Poznámka:   Poznámka: Systém automatického řízení klimatu je možné ovládat pomocí dotykové obrazovky navigačního systému. Viz příslušná příručka.
Teplota, množství a rozvod vzduchu jsou ovládány automaticky a nastavovány podle jízdních podmínek a počasí. Doporučené nastavení systému pro všechna roční období je 22 °C a režim AUTO (klimatizace je zapnuta). Jednotlivá nastavení je možno upravit podle potřeby. Neprovádějte nastavení, když je interiér vozidla mimořádně horký nebo chladný. Systém automatického řízení klimatu se automaticky nastaví na okamžité podmínky. Aby systém řádně fungoval, boční a střední průduchy by měly být zcela otevřeny.
Missing Image
Režim AUTO se zapíná jedním stisknutím tlačítka AUTO.
Nastavení teploty
Missing Image
ModráSnížení teploty
ČervenáZvýšení teploty
Pomocí tlačítek lze zvolit teplotu od 16 °C do 28 °C po krocích 0,5 °C. V poloze LO (pod 16 °C) se systém přepne na trvalé chlazení, v poloze HI (nad 28 °C) na trvalé topení a nereguluje stálou teplotu.
Pro přenutí mezi °Celsia a °Fahrenheita stiskněte současně minimálně na dvě sekundy obě tlačítka nastavování otáček ventilátoru a tlačítko pro recirkulaci vzduchu.
Ventilátor a rozvod vzduchu
Missing Image
Množství a rozvod vzduchu je možno nastavit manuálně pomocí tlačítek. Nastavení se indikuje na displeji.   Viz   Ruční regulace klimatu.  Pro návrat do režimu AUTO stiskněte tlačítko AUTO.
Zapínání a vypínání klimatizace
Missing Image
Chcete-li zapnout nebo vypnout klimatizaci, stiskněte tlačítko A/C. Když je klimatizace vypnutá, na displeji se zobrazuje ECO. Když je klimatizace zapnutá, na displeji se zobrazuje A/C.
Zapnutí a vypnutí automatického řízení klimatu
Missing Image
Poznámka:   Vypnutí automatického řízení klimatu je doporučeno pouze tehdy, pokud jedete s otevřenými okny nebo střešním oknem. Zaručuje, že automatická funkce nebude pracovat proti přídavnému proudu vzduchu z oken a/nebo střešního okna.
Pro vypnutí automatického řízení klimatu stiskněte OFF. Nastavení zůstane uloženo. Systém topení, větrání a klimatizace se vypne a zvolí se recirkulovaný vzduch.
Chcete-li systém znovu zapnout, stiskněte OFF nebo AUTO. Stisknete-li jiné tlačítko, uložené nastavení se při zapnutí systému změní.