Příznak   Možná příčina a řešení  
Systém nefunguje.  
 • Systém můžete resetovat, aby se obnovily funkce, které přestaly fungovat.Reset systému se provádí za účelem obnovení funkčnosti a nevymaže vaše osobní data, která jste si uložili.
Chci vymazat osobní data ze systému.  
 • Pro obnovení systému do továrního nastavení je nutný celkový reset.Veškerá uložená osobní data se vymažou.
Systém není aktuální.  
 • Nebyla nainstalována nejnovější verze.Můžete stáhnout nejnovější verzi nebo nastavit automatickou aktualizaci systému.

Restart systému
 1. Zároveň stiskněte a přidržte tlačítko pro vyhledávání směrem nahoru a tlačítka vypínání audio jednotky, dokud obrazovka nezhasne.
 1. Vyčkejte tři minuty, aby systém mohl provést reset.
Aktualizace systému
Poznámka:  Ve vozidle je možná třeba bez předchozího upozornění aktualizovat software operačního systému a nainstalovat bezpečnostní aktualizace a opravy chyb, aby byly připojené služby (například přístupový bod vozidla) aktuální.
Aktualizace systému pomocí zařízení USB
Stahování aktualizace
 1. Jděte na stránku aktualizací systému na místních webových stránkách společnosti Ford.
 1. Stáhněte si aktualizaci.
Poznámka:  Zde najdete informaci, je-li aktualizace k dispozici.
 1. Do počítače připojte zařízení USB.
Poznámka:  Zařízení USB musí být prázdné a splňovat minimální požadavky uvedené na internetových stránkách.
 1. Postupujte dle pokynů pro stahování aktualizace jednotky USB.
Instalace aktualizace
Poznámka:  V průběhu instalace aktualizace můžete systém používat.
 1. Odpojte všechna ostatní zařízení USB z portů USB.
 1. Připojte zařízení USB s aktualizací do portu USB.
Poznámka:  Instalace se automaticky zahájí do 10 minut.
Aktualizace systému pomocí připojení k síti Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
 1. Zvolte možnost Wi-Fi.
 1. Zvolte možnost View Available Networks.
 1. Zvolte dostupnou síť.
Poznámka:  Zadejte heslo sítě pro připojení k zabezpečené síti.
Zapínání automatických aktualizací systému
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
 1. Zvolte možnost Automatic Updates.
 1. Zapněte automatické aktualizace systému.
Systém je nyní nastaven na zjišťování a přijímání aktualizací, jakmile se připojí k síti Wi-Fi.
Poznámka:  V průběhu stahování můžete systém používat.
Poznámka:  Pokud se během stahování systém odpojí od sítě Wi-Fi, stahování bude pokračovat, jakmile se systém k síti Wi-Fi opět připojí.
Obnovení továrního stavu
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
 1. Zvolte možnost General.
 1. Zvolte možnost Master Reset.
 1. Zvolte možnost Continue.
Poznámka:  Pokud obnovíte tovární nastavení, systém vaše vozidlo z účtu u mobilního operátora vozidla neodebere. Chcete-li vozidlo z účtu odebrat, kontaktujte mobilního operátora vozidla.
Poznámka:  Když obnovíte tovární nastavení, systém odstraní veškeré oprávněné uživatele a osobní data.