Missing Image
A4stupňová převodovka
B5stupňová převodovka (Durashift 5-tronic)
V závislosti na variantě modelu je automatická převodovka ve vašem vozidle buď 4stupňová, nebo 5stupňová. Obě převodovky jsou elektronicky řízeny, avšak umožňují i manuální řazení.
Volba rychlostního stupně
Missing Image
  POZOR:  U vozidla v klidu před volbou rychlostního stupně zatáhněte parkovací brzdu nebo stlačte pedál nožní brzdy. Pokud to neuděláte, může se vozidlo po zvolení rychlostního stupně rozjet.

Poznámka:  Studený motor běží po nastartování s vyššími volnoběžnými otáčkami. To způsobuje silnou tendenci k ‘plížení’ na zpátečce i všech dopředných rychlostních stupních.
Při řazení poloh R a P musíte stisknout aretační tlačítko na rukojeti volicí páky. U 4stupňových převodovek také při volbě polohy 2 (s výjimkou řazení z 1 na 2).
P = parkování
  POZOR:  Tato poloha by se měla volit, jen když je vozidlo v klidu.
  POZOR:  Vždy zatáhněte parkovací brzdu a ujistěte se, že volicí páka bezpečně zapadla do polohy P. Kdykoliv opouštíte vozidlo, vypněte zapalování.
  POZOR:  Pokud se nezvolí poloha P, zazní při otevření dveří řidiče varovný tón.

V této poloze je převodovka zablokována.
Motor by se měl startovat s volicí pákou v poloze P. Je-li to nezbytné, může se startovat také v poloze N.
Po nastartování motoru je možno volicí páku vysunout z této polohy, jen když se sešlápne nožní brzda a stlačí se aretační tlačítko.
R = zpátečka
  POZOR:  Tato poloha by se měla volit, jen když je vozidlo v klidu a motor je ve volnoběhu.

Missing Image
Při volbě R sešlápněte brzdový pedál.
N = neutrální poloha
  POZOR:  V této poloze musíte sešlápnout brzdový pedál nebo zatáhnout parkovací brzdu, abyste zabránili pohybu vozidla.

