POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
  POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
  POZOR:  Nevypínejte stabilizační systém ani nevolte sportovní režim, když používáte rezervní kolo nebo poté, co jste nahustili pneumatiku pomocí soupravy na opravu pneumatik.

Pokud se vám za jízdy vypustí pneumatika, řiďte se následujícími pokyny:
 • Pevně držte volant.
 • Nebrzděte prudce.
 • Postupně zpomalte, a jakmile to bude bezpečné, zastavte.
 • Plně zatáhněte parkovací brzdu.
 • Vypněte zapalování.
Rezervní kolo, zvedák, vlečné oko, nástroj na pojistné matice a odstraňovač poklic se nachází v zavazadlovém prostoru pod krytem podlahy nebo v bočním panelu.
Rezervní kolo je stejného typu a velikosti jako ostatní kola vozidla. V případě nutnosti je můžete použít k výměně za jiné z momentálně používaných kol a pokračovat v jízdě normálním způsobem. Doporučujeme, abyste si poškozené kolo a pneumatiku nechali opravit nebo vyměnit co nejdříve.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky
  POZOR:  Nedodržení těchto pokynů by mohlo mít za následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad vozidlem, zranění nebo dokonce smrti.
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.

Pokud se rezervní kolo od ostatních namontovaných kol liší, může být označeno výstražným štítkem s vhodnou maximální rychlostní. Při používání sestavy rozdílného náhradního kola a pneumatiky jezděte opatrně.
Sestava rozdílného náhradního kola a pneumatiky je určena jen na dočasné používání. Ujeďte co nejkratší možnou vzdálenost a co nejdříve si nechejte poškozené kolo a pneumatiku opravit nebo vyměnit. Dojde-li k poškození rozdílného náhradní kola nebo pneumatiky, musejí být vyměněny.
Při používání sestavy rozdílného náhradního kola a pneumatiky může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na obrubnících,
 • jízdní vlastnosti za zimního počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra.
 • jízdní vlastnosti při použití pohonu všech kol.
Za sestavu nestejnorodého rezervního kola a pneumatiky je považována taková sestava, která se rozměry či vzhledem odlišuje od silničních pneumatik a kol. Může být trojího typu:
Rezervní minikolo typu T
Rezervní kolo má před velikostí pneumatiky uvedeno písmeno T (například T125/80R15) a na bočnici pneumatiky může být uveden nápis „Temporary Use Only“ (Pouze k dočasnému použití).
Při jízdě s tímto typem rozdílného rezervního kola:
 • nepřekračujte nejvyšší přípustnou rychlost uvedenou na štítku,
 • nepřekračujte maximální přípustné zatížení vozidla uvedené na štítku s bezpečnostními informacemi,
 • netahejte přívěs,
 • nepoužívejte sněhové řetězy na nápravě s rozdílnou náhradní pneumatikou,
 • nepoužívejte současně více rozdílných náhradních pneumatik,
 • nepoužívejte automyčky.
Plnohodnotné nestejnorodé rezervní kolo se štítkem
Na štítku na kole je uveden nápis „THIS WHEEL AND TIRE ASSEMBLY FOR TEMPORARY USE ONLY“ (Sestava kola a pneumatiky určena pouze k dočasnému použití).
Při jízdě s tímto typem rozdílného rezervního kola:
 • nepřekračujte nejvyšší přípustnou rychlost uvedenou na štítku,
 • nepřekračujte maximální přípustné zatížení vozidla uvedené na štítku s bezpečnostními informacemi,
 • netahejte přívěs,
 • nepoužívejte sněhové řetězy na nápravě s rozdílnou náhradní pneumatikou,
 • nepoužívejte současně více rozdílných náhradních pneumatik,
 • nepoužívejte automyčky.
Plnohodnotné nestejnorodé rezervní kolo bez štítku
Rezervní kolo je stejného typu a velikosti jako ostatní kola vozidla. V případě nutnosti je můžete použít k výměně za jiné z momentálně používaných kol a pokračovat v jízdě normálním způsobem.
Vyjmutí rezervního kola, zvedáku a nástroje na pojistné matice
Missing Image
 1. Pojistnou matici otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ji. Vyjměte kolo z prohlubně pro náhradní kolo.
Missing Image
 1. Otáčejte pojistným čepem zvedáku na vozidlo proti směru hodinových ručiček, dokud jej nevyjmete.
 1. Aby bylo možné ze zvedáku na vozidlo odmontovat držák zvedáku na vozidlo a nástroj na pojistné matice, je zapotřebí otáčet šroubem zvedáku na vozidlo proti směru hodinových ručiček.
Missing Image
 1. Před použitím rozevřete držák zvedáku na vozidlo a šestihranný konec do správné polohy. Aby bylo možné manipulovat se šroubem zvedáku na vozidlo a odstranit pojistné matice, je zapotřebí použít šestihranný konec.
Sestavení nástroje na pojistné matice
Rozložte rukojeť zvedáku a nástroj na pojistné matice.
Vozidla bez náhradního kola
Vozidla bez rezervního kola jsou vybavena soupravou na opravu pneumatiky.   Viz   Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik
Sejmutí poklice kola
Aby bylo možné odstranit poklici kola, je zapotřebí použít hák na držáku zvedáku na vozidlo a nástroj na pojistné matice.
Poznámka:  Dejte pozor, abyste odstraňovač poklic kol tlačili na poklici ve správném úhlu.
Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.
  POZOR:  Používejte zvedák s minimální nosností 1.500 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.
  POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Nepracujte na vozidle, pokud je zvedák vaší jedinou oporou; vaše vozidlo by mohlo sjet ze zvedáku. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud jej podpírá pouze zvedák vozidla.

