POZOR:  Aby nedocházelo k rozlití paliva, což mŻže být nebezpeČné pro jiné úČastníky silniČního provozu, při druhém zastavení plnicí pistole vždy ukonČete tankování. DalĄí palivo zaplní expanzní prostor palivové nádrže, což mŻže vést k přetékání paliva.
  POZOR:  Palivový systém je pod tlakem. Při netěsnosti palivového systému hrozí nebezpeČí zranění. V blízkosti palivového systému nepoužívejte otevřený oheň nebo zdroje tepla.