V této poloze se na hnací kola nepřenáší žádný výkon.
D = jízda
To je normální jízdní poloha. Když se uvolní brzdový pedál, vozidlo se začne plížit. Všechny převodové stupně se volí automaticky v závislosti na jízdních podmínkách.
+/- = rychlostní stupně 1-5 (5stupňová převodovka)
Při manuálním řazení je možno volit rychlostní stupně 1, 2, 3, 4 a 5.
2 = rychlostní stupeň 2 (4stupňová převodovka)
Převodovka nechá trvale zařazený druhý rychlostní stupeň. Tato poloha by se měla volit při jízdě ze svahu, aby se zabránilo nadměrnému používání brzd, a při dlouhé jízdě do svahu a na silnicích s mnoha zatáčkami. Je možno ji použít i pro rozjezd na zledovatělé vozovce.
1 = rychlostní stupeň 1 (4stupňová převodovka)
Převodovka nechá zařazený první rychlostní stupeň. Pro jízdu z velmi prudkých svahů.
Ruční řazení (5stupňová převodovka)
Missing Image
Manuální volba rychlostních stupňů u automatické převodovky se podobná řazení s manuální převodovkou. Tuto funkci je možno zvolit, když je vozidlo v klidu i v pohybu.
Posuňte volicí páku do polohy D a pak ji vykloňte vpravo. Když je vozidlo v klidu, je možno volit jen rychlostní stupně 1 a 2.
Missing Image
Pro řazení směrem dolů jemně zatlačte volicí páku vpřed (-) nebo na rameni volantu stiskněte tlačítko -. Pro řazení směrem nahoru jemně zatáhněte volicí páku vzad (+) nebo na rameni volantu stiskněte tlačítko +. Přeřadit lze vždy jen o jeden rychlostní stupeň. Pro vaši bezpečnost a pohodlí provede automatická převodovka vaši volbu rychlostního stupně, pokud jsou rychlost vozidla a otáčky motoru přiměřené.
Missing Image
Manuálně zvolený rychlostní stupeň se zobrazí na vícefunkčním displeji, jakmile jej převodovka zařadí.
Multifunkční displej zobrazuje aktuální polohu volicí páky PRN nebo D a AUTO, pokud je volicí páka v levé části kulisy (automatické řazení) nebo 1234 nebo 5 a MAN, pokud je volicí páka v pravé části kulisy (ruční řazení).
Ruční řazení (4stupňová převodovka)
Missing Image
Zvolte polohu 1, uvolněte parkovací brzdu a stlačte pedál plynu. Jakmile rychlost vozidla vzroste, přesuňte volicí páku do polohy 2 a D.
Přesune-li se volicí páka za jízdy z polohy D do polohy 2, převodovka přeřadí dolů na druhý rychlostní stupeň, jakmile rychlost klesne pod 110 km/h, a zůstane na tomto rychlostním stupni. Jestliže se volicí páka přesune do polohy 1, převodovka zůstane na druhém rychlostním stupni, dokud rychlost neklesne na 45 km/h. Potom přeřadí na první rychlostní stupeň a zůstane na něm.
Rychloběh (4stupňová převodovka)
Missing Image
4. rychlostní stupeň je navržen jako rychloběh. Jestliže převodovka často řadí mezi 4. a 3. převodovým stupněm (volicí páka je v poloze D), měl by se rychloběh vypnout. Stiskněte tlačítko umístěné pod rukojetí na boku volicí páky.
Missing Image
Indikátor rychloběhu na vícefunkčním displeji indikuje, že rychloběh je vypnut. Převodovka bude nyní řadit pouze mezi rychlostními stupni 13.
Chcete-li rychloběh opět aktivovat, stiskněte znovu tlačítko rychloběhu. Při zapnutí zapalování se funkce rychloběhu automaticky zvolí.
Jestliže indikátor bliká, byla zjištěna závada v automatické převodovce. Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat u odborníka.
Jízda s automatickou převodovkou
Rozjíždění
Missing Image
S motorem ve volnoběhu a sešlápnutým brzdovým pedálem přesuňte volicí páku do jedné z jízdních poloh. Uvolněte brzdový pedál. Vozidlo se začne pomalu pohybovat zvoleným směrem. Sešlápněte plynový pedál, aby se zvýšila rychlost.
Rozjíždění v písku, blátě nebo ve sněhu
Missing Image
Jsou-li hnací kola uvízlá, snažte se vozidlo uvolnit rozhoupáním jízdou dopředu a dozadu. Přesouvejte volicí páku střídavě do polohy D a R a plynový pedál sešlapujte co nejméně. Pro zvýšení účinku přesouvejte volicí páku do polohy R, ještě když se vozidlo pohybuje dopředu, a naopak.
Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení převodovky při řazení mezi jízdou dopředu a dozadu (houpání), udržujte otáčky motoru co nejnižší.
V zimě je možno k rozjezdu na ledu nebo sněhu použít polohu 2 (4stupňová převodovka) nebo druhý rychlostní stupeň (5stupňová převodovka).
Missing Image
U 5stupňové převodovky s vozidlem v klidu nejprve zvolte D, potom posuňte volicí páku doprava a dozadu (+). Na vícefunkčním displeji se bude indikovat, že byl zvolen druhý rychlostní stupeň.
Řazení dolů (kickdown)
Missing Image
Automatická převodovka může dodávat zvýšený točivý moment pro jízdu do svahu nebo pro předjíždění. Pro dosažení efektu kickdown plně sešlápněte a přidržte plynový pedál s volicí pákou v poloze D. Téhož efektu lze dosáhnout v manuálním režimu při nízké nebo střední rychlosti vozidla (pouze 5stupňová převodovka).
Jakmile se dosáhne maximálních otáček motoru, převodovka přeřadí na následující vyšší rychlostní stupeň. Jestliže kickdown již není zapotřebí, uvolněte plynový pedál.
Zastavování
Uvolněte plynový pedál a sešlápněte brzdu. Volicí páku ponechte tam, kde je. Chcete-li se znovu rozjet, uvolněte brzdový pedál.
Páka pro nouzové uvolnění z parkovací polohy
Missing ImageMissing Image
Poznámka:  Jestliže se opět zvolí poloha P, postup se musí zopakovat.
Umožňuje vysunutí volicí páky z parkovací polohy P v případě vybité baterie nebo elektrické poruchy.
Odejměte kryt středové konzoly vedle volicí páky pomocí plochého nástroje. Klíčem nebo podobným předmětem zatlačte aretační páku v otvoru pod krytem dolů a současně vysuňte volicí páku z polohy P.
Jízdní režimy (5-stupňová převodovka)
Převodovka se optimální strategií řazení přizpůsobuje aktuálnímu jízdnímu režimu.
Studený režim
Aby se zvýšila účinnost převodovky, volí se pátý rychlostní stupeň, až teplota převodovky mírně vzroste, například po několika minutách jízdy za chladného rána.
Horký režim
Převládají-li vysoké okolní teploty, převodovka bude volit vyšší převodové stupně, aby nedocházelo k přehřívání, dokud se teplota motoru a převodovky nestabilizuje.
Režim jízdy ze svahu
Převodovka rozpozná jízdu ze svahu a podporuje brzdění zařazením nižšího rychlostního stupně, aby se zvýšilo brzdění motorem.
Režim jízdy do svahu
Převodovka rozpozná jízdu do svahu nebo tažení přívěsu a zařadí nižší rychlostní stupeň, aby se dodával vyšší výkon motoru.
Režim rychlého uvolnění plynového pedálu
Když uvolníte plynový pedál rychle, například při projíždění zatáčkou, převodovka zůstane na zvoleném rychlostním stupni, aby nedocházelo k zbytečnému řazení nahoru a dolů.
Sportovní režim
Sešlápnete-li rychle plynový pedál, např. dáváte-li přednost sportovní jízdě, převodovka podpoří váš styl jízdy okamžitým zařazením na nižší rychlostní stupeň nebo pozdějším zařazením vyššího rychlostního stupně, tj. při vyšších otáčkách motoru.
Režim popojíždění (2.5 Duratec-VE)
Převodovka rozpozná dopravní podmínky s popojížděním a zablokuje první rychlostní stupeň, aby zrychlování bylo plynulejší a nedocházelo ke zbytečnému řazení nahoru a dolů.
Řízení volnoběhu na neutrál (2.0 Duratorq-TDCi)
Pro zvýšení vašeho pohodlí je optimalizován hluk motoru a vibrace, jestliže vozidlo stojí s běžícím motorem, volicí pákou v poloze D a sešlápnutou nožní brzdou.