POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.
  POZOR:  Je-li vozidlo v klidu, při řazení rychlostních stupňů držte brzdový pedál ve zcela sešlápnuté poloze. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění nebo usmrcení osob, případně vznik škod na majetku.
  POZOR:  Před opuštěním vozidla zatáhněte parkovací brzdu, přeřaďte do parkovací polohy (P), vypněte zapalování a vytáhněte klíč. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Polohy volicí páky
Aktuální poloha se zobrazuje na přístrojovém panelu.
Parkování (P)
V poloze parkování (P) není síla přenášena na poháněná kola a převodovka je zablokována. S převodovkou v této poloze lze spustit motor.
Volicí páku přesouvejte do polohy parkování (P) pouze tehdy, když vozidlo stojí.
Poznámka:  Elektrická parkovací brzda se může zatáhnout automaticky, když přesunete volicí páku do polohy parkování (P).   Viz   Elektrická parkovací brzda
Zpátečka (R)
Volicí páku přesouvejte do polohy zpátečky (R) pouze tehdy, když vozidlo stojí a motor je spuštěn na volnoběh.
Neutrál (N)
V poloze neutrálu (N) není výkon přenášen na poháněná kola, ale převodovka není zablokována. Vozidlo se může při zařazeném neutrálu (N) samovolně rozjet. S převodovkou v této poloze lze spustit motor.
Jízda vpřed (D)
Jízda vpřed (D) je běžná poloha určená k jízdě.
Manuální řazení (M)
V poloze ručního řazení (M) můžete přeřazovat na vyšší a nižší rychlostní stupně pomocí řadicích páček.
SelectShift™
Pomocí této funkce můžete přeřazovat na vyšší a nižší rychlostní stupně pomocí řadicích páček.
Tuto funkci můžete použít pouze v režimu jízdy (D) nebo v režimu manuálního řazení (M).
Missing Image
Zatažením za některou z páček tuto funkci zapnete.
Poznámka:  Funkce SelectShift v režimu jízdy (D) umožňuje momentální ruční ovládání pomocí páček řazení.
 • Zatažením za pravou páčku (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
 • Zatažením za levou páčku () zařadíte nižší rychlostní stupeň.
V manuálním režimu (M) vypnete funkci stisknutím tlačítka manuálního režimu (M) a vrátíte se do režimu jízdy (D).
Ponechání neutrálu
Tato funkce je užitečná, když chcete vystoupit z vozidla a ponechat zařazen neutrál (N).
Poznámka:  Tato funkce ovšem nefunguje s vybitým akumulátorem.
Režim ponechání neutrálu aktivujte při vjezdu do automatické mycí linky. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k poškození vozidla, na které se nevztahuje záruka.
Vozidlo netahejte v režimu ponechání neutrálu.
Postup aktivace režimu ponechání neutrálu:
 1. Vozidlo zcela zastavte.
 1. Zařaďte neutrál (N).
Poznámka:  Na informačním displeji se zobrazuje hlášení.
 1. Stiskněte tlačítko ručního řazení (M).
Poznámka:  Na informačním displeji se zobrazí zpráva potvrzující skutečnost, že byl aktivován režim ponechání neutrálu.
Pokud je akumulátor vybitý, převodovka se vrátí do režimu parkování (P).
Poznámka:  Dlouhé používání režimu ponechání neutrálu může mít za následek vybití akumulátoru.
Režim ponechání neutrálu ukončíte sešlápnutím brzdového pedálu a přesunutím volicí páky do polohy parkování (P).
Přesunutí volicí páky z polohy parkování (P) s vypnutým motorem v případě nouze
V případě nouze můžete k přesunutí volicí páky z polohy parkování (P) s vypnutým motorem použít režim ponechání neutrálu.
Poznámka:  Tento postup ovšem nefunguje s vybitým akumulátorem.
Vozidlo netahejte v režimu ponechání neutrálu.
  POZOR:  Při této akci je však třeba přesunout řadicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.

 1. Zapněte zapalování, aniž byste přitom měli sešlápnut brzdový pedál.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.Držte brzdový pedál plně sešlápnutý.
 1. Plně sešlápněte plynový pedál a držte jej sešlápnutý. Držte plynový pedál plně sešlápnutý.
 1. Volicí páku přesuňte z polohy parkování (P) do polohy neutrálu (N).
 1. Stiskněte tlačítko ručního řazení (M).
 1. Pokuste se nastartovat motor.
Poznámka:  Pokud v této chvíli dojde ke spuštění motoru, nesešlápli jste plynový pedál až na podlahu. Vypněte motor a zahajte postup znovu.
Poznámka:  Na informačním displeji se zobrazí zpráva potvrzující skutečnost, že byl aktivován režim ponechání neutrálu.
 1. Uvolněte plynový a brzdový pedál.
 1. Vypněte zapalování.
Pokud je akumulátor vybitý, převodovka se vrátí do režimu parkování (P).
Poznámka:  Dlouhé používání režimu ponechání neutrálu může mít za následek vybití akumulátoru.
Do režimu parkování (P) se vrátíte sešlápnutím brzdového pedálu a přesunutím volicí páky do polohy parkování (P).
Automatický návrat do režimu parkování (P)
Poznámka:  Tato funkce nefunguje, pokud se vozidlo nachází v režimu ponechání neutrálu.
Převodovka se vrátí do režimu parkování (P), pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
 • Zapnete zapalování.
 • S rozepnutým bezpečnostním pásem otevřete dveře řidiče.
 • Jsou otevřeny dveře řidiče a vy si rozepnete bezpečnostní pás.
Poznámka:  Pokud za jízdy vypnete zapalování, převodovka se přepne do režimu neutrálu (N), dokud nezpomalí dostatečně na to, aby mohl být zvolen režim parkování (P).
Poznámka:  Pokud jste čekali více než dvě minuty před zapnutím zapalování, způsobí odpojení vašeho bezpečnostního pásu, že se tato funkce aktivuje i se zavřenými dveřmi řidiče.
Poznámka:  Tato funkce nemusí fungovat správně v případě závady spínače otevření dveří. Pokud se po otevření dveří řidiče nerozsvítí varovná kontrolka otevřených dveří nebo pokud se tato kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy jsou dveře řidiče zavřené, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zvukové upozornění na skutečnost, že se volicí páka nenachází v poloze parkování (P)
Zazní, pokud otevřete dveře řidiče a volicí páka se nebude nacházet v poloze parkování (P).
Informační zprávy automatické převodovky

Zpráva   Součást  
Porucha převodovky Je nutný neokladný servis
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Řazení není v parkovací poloze
Zobrazuje se jako připomenutí nutnosti přesunutí volicí páky do polohy pro parkování (P).  
Volbou M potvrdíte setrvání v režimu neutrálu
Zobrazí se po zařazení neutrálu (N).  
Stálý neutrál aktivováno
Zobrazí se jako potvrzení aktivace režimu ponechání neutrálu.