POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Při prudkém zrychlování a zatáčení není systém v provozu. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
  POZOR:  Za chladného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách může systém selhat nebo fungovat omezeně. Funkci systému může nepříznivě ovlivnit sníh, led, déšť, stříkající voda nebo mlha. Oblast čelní kamery a radaru nesmí být zakryta sněhem ani ledem. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Systém nemusí fungovat správně, pokud je na vozidle namontováno čelní sklo od jiného výrobce než společnosti Ford. Neprovádějte opravy čelního skla v okolí snímače.
  POZOR:  Funkčnost systému se může snížit v situacích, kdy jsou rozpoznávací schopnosti kamery ve vozidle omezeny. Nepříznivý vliv na fungování systému má například (avšak nejen) přímé sluneční záření, slunce těsně nad obzorem, vozidla jedoucí v noci bez osvětlení, netradiční typy vozidel, chodci pohybující se na členitém pozadí, běžci, částečně skrytí chodci nebo chodci, které nelze rozeznat od skupiny chodců. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Systém varování před nárazem s brzdovým asistentem nedokáže pomoci zabránit všem srážkám. Nespoléhejte na to, že systém nahradí váš vlastní úsudek, a dodržujte odpovídající rychlost a odstup.

Systém varování před nárazem je aktivní po překročení rychlosti přibližně 5 km/h. Funkce rozpoznávání chodců je aktivní v rychlostech do 80 km/h.
Poznámka:  Systém nerozpoznává zvířata.
Poznámka:  Systém nerozpoznává vozidla ani cyklisty jedoucí v opačném směru.
Missing Image
Systém dokáže na situace, kdy se rychle přibližujete ke stojícímu vozidlu, k vozidlu či cyklistovi jedoucímu stejným směrem jako vy, nebo k chodci pohybujícímu se v dráze vozidla, reagovat ve třech stupních.

Stupeň reakce   Součást  
Upozornění   Bliká varovná kontrolka a zní výstražný signál.  
Asistence při brzdění   Systém pomáhá řidiči snížit rychlost nárazu tím, že připraví brzdovou soustavu na prudké brzdění. V rámci činnosti systému nedochází k automatickému použití brzd. Když sešlápnete brzdový pedál, může systém aplikovat plnou brzdnou sílu, ačkoliv bude pedál sešlápnut jen mírně.  
Aktivní brzdění – vozidla bez adaptivního tempomatu.   Systém je navržen tak, aby aktivoval brzdy, pokud zjistí, že bezprostředně hrozí srážka. Tímto opatřením může snížit následky nárazu nebo srážce dokonce zabránit.   Systém je aktivní v rychlostech do 130 km/h.  
Aktivní brzdění – vozidla s adaptivním tempomatem   Systém je navržen tak, aby aktivoval brzdy, pokud zjistí, že bezprostředně hrozí srážka. Tímto opatřením může snížit následky nárazu nebo srážce dokonce zabránit.  

Zapnutí a vypnutí aktivního brzdění
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Pre-Collision Assist.
 1. Zapněte nebo vypněte režim Active Braking.
Upozornění na vzdálenost
Varovná kontrolka se rozsvítí, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.
Poznámka:  Varovná kontrolka se nerozsvítí, je-li v činnosti tempomat nebo adaptivní tempomat.
Nastavení citlivosti upozornění na vzdálenost
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Pre-Collision Assist.
 1. Zvolte možnost Alert Sensitivity.
 1. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Signalizace vzdálenosti
Časový odstup od vozidel jedoucích před vámi se znázorňuje graficky.
Poznámka:  Grafické znázornění se nezobrazuje, je-li v činnosti tempomat nebo adaptivní tempomat.

Rychlost vozidla   Citlivost systému   Barva indikátoru vzdálenosti   Vzdálenost   Časový odstup  
100 km/hNormální.   Šedá.   Více než 25 m.   Více než 0,9 s.  
Žlutá.   17–25 m.   0,6–0,9 s.  
Červená.   Méně než 17 m.   Méně než 0,6 s.  

