Následující výstražné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:  Některé výstražné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Kontrolka adaptivního tempomatu
Missing Image  Kontrolka systému tempomatu udává svou barvou režim, ve kterém se systém nachází:   Viz   Používání tempomatu
Zapnuto (svítí bíle): Rozsvítí se po zapnutí systému adaptivního tempomatu. Zhasne, jakmile systém adaptivního tempomatu vypnete.
Aktivní regulace (svítí zeleně): Rozsvítí se po aktivaci systému adaptivního tempomatu. Zhasne, jakmile se systém adaptivního tempomatu deaktivuje.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady.
Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému.
Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Kontrolka automatických dálkových světel
Missing Image  Rozsvícení kontrolky potvrzuje aktivaci této funkce.   Viz   Automatické řízení dálkových světel
Kontrolka systému auto-start-stop
Missing Image  Pokud se motor vypne, kontrolka se rozsvítí a zobrazí se zpráva.
Výstražná kontrolka akumulátoru
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení.Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka brzdového systému
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavení vozidla může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Missing Image  Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.
Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažena parkovací brda.
Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy.
Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka tempomatu
Missing Image  Po zapnutí funkce se tato kontrolka rozsvítí.   Viz   Používání tempomatu
Filtr vznětových částic (DPF)
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje naplnění filtru vznětových částic.   Viz   Filtr vznětových částic
Kontrolka kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue®)
Missing Image  Tato kontrolka se rozsvítí (a současně se na informačním displeji zobrazí hlášení), když je nutné doplnit kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue®) nebo když došlo k poruše systému.
Ukazatel směru
Missing Image  Rozsvítí se, pokud zapnete levé nebo pravé směrové světlo nebo výstražná světla. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená nebo začne blikat rychleji, zkontrolujte žárovku.
Kontrolka otevřených dveří
Missing Image  Svítí za předpokladu, že je zapnuto zapalování a některé ze dveří nejsou řádně dovřeny.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
Missing Image  Rozsvícení signalizuje vysokou teplotu motoru nebo chladicí kapaliny. Co nejdříve zastavte a obraťte se na autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka motorového oleje
  POZOR:  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nepokračujte v jízdě, ani když bude hladina oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo zkontrolovat.

Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy nebo se spuštěným motorem, jedná se o závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.
Elektronická uzávěrka diferenciálu
Missing Image  Rozsvítí se při použití elektronické uzávěrky diferenciálu.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Missing Image  Kontrolka bude svítit a zároveň bude znít akustický signál, dokud si nezapnete bezpečnostní pás.
Kontrolky pohonu čtyř kol
Missing Image  Rozsvítí se, když je aktivován nízký rozsah pohonu čtyř kol.
Missing Image  Rozsvítí se, když je aktivován vysoký rozsah pohonu čtyř kol.
Varovná kontrolka předního airbagu
Missing Image  Pokud se výstražná kontrolka během startování nerozsvítí, zůstane svítit nebo bliká, systém je pravděpodobně neaktivní.
Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
  POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image  Pokud je teplota venkovního vzduchu 4°C nebo nižší, tato kontrolka se rozsvítí.
Kontrolka žhavení
Missing Image  Pokud je zapnuté zapalování a ke startování je nutné využít teplo žhavicí svíčky, kontrolka se rozsvítí. Před startováním motoru počkejte, než kontrolka zhasne.
Po nastartování motoru by měla kontrolka zhasnout. Když je motor studený, měla by se kontrolka vždy na krátkou dobu rozsvítit.
Průhledový displej
Missing Image  Pokud používáte adaptivní tempomat nebo systém varování před nárazem, může se za určitých okolností na čelním skle objevit červený světelný paprsek. Stejně tak se paprsek za účelem ověření funkčnosti objeví i při startování vozidla.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Asistent pro jízdu z kopce
Missing Image  Rozsvítí se, když je kontrola rychlosti systému prudkého klesání zapnutá.
Varovná kontrolka otevřené kapoty
Missing Image  Svítí za předpokladu, že je zapnuto zapalování a kapota není řádně dovřena.
Kontrolka systému udržování v jízdním pruhu
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje aktivaci systému udržování v jízdním pruhu.
Závada tlumených světel
Missing Image  Rozsvítí se, když došlo k závadě žárovky světlometu tlumeného světla.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varování před nízkým tlakem v pneumatikách
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí při poklesu tlaku v pneumatikách. Pokud kontrolka zůstane za jízdy nebo se spuštěným motorem rozsvícená, co nejdříve zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrolka se pro kontrolu funkčnosti krátce rozsvítí rovněž po zapnutí zapalování. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Nízká hladina kapaliny do ostřikovače
Missing Image  Rozsvítí se, pokud je hladina kapaliny do ostřikovače čelního skla nízká.
Varování při překročení rychlosti
Missing Image  Rozsvítí se, když vozidlo překročí rychlost 120 km/h.
Kontrolka parkovacích světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí parkovacích světel.
Závada hnací jednotky
Missing Image  Rozsvítí se při zjištění závady hnací jednotky nebo pohonu čtyř kol. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.
Kontrolka zadní mlhovky
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhových světel.
Servis motoru v brzké době
Missing Image  Pokud po nastartování zůstane svítit kontrolka servisu motoru, znamená to, že systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.   Viz   Katalyzátor
Pokud kontrolka bliká, znamená to, že vynechává zapalování motoru, což může vést k poškození katalyzátoru. Upravte styl jízdy (jeďte mírně, vyhýbejte se prudkému zrychlování a brzdění) a nechejte vozidlo neprodleně zkontrolovat.
Kontrolka servisu motoru v brzké době se rozsvítí po prvním zapnutí zapalování z důvodu ověření funkčnosti žárovky. Kromě toho signalizuje také připravenost vozidla ke kontrole a údržbě (testování I/M).
Za běžných okolností zůstane kontrolka servisu motoru v brzké době svítit po dobu startování motoru a poté za předpokladu, že není zjištěna žádná závada, zhasne. Pokud však kontrolka po 15 sekundách osmkrát blikne, znamená to, že vozidlo není připraveno ke kontrole a údržbě.
Kontrolka řazení
Missing Image  Rozsvícením signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší rychlostní stupeň docílíte nižší spotřeby paliva a nižší tvorby emisí CO2. Ukazatel se nerozsvítí při silné akceleraci, brzdění nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Omezovač rychlosti
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje zapnutí omezovače rychlosti.   Viz   Omezovač rychlosti
Varovná kontrolka řízení stability
Missing Image  Blikání kontrolky signalizuje zásah systému. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená nebo pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. V případě závady se systém vypne. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce   Viz   Používání řízení stability.  .
Kontrolka vypnutí programu jízdní stability
Missing Image   Rozsvítí se, když systém vypnete. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.Viz   Používání řízení stability
Funkce rozpoznávání dopravních značek Zákaz předjíždění
Missing Image  Rozsvícením signalizuje, že funkce rozpoznávání dopravních značek rozpoznala značku zákazu předjíždění.
Funkce rozpoznávání dopravních značek Omezení rychlosti
Missing Image  Rozsvícením signalizuje, že funkce rozpoznávání dopravních značek rozpoznala aktuální omezení rychlosti. Pokud je zapnuté varování při překročení rychlostního omezení, kontrolka se rozsvítí po překročení aktuálního omezení rychlosti rozpoznaného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek.
Varovná kontrolka vody v palivu
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje nadměrné množství vody v palivovém filtru. Okamžitě vypusťte vodu.Viz   Kvalita paliva

2018 Ranger Návod k obsluze pro vlastníky