POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
  POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.
  POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
  POZOR:  Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

Poznámka:  Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:  Snímače nezakrývejte.
Poznámka:  Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:  V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Poznámka:  Pokud vypnete systém regulace prokluzu, systém postranních snímačů se rovněž vypne.
Poznámka:  Některé příslušenství (například velká tažná zařízení, držáky jízdních kol nebo držáky surfařských prken) mohou omezit rozpoznávací schopnosti systému nebo způsobit falešné výstrahy.
Poznámka:  Systém nerozpozná předměty, které se pohybují po stranách vašeho vozidla (například jiné vozidlo jedoucí nízkou rychlostí), pokud nepřejedou kolem předního nebo zadního snímače.
Systém používá vnější přední a zadní snímače parkovacího asistenta k rozpoznání předmětů nacházejících se v blízkosti boků vozidla. Při projíždění kolem těchto předmětů systém znázorňuje polohu předmětů na virtuální mapě na informačním displeji.
Snímače se nachází na předním a zadním nárazníku.
Systém nemusí být funkční, pokud:
  • V průběhu několika sekund zapnete, vypnete a opět zapnete zapalování.
  • Vozidlo zůstane na místě déle než 2 minuty.
  • Dojde k aktivaci protiblokovacího brzdového systému.
  • systém regulace prokluzu kol se aktivuje,
K opětovné inicializaci systému může být zapotřebí ujet s vozidlem přibližně 3 m.
Missing Image
Snímače pokrývají oblast ve vzdálenosti do 60 cm od boků vozidla.
Když systém rozpozná v oblasti detekce nebo v cestě vozidla nějaký předmět, zazní zvuková výstraha. Čím blíže se předmět nachází k vozidlu, tím se rychlost přerušovaného tónu zvyšuje.
Indikátor vzdálenosti předmětu
Missing Image
Systém signalizuje vzdálenost předmětu prostřednictvím informačního displeje.
  • S tím, jak se vzdálenost k předmětu snižuje, se pole indikátoru rozsvěcují a pohybují se směrem k symbolu vozidla.
  • V případě, že není rozpoznán žádný předmět, zobrazují se pole indikátoru šedě.
Je-li zařazena zpátečka (R), systém zvukově a vizuálně upozorňuje na předměty, které se nachází v dráze vozidla ve vzdálenosti do 60 cm. Po 2 sekundách od zastavení vozidla zvuková výstraha utichne.
Pokud je zařazen jakýkoliv rychlostní stupeň pro jízdu vpřed a vozidlo jede rychlostí přibližně do 8 km/h, systém zvukově a vizuálně upozorňuje na předměty, které se nachází v detekční oblasti. Jakmile zastavíte, po 2 sekundách utichne zvuková výstraha a po 4 sekundách se ukončí vizuální signalizace.
Když se volicí páka nachází v poloze neutrálu (N) a vozidlo se pohybuje rychlostí přibližně do 8 km/h, systém upozorňuje pouze vizuálně. Jedná se například o situaci, kdy se vozidlo pohybuje ve svahu a systém rozpozná předmět přibližující se k vašemu vozidlu. Po 4 sekundách od zastavení vozidla se vizuální signalizace vzdálenosti ukončí.
Pokud není systém k dispozici, nebudou se pole indikátoru vzdálenosti po stranách zobrazovat.