Missing Image
Pojízdný hydraulický zvedák dílenského typu
  POZOR:  Používejte zvedák s minimální nosností 1.500 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.

Při výměně letních a zimních pneumatik doporučujeme používat pojízdný hydraulický zvedák dílenského typu.
Missing Image
Potřebné informace naleznete v pokynech výrobce zvedáku na vozidlo.
Místa přiložení zvedáku vozidla
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Missing Image
 1. Vyhledejte místa přiložení zvedáku vozidla. Místa jsou označena malými značkami ve tvaru šipky.
Missing Image
 1. Pečlivě umístěte zvedák k místu přiložení zvedáku.
 1. Do zvedáku zasuňte šestihranný konec rukojeti a nástroje na pojistné matice
 1. Otáčením rukojeti zvedáku zvedněte vozidlo.
Demontáž kola vozidla
  POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.
  POZOR:  Zajistěte diagonálně protilehlé kolo vhodným blokem nebo klínem.

Missing Image
 1. Je-li vozidlo vybaveno pojistnými maticemi, nejprve je pomocí nástroje na pojistné matice povolte.
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Demontujte matice a kolo.
Poznámka:  Nepokládejte litá kola čelem na zem. Mohlo by se poškodit lak.
Montáž kola
  POZOR:  Při nasazování kola vždy odstraňte ze styčných povrchů kola a náboje, brzdového bubnu a brzdového kotouče veškerou korozi, nečistoty nebo ostatní cizí materiál. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací díly, které spojují rotor s nábojem, řádně zajištěny a nedotýkají se styčných ploch kola. Montáž kol bez náležitého kontaktu kovových styčných povrchů může způsobit povolení matic kola a uvolnění kola během jízdy vozidla, což vyústí ztrátou kontroly nad vozidlem, případným zraněním nebo dokonce úmrtím.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Kontaktujte autorizovaného prodejce a vyžádejte si další informace o kompatibilitě.
  POZOR:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.
  POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.

Missing Image
 1. Před montáží zkontrolujte vodicí otvor kola (A) a montážní plochu. Odstraňte veškerou viditelnou korozi a volné částice.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
Poznámka:  Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
Missing Image
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.   Viz   Matice kol
 1. Opatrně namontujte kryt kola.