POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy pro parkování (P). Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.
  POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.

Poznámka:  Studený motor má vyšší volnoběžné otáčky.Po zařazení převodu do polohy Jízda pak naroste tendence vozidla k rozjíždění.
Polohy volicí páky – 6 rychlostních stupňů
Missing Image
PParkovací poloha
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed
SSportovní režim a manuální řazení – pomocí tlačítek +/-.
Desetirychlostní manuální převodovka
Missing Image
PParkovací poloha
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed
SSportovní režim a manuální řazení – desetirychlostní manuální převodovka.
Pro výběr polohy stiskněte tlačítko (1) a poté zatáhněte zpět za volicí páku (2), abyste zařadili zpátečku (R), neutrál (N) nebo režim jízdy vpřed (D). Chcete-li zvolit sportovní režim, zařaďte nejdříve polohu pro jízdu vpřed (D), stiskněte tlačítko (1) a poté zatáhnete zpět za volicí páku (2). Aktuálně zařazeny převod je zobrazen na přístrojové desce.
Parkovací poloha (P)
  POZOR:  Při přesouvání volicí páky převodovky do parkovací polohy (P) musí být vozidlo v klidu.

Poznámka:  Chcete-li přesunout volicí páku z parkovací polohy (P), sešlápněte brzdový pedál. Zapalování musí být zapnuté.
Poznámka:  Pokud otevřete dveře řidiče a volicí páka převodovky nebude přesunuta do polohy pro parkování (P), zazní varovný tón. Šetřič akumulátoru po určité době varovný tón vypne.
V této poloze se žádný výkon nepřenáší na poháněná kola a převodovka se zablokuje. S volicí pákou převodovky v této poloze lze nastartovat motor.
Zpátečka (R)
  POZOR:  Při přesouvání volicí páky převodovky do polohy zpátečky (R) musí vozidlo stát a motor běžet na volnoběh.

Chcete-li vozidlo rozjet dozadu, přesuňte volicí páku do polohy zpětného chodu (R).
Neutrál (N)
  POZOR:  Vozidlo se může při zařazeném neutrálu (N) samovolně rozjet. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu.

