POZOR:  S vozidlem nejezděte, neparkujte ani jej nenechávejte stát s motorem běžícím naprázdno na suchém trávníku nebo jiném suchém povrchu. Emisní systém zahřívá motorový prostor a výfukovou soustavu, čímž se zvyšuje riziko požáru.
  POZOR:  Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí katalyzátoru dbejte zvýšené opatrnosti. Katalyzátor se po velmi krátké době provozu motoru zahřeje na velmi vysokou teplotu a po vypnutí motoru zůstává zahřátý.
  POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Vaše vozidlo je vybaveno různými součástmi pro řízení emisí a katalyzátorem, aby splňovalo příslušné emisní normy.
Za účelem ověření, že katalyzátor a další součásti systému řízení emisí správně fungují:
 • Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
 • Nestartujte motor, když je odpojený kabel zapalovacích svíček.
 • Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely.
 • Používejte pouze předepsané palivo.
 • Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
 • Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.
 • Položky zahrnuté do seznamu plánované údržby nechejte provést podle uvedeného postupu.
Poznámka:  Poškození vzniklá nedodržením tohoto pokynu nebudou kryta zárukou poskytovanou na vozidlo.
Položky zahrnuté do seznamu plánované údržby jsou klíčové pro životnost a udržení výkonnostních parametrů vozidla a jeho emisního systému.
Pokud při výměnách v rámci údržby nebo oprav součástí spojených s emisním systémem používáte jiné díly než díly od společností Ford, Motorcraft nebo díly schválené společností Ford, je nutné, aby takové díly cizí produkce svými parametry a životností odpovídaly dílům Ford Motor Company.
Rozsvícení kontrolky servisu motoru, kontrolky systému dobíjení nebo kontrolky teploty, úniky kapalin, kouř, nezvyklý zápach nebo ztráta výkonu motoru někdy signalizují, že systém řízení emisí nefunguje správně.
Nesprávně fungující či poškozený výfukový systém někdy propouští výfukové plyny dovnitř vozidla. Nesprávně fungující či poškozený výfukový systém nechejte okamžitě prohlédnout a opravit.
Neprovádějte neschválené úpravy vozidla ani motoru. Majitelům vozidla a kterýmkoli osobám, které vyrábějí, opravují, servisují, prodávají, pronajímají, přeprodávají či spravují vozový park, je zákonem zakázáno svévolně demontovat zařízení systémů řízení emisí nebo jim bránit ve fungování. Údaje o emisním systému vozidla naleznete na štítku s informacemi o systému řízení emisí umístěném na motoru nebo v jeho blízkosti. Tento štítek také obsahuje údaj o zdvihovém objemu motoru.
Veškeré podrobnosti naleznete v záručních pokynech.
Palubní diagnostika (OBD-II)
Vozidlo má řídicí jednotku, neboli systém palubní diagnostiky (OBD-II), který sleduje činnost systému řízení emisí motoru. Systém přispívá k ochraně životního prostředí tím, že neustále ověřuje, jestli vozidlo plní zákonné emisní normy. Systém OBD-II také servisnímu technikovi pomáhá při správné údržbě vozidla.
Missing Image  Svítí-li kontrolka servisu motoru, systém OBD-II zjistil poruchu. Dočasné poruchy někdy způsobí rozsvícení kontrolky servisu motoru. Příklady:
 1. Vozidlu došlo palivo – může vynechávat zapalování nebo motor poběží nerovnoměrně.
 2. Špatná kvalita paliva nebo voda v palivu – může vynechávat zapalování nebo motor poběží nerovnoměrně.
 3. Hrdlo palivové nádrže možná není řádně uzavřeno.   Viz   Tankování
 4. Průjezd hlubokou vodou – elektrický systém mohl být zasažen vodou.
Tyto dočasné poruchy lze vymazat doplněním paliva náležité kvality, dokonalým uzavřením hrdla palivové nádrže nebo vysušením elektrického systému. Po třech jízdních cyklech bez výskytu těchto nebo jiných dočasných poruch by kontrolka servisu motoru měla při příštím spuštění motoru zůstat zhasnutá. Jízdní cyklus se skládá z nastartování studeného motoru a následné smíšené jízdy ve městě a na dálnici. Vozidlo nevyžaduje další servis.
Pokud kontrolka servisu motoru nadále svítí, nechejte vozidlo při nejbližší možné příležitosti opravit. I když některé poruchy zjištěné palubní diagnostikou (OBD-II) někdy nemají zjevné příznaky, pokračování v jízdě s rozsvícenou kontrolkou servisu motoru mají za následek zvýšené emise, vyšší spotřebu paliva, sníženou hladkost chodu motoru a řazení a vedou k nákladnějším opravám.
Připravenost ke kontrole a údržbě (I/M)
Některé celostátní nebo regionální zákonné úpravy stanovují programy kontroly a údržby (I/M) zaměřené na systém řízení emisí vozidla. Pokud vozidlo nevyhoví této kontrole, není v některých případech možná jeho registrace.
Missing Image  Pokud kontrolka servisu motoru svítí nebo svítilna nefunguje, je možné, že vozidlo vyžaduje opravu. Viz palubní diagnostika.
Pokud kontrolka servisu motoru svítí nebo nefunguje správně (svítilna je spálená) nebo pokud palubní diagnostika (OBD-II) zjistila, že některé části systému řízení emisí nebyly náležitě prověřeny, je možné, že vozidlo při kontrole a údržbě (I/M) nevyhovělo. V tomto případě vozidlo není připraveno na kontrolu a údržbu (I/M).
Pokud byl právě proveden servis motoru či převodovky nebo nedávno skončila životnost akumulátoru či byl akumulátor vyměněn, palubní diagnostika OBD-II někdy signalizuje, že vozidlo není připraveno na kontrolu a údržbu (I/M). Jestli je vozidlo připraveno na kontrolu a údržbu (I/M), zjistíte tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy zapnuto na dobu 15 sekund, aniž byste motor spouštěli. Pokud kontrolka servisu motoru osmkrát zabliká, znamená to, že vozidlo není připraveno na kontrolu a údržbu. Pokud kontrolka servisu motoru zůstane svítit, znamená to, že vozidlo na kontrolu a údržbu připraveno je.
Systém OBD-II provádí kontrolu systému řízení emisí během normální jízdy. Celková kontrola někdy trvá několik dní.
Pokud vozidlo není připraveno na kontrolu a údržbu, můžete absolvovat následující jízdní cyklus sestávající ze smíšené jízdy ve městě a na dálnici.
 1. 15 minut stálé jízdy po rychlostní silnici nebo hlavní silnici a dále 20 minut jízdy se zastavováním s nejméně čtyřmi 30sekundovými úseky běhu motoru ve volnoběžných otáčkách.
 1. Nechejte vozidlo odstavené s vypnutým zapalováním po dobu nejméně osmi hodin. Poté vozidlo nastartujte a výše uvedený jízdní cyklus dokončete. Vozidlo musí být zahřáté na běžnou provozní teplotu. Po spuštění vozidlo nevypínejte, dokud výše uvedený jízdní cyklus neskončí.
Pokud vozidlo stále není připraveno na kontrolu a údržbu, musíte výše uvedený jízdní cyklus zopakovat.