Zapnutí a vypnutí signalizace vzdálenosti
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Pre-Collision Assist.
 1. Zapněte nebo vypněte režim Distance Indication.
Snímače systému varování před nárazem
Vozidla bez adaptivního tempomatu
Missing Image
Kamera je namontována za vnitřním zpětným zrcátkem.
Poznámka:  Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:  Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:  V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Blokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat přesnost systému. Na informačním displeji se může zobrazit zpráva.
Vozidla s adaptivním tempomatem
Missing Image
Kamera je namontována za vnitřním zpětným zrcátkem.
Missing Image
Radarový snímač se nachází za přední mřížkou pod registrační značkou.
Poznámka:  Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:  Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:  V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Blokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat přesnost systému. Na informačním displeji se může zobrazit zpráva.
Varovná kontrolka systému varování před nárazem
Missing Image  Rozsvítí se jako upozornění na hrozící srážku v případě, že se vaše vozidlo rychle přiblíží k vozidlu jedoucímu před vámi.
Může svítit červeně, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.
Rozsvítí se, když systém není k dispozici.
Informační zprávy systému varování před nárazem

Zpráva   Činnost  
Pre-collision Assist není dostupný
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Pre-collision Assist není dostupný Snímač blokován
Snímače jsou znečištěné. Očistěte snímače. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zprávy upozorňující na zablokované snímače a postupy k nápravě situace.

Příčina   Činnost  
Povrch radaru na mřížce chladiče je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.   Očistěte mřížku chladiče před radarem nebo odstraňte případné překážky.  
Povrch radaru je čistý, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Chvíli počkejte. Odstranění překážky může systém zjistit až za několik minut.  
Signály radaru jsou rušeny prudkým deštěm, stříkající vodou, sněhem nebo mlhou.   Systém se dočasně vypne. Systém by se měl znovu aktivovat chvíli poté, co se klimatické podmínky zlepší.  
Došlo k vychýlení radaru.   Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Čelní sklo je v místě kamery znečištěné nebo se na něm nachází nějaká překážka.   V místě kamery očistěte vnější plochu čelního skla.  
Čelní sklo je v místě kamery čisté, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Chvíli počkejte. Může několik minut trvat, než kamera zjistí, že byla překážka odstraněna.  
V blízkosti kamery je nadměrná teplota.   Chvíli počkejte. Jakmile teplota v okolí kamery poklesne, zpráva by měla zhasnout.  

Asistent úhybného manévru
Systém je pomůckou k provedení úhybného manévru, která se aktivuje v situacích, kdy se rychle přibližujete ke stojícímu vozidlu nebo vozidlu jedoucímu stejným směrem jako vy.
Systém se aktivujte, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 • Na informačním displeji je zapnuto aktivní brzdění a asistent úhybného manévru.
 • Systém rozpozná vozidlo před vámi a začne používat brzdy.
 • Výraznou měrou natočíte volant ve snaze vyhnout se vozidlu.
Pokud ve snaze nenarazit do vozidla před vámi natočíte volant, systém aplikuje na řízení doplňkovou sílu, s jejíž pomocí se můžete vozidlu vyhnout. Jakmile projedete kolem vozidla a natočíte volant opačným směrem, systém vám stejným způsobem pomůže s navrácením do jízdního pruhu. Systém se deaktivuje, jakmile kolem vozidla projedete.
Poznámka:  Úhybný manévr není prováděn automaticky. Pokud nenatočíte volant, systém se neaktivuje.
Poznámka:  Systém se neaktivuje v případě, že je vzdálenost od vozidla tak malá, že se srážce již nelze vyhnout.
Zapnutí a vypnutí asistenta úhybného manévru
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Pre-Collision Assist.
 1. Zapněte nebo vypněte režim Evasive Steering.
Poznámka:  Aktivní brzdění a asistent úhybného manévru se zapnou při každém zapnutí zapalování.
Poznámka:  Pokud vypnete aktivní brzdění, vypne se i asistent úhybného manévru.