POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
  POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
  POZOR:  Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu nebo nesprávné výstrahy.
  POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.

Poznámka:  Pokud je vozidlo vybaveno systémem MyKey™, nelze snímací systém vypnout, když je přítomen klíč MyKey™.   Viz   Principy funkce
Poznámka:  Zajistěte, aby snímače na nárazníku nebo přední masce byly zbaveny sněhu, ledu a velkých nánosů nečistot. V opačném případě může být ovlivněna přesnost systému. Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:  Pokud dojde k poškození nárazníku nebo čelní masky (deformace či ohnutí), může být oblast snímání posunuta a při měření vzdálenosti od překážek může docházet k nepřesnostem, případně k planým výstrahám.
Poznámka:  Plané výstrahy mohou způsobit také některá přídavná zařízení instalovaná v blízkosti nárazníku nebo čelní masky. Například velké závěsy přívěsů, držáky jízdních kol a surfařských prken, držáky registračních značek, nástavce nárazníků a jakékoli jiné předměty, které mohou blokovat oblast běžného snímání systémem. Aby nedocházelo k planým výstrahám, demontujte přídavné zařízení.
Poznámka:  Jakmile za vozidlo zapojíte přívěs, zadní parkovací zařízení jej může rozpoznat a vydat výstražnou signalizaci. Této signalizaci při zapojení přívěsu můžete předejít deaktivací zadního parkovacího zařízení.
Systém snímání upozorňuje řidiče na překážky, které se objeví v určité vzdálenosti od vozidla. Systém se automaticky aktivuje při zapnutí zapalování.
Systém můžete vypnout pomocí nabídky informačního displeje nebo zprávy, která se zobrazí po zařazení zpátečky (R).   Viz   Všeobecné informace.  Systém vypnete stiskem tlačítka parkovacího asistenta, pokud je jím vozidlo vybaveno.
Pokud se vyskytne chyba, na informačním displeji se zobrazí výstražná zpráva.   Viz   Informační hlášení