Systém eCall – uživatelské informace podle směrnice (EU) 2017/78, příloha I, část 3
1 POPIS PALUBNÍHO SYSTÉMU ECALL

   
1,1,   Základní informace o palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112, jeho fungování a funkcích:   Viz   Co je eCall.   
1,2,   Služba eCall využívající linku tísňového volání 112 je veřejnou službou obecného zájmu, která se poskytuje bezplatně.  
1,3,   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je automaticky aktivován. K aktivaci dochází automaticky prostřednictvím palubních senzorů v případě vážné nehody. Ke spuštění rovněž automaticky dochází, pokud je vozidlo vybaveno systémem TPS, který v případě vážné nehody nefunguje.  
1,4,   V případě potřeby může být palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 spuštěn i ručně. Pokyny k ruční aktivaci systému:   Viz   Ruční provedení tísňového volání.   
1,5,   V případě kritického selhání systému, v jehož důsledku by došlo k deaktivaci palubního systému eCall využívajícího linku 112, je posádka vozidla na tuto skutečnost upozorněna následujícím způsobem:   Viz   Kontrolky systému tísňového volání.   

2 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

   
2,1,   Veškeré zpracování osobních údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 se provádí v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů stanovenými ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (1) a 2002/58/ES (2) a vychází zejména z potřeby chránit životně důležité zájmy osob podle čl. 7 písm. d) směrnice 95/46/ES (3).  
2,2,   Zpracování těchto údajů se přísně omezuje na zpracování za účelem vyřizování tísňového volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.  
2,3,   Typy údajů a jejich příjemci.  
2,3,1,   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 může shromažďovat a zpracovávat pouze následující údaje:
  • Identifikační číslo vozidla.
  • Typ vozidla (osobní vozidlo nebo lehké užitkové vozidlo).
  • Typ pohonných hmot používaných vozidlem (benzín/nafta/CNG/LPG/elektřina/vodík).
  • Poslední tři polohy vozidla a směr jízdy.
  • Soubor protokolu automatické aktivace systému a jeho časové razítko.
  • Případné další údaje: -
2,3,2,   Příjemci údajů zpracovávaných palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 jsou příslušná centra tísňového volání určená veřejnými orgány země, na jejímž území se nacházejí, aby jako první přijímala a vyřizovala volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.   Další informace (jsou-li dostupné): –  
2,4,   Opatření ohledně zpracovávání údajů.  
2,4,1,   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je navržen tak, aby údaje obsažené v paměti systému nebyly dostupné mimo tento systém dříve, než je volání eCall spuštěno.   Další poznámky: –  
2,4,2,   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je navržen tak, aby při běžném provozním stavu nebyl vysledovatelný a nepodléhal žádnému stálému zaznamenávání.   Další poznámky: –  
2,4,3,   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je navržen tak, aby údaje v interní paměti systému byly automaticky a systematicky odstraňovány.  
2,4,3,1,   Údaje o poloze vozidla jsou v interní paměti systému neustále přepisovány, takže jsou vždy uchovány nejvýše tři poslední aktuální polohy vozidla nezbytné k zajištění normálního fungování systému.  
2,4,3,2,   Údaje v záznamu o činnosti v palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112 jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k vyřízení tísňového volání eCall a v každém případě maximálně po dobu 13 hodin od spuštění tísňového volání eCall.   Další poznámky: –  
2,5,   Způsoby uplatňování práv subjektu údajů.  
2,5,1,   Subjekt údajů (vlastník vozidla) má právo na přístup k údajům a případně si vyžádat opravu, výmaz nebo zablokování údajů, které se ho týkají, pokud jejich zpracování není v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/ES. Případné třetí osoby, kterým byly údaje sděleny, musí být o těchto opravách, výmazech nebo blokování provedeném v souladu s touto směrnicí informovány, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.  
2,5,2,   Subjekt údajů má právo vznést u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, pokud se domnívá, že jeho práva byla v důsledku zpracování jeho osobních údajů porušena.  
2,5,3,   Kontaktní osoba pro vyřizování žádostí o přístup (je-li jmenována): Obraťte se na pracovníka centra tísňového volání zodpovědného za ochranu dat.  
(1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).  
(2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).  
(3)   Směrnice 95/46/ES je zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). Nařízení se použije ode dne 25. května 2018.  

3 INFORMACE O SLUŽBÁCH TŘETÍCH STRAN A JINÝCH SLUŽBÁCH S PŘIDANOU HODNOTOU (JSOU-LI INSTALOVÁNY)

   
3,1,   Popis činností a funkcí systému TPS / služeb s přidanou hodnotou: Vozidlo může být vybaveno modemem umožňujícím uskutečňování tísňových volání (eCall), provádění automatických aktualizací softwaru a další služby. Popis těchto služeb naleznete v tomto návodu k obsluze nebo v aplikaci FordPass. Poskytujeme palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112. Systém TPS eCall neposkytujeme.  
3,2,   Veškeré zpracování osobních údajů prostřednictvím systému TPS/jiné služby s přidanou hodnotou se provádí v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů stanovenými ve směrnicích 95/46/ES a 2002/58/ES.  
3,2,1,   Právní rámec k používání systému TPS / služeb s přidanou hodnotou a ke zpracování údajů těmito službami: Informace o právním rámci pro zpracování osobních údajů prostřednictvím služeb s přidanou hodnotou naleznete v zásadách ochrany osobních údajů vydaných k dané službě, kterou si zaregistrujete. Informace o zásadách ochrany osobních údajů naleznete v aplikaci FordPass nebo na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.  
3,3,   Systém TPS a/nebo jiné služby s přidanou hodnotou zpracovávají osobní údaje pouze na základě výslovného souhlasu subjektu údajů (vlastníka nebo vlastníků vozidla).  
3,4,   Způsoby zpracování údajů prostřednictvím systému TPS a/nebo jiných služeb s přidanou hodnotou, včetně veškerých dalších nezbytných informací týkajících se vysledovatelnosti, sledování polohy a zpracování osobních údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v aplikaci FordPass nebo na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.  
3,5,   Vlastník vozidla, které je vedle palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 vybaveno také systémem TPS eCall a/nebo jinou službou s přidanou hodnotou, má právo vybrat si palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 namísto systému TPS eCall a jiné služby s přidanou hodnotou.  
3,5,1,   Kontaktní informace pro vyřizování žádostí o deaktivaci systému TPS eCall: Deaktivovat lze všechny služby s přidanou hodnotou kromě služby eCall. V případě zájmu o více informací o možnosti deaktivace všech služeb s přidanou hodnotou (kromě služby eCall) vyhledejte část Ask Ford na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford nebo se obraťte na Centrum řízení vztahů se zákazníky, a to prostřednictvím e-mailu v aplikaci FordPass nebo e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.