Používejte pouze vysoce kvalitní palivo bez dodateČných přísad a prostředkŻ k oĄetřování motoru.
Vozidla se zážehovým motorem
Používejte bezolovnatý benzin podle specifikace EN 228 nebo ekvivalentní s oktanovým Číslem nejméně 95 oktanŻ. Olovnatý benzin nebo palivo/přísady obsahující kovové slouČeniny (např. na bázi manganu) mohou poĄkodit výfukový systém.
Vozidla se vznětovým motorem
Používejte motorovou naftu podle specifikace EN 590 nebo ekvivalentní. Nemíchejte ji s jakýmkoliv olejem, benzinem nebo jinými kapalinami. Motorová nafta obsahující příměs RME (bionafty) do 5 % je přípustná.
Dlouhodobé používání přísad pro zabránění voskovatění paliva se nedoporuČuje. Nepřidávejte do motorové nafty petrolej nebo benzin.