V této poloze se žádný výkon nepřenáší na poháněná kola, ale převodovka se zablokuje. S volicí pákou převodovky v této poloze lze nastartovat motor.
Jízda vpřed (D)
Jízda vpřed (D) je nejčastěji používaná poloha, která se vyznačuje nejlepší spotřebou paliva a plynulostí jízdy. Pokud přesunete volicí páku převodovky do polohy jízdy vpřed (D), umožníte vozidlu, aby se rozjelo dopředu a řadilo rychlostní stupně pro jízdu vpřed.
Převodovka volí vhodný rychlostní stupeň podle okolní teploty, stoupání vozovky, zatížení vozidla a požadavků řidiče.
Sportovní režim (S)
Sportovní režim aktivujete přesunutím volicí páky převodovky do sportovní polohy (S). Ve sportovním režimu (S) volí převodovka optimální rychlostní stupeň pro nejlepší výkon. Zvolený rychlostní stupeň je obvykle nižší než v režimu pro jízdu vpřed (D) a řazení probíhá rychleji.
Automatická převodovka SelectShift™
Tato funkce poskytuje možnost podle potřeby přeřazovat na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň.
Pokud otáčky motoru nepřekročí maximální povolený limit, vozidlo umožňuje podřazování. Převodovka SelectShift při nízkých otáčkách řadí nižší převodové stupně, aby zabránila zhasnutí motoru.
Poznámka:  Pokud udržujete nadměrné otáčky motoru bez přeřazení, může dojít k poškození motoru.
Převodovka SelectShift automaticky nepřeřazuje na vyšší rychlostní stupeň, a to ani když se motor přiblíží limitu otáček.
Pro šestirychlostní převodovky – s volicí pákou převodovky v poloze Sport (S):
 • Přesunutím páky dopředu (-) zařadíte nižší rychlostní stupeň.
 • Přesunutím páky dozadu (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
Missing ImagePro desetirychlostní převodovky – s volicí pákou převodovky v poloze Sport (S):
 • Stiskem tlačítka (+) na volicí páce převodovky zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
 • Stiskem tlačítka (-) na volicí páce převodovky zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Missing Image
Chcete-li ukončit tento režim, vraťte volicí páku převodovky do polohy pro jízdu vpřed (D).
Pokud vozidlo stojí, můžete zařadit pouze 1. a 2. rychlostní stupeň. Ruční řazení je sekvenční. Proto nemůžete přeskočit rychlostní stupně.
Výběr progresivního rozsahu – pouze u desetirychlostní převodovky
Tento systém poskytuje možnost uzamknout rychlostní stupně z rozsahu automatického řazení. To vám může poskytnout lepší jízdní výkon, například v případě kluzkých vozovek nebo na strmém svahu.
Se zařazenou polohou pro jízdu vpřed (D) stiskněte tlačítko (-), abyste aktivovali výběr progresivního rozsahu. Tento přístrojový panel udává dostupné a zvolené rychlostní stupně.
Zobrazí se všechny dostupné rychlostní stupně s aktuálním indikovaným rychlostním stupněm. Opětovným stiskáním tlačítka (-) uzamknete rychlostní stupně počínaje nejvyšším rychlostním stupněm. Například dvakrát stiskněte tlačítko (-) pro zablokování 10. a 9. rychlostního stupně. Na displeji se zobrazí pouze dostupné rychlostní stupně a převodovka bude řadit mezi dostupnými rychlostními stupni. Stiskem tlačítka (+) pro odemknutí rychlostních stupňů umožníte řazení převodovky na vyšší rychlostní stupně. Převodovka bude řadit v rámci vybraného rozsahu rychlostních stupňů.
Páčka zámku brzdy řazení
  POZOR:  Při této akci je však třeba přesunout volicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.
  POZOR:  Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Poznámka:  Na některých trzích je tato funkce neaktivní.
Vaše vozidlo má funkci, která brání přemístění volicí páky převodovky mimo parkovací polohu (P), pokud je zapalování zapnuté a brzdový pedál nedržíte sešlápnutý.
Pokud nemůžete řadicí páku přemístit mimo parkovací polohu (P), když je zapalování zapnuté a brzdový pedál sešlápnutý, je potřeba systém opravit. Je možné, že došlo ke spálení pojistky nebo brzdová světla vozidla nefungují správně.   Viz   Tabulka s technickými údaji pojistek
Pokud není spálená pojistka a brzdová světla fungují správně, můžete volicí páku převodovky přemístit mimo parkovací polohu (P) pomocí následujícího postupu:
Poznámka:  Pokud použijete tento postup, co nejdříve nechte vozidlo prohlédnout u autorizovaného prodejce.
Šestirychlostní manuální převodovka
Než provedete tento postup, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte zapalování.
Missing Image
 1. Pomocí šroubováku zvedněte kryt ve středové konzole poblíž volicí páky převodovky.
 1. Zatlačte pojistku do drážky a současně přesuňte volicí páku převodovky z parkovací polohy (P) do polohy jiného rychlostního stupně.
Desetirychlostní manuální převodovka
Než provedete tento postup, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte zapalování.
Missing Image
 1. Zasuňte šroubovák mezi materiál manžety řadicí páky a prstenec obložení (1), aby se uvolnily záchytky držáku z prstence obložení horního panelu.
 1. Zvedněte nahoru manžetu řadicí páky (2).
Missing Image
 1. Na straně volicí páky převodovky vyhledejte spodní bílou páčku (3).
 1. Pomocí šroubováku přesuňte spodní bílou páčku (3) směrem k přední straně volicí páky převodovky.
 1. Při podržení spodní bílé páčky (3) v přední poloze přesuňte volicí páku převodovky z polohy parkování (P) do polohy jiného rychlostního stupně.
Adaptivní učení automatické převodovky
Tato funkce může prodloužit životnost a zajistit rovnoměrnou citlivost řazení po celou dobu životnosti vozidla. U nového vozidla či převodovky lze zaznamenat tuhé řazení, měkké řazení nebo obojí. Tento stav je normální a neovlivňuje funkci nebo životnost převodovky. Adaptivní učení v průběhu času plně aktualizuje funkci převodovky.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu
Poznámka:  Pokud motor není zahřátý na běžnou provozní teplotu, nesnažte se vozidlo rozhoupat, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky.
Poznámka:  Vozidlo nerozhoupávejte déle než jednu minutu, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky či pneumatik nebo k přehřátí motoru.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete jej vyprostit rozkýváním vpřed a vzad. V pravidelném rytmu řaďte stupně pro jízdu vpřed a vzad a při přeřazování zastavujte. Pedál akcelerátoru sešlapujte zlehka při každém zařazeném rychlostním stupni.