Matice kol
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistné matice můžete dostat od autorizovaného prodejce při předložení referenčního čísla certifikátu.
Vozidla s rezervním kolem
Rezervní kolo je stejného typu a velikosti jako ostatní kola vozidla. V případě nutnosti je můžete použít k výměně za jiné z momentálně používaných kol a pokračovat v jízdě normálním způsobem.
Pokud se rezervní kolo od používaných kol liší, je opatřeno žlutým štítkem, na kterém je uvedeno odpovídající rychlostní omezení.
Před výměnou kol si přečtěte následující informace.
Neprojíždějte automatickými mycími linkami.
  POZOR:  Jeďte s rezervním kolem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
  POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
  POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.
  POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.
  POZOR:  Světlá výška vozidla může být snížena. Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.

Poznámka:  Vozidlo může vykazovat nezvyklé jízdní vlastnosti.
Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.

Poznámka:  Vozidla vybavená sadou na opravu pneumatiky nejsou vybavena zvedákem na vozidlo a klíčem na kola.
Pro výměnu letních a zimních pneumatik doporučujeme používat hydraulický zvedák dílenského typu.
Poznámka:  Používejte zvedák s minimální nosností 1,5 t a podpěrnou desku s minimálním průměrem 3 palce (76 mm).
Vozidla bez soupravy pro nouzovou opravu
Zvedák na vozidlo a klíč na matice kola jsou uloženy na levé straně zavazadlového prostoru.
Zvedací a podpěrné body
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Missing Image
AJen pro nouzové použití
BÚdržba
Missing Image
Umístění zvedacích bodů označují vruby pod prahy.
Missing ImageMissing Image
Poznámka:  K manipulaci se zvedákem můžete využít klíč na matice kol.
Spuštění náhradního kola
Missing Image
 1. Sejměte krytku.
 1. Zasuňte šestihranný konec klíče na matice kola do vodicího otvoru.
 1. Otáčejte klíč na matice kola proti směru hodinových ručiček, dokud náhradní kolo nedosedne na zem a nedojde k uvolnění táhla.
 1. Odšroubujte krytku a zasuňte ji zpět. Otočte šroub táhla o 90 stupňů, abyste odebrali první táhlo.
 1. Odšroubujte matici, abyste odebrali druhé táhlo.
Sejmutí poklice kola
Missing Image
 1. Zasuňte klíč na matice kola a opatrně vytáhněte ráfek kola.
Poznámka:  Dejte pozor, abyste odstraňovač poklic kol tlačili na poklici ve správném úhlu.
Demontáž kola vozidla
Má-li vaše vozidlo mechanickou převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Má-li vaše vozidlo automatickou převodovku, zvolte parkovací polohu.
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Zajistěte diagonálně protilehlé kolo vhodným blokem nebo klínem.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud jej podpírá pouze zvedák vozidla.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.

 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Demontujte matice a kolo.
Poznámka:  Nepokládejte kola z lehké slitiny čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.
Montáž kola
  POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud musíte namontovat rezervní kolo tak, že šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku co nejdříve přezout.
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Podrobnosti o kompatibilitě vám sdělí autorizovaný prodejce.

  POZOR:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.
  POZOR:  Používejte pouze správné matice kol a kola určená pro dané vozidlo. V případě pochybností se obraťte na autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
  POZOR:  Matice kol z lehké slitiny a paprskových ocelových kol je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (maximálně dva týdny).
  POZOR:  Zajistěte, aby byly styčné plochy kola a náboje čisté.

Poznámka:  Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.   Viz   Matice kol
 1. Dlaní upevněte poklici kola.
  POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.

Uložení prázdné pneumatiky
Nezvedejte držák náhradního kola, pokud není připevněno kolo. Při spouštění bez připevněného kola může dojít k poškození zvedacího mechanizmu.
Poznámka:  Nepokládejte kola z lehké slitiny čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku. Při ukládání vypuštěné pneumatiky umístěte pod kolo plochou podložku nebo rohož, abyste ochránili lak.