POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.
  POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.

Poznámka:  Studený motor má vyšší volnoběžné otáčky.Po zařazení převodu do polohy Jízda pak naroste tendence vozidla k rozjíždění.
Polohy volicí páky – 6 rychlostních stupňů
Missing Image
PParkovací poloha
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed
SSportovní režim a manuální řazení – pomocí tlačítek +/-.
Desetirychlostní mechanická převodovka
Missing Image
PParkovací poloha
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed
SSportovní režim a manuální řazení – desetirychlostní mechanická převodovka.
Stiskněte tlačítko (1) na volicí páce převodovky a přesuňte volicí páku (2) do polohy zpětného chodu (R) nebo do polohy pro jízdu (D). Po přesunutí převodovky do polohy pro jízdu (D) můžete stiskem tlačítka (1) na volicí páce převodovky (2) převodovku opět přepnout do polohy Sport (S). Když ovládáte tlačítka +/- v režimu Sport, zobrazí se aktuální převodový stupeň na přístrojové desce.
Parkování (P)
  POZOR:  Při přesouvání voliče převodovky do parkovací polohy (P) musí být vozidlo v klidu.

Poznámka:  Chcete-li přesunout volicí páku z parkovací polohy (P), sešlápněte brzdový pedál. Zapalování musí být zapnuté.
Poznámka:  Pokud otevřete dveře řidiče a volicí páka převodovky nebude přesunuta do polohy pro parkování (P), zazní varovný tón. Šetřič akumulátoru po určité době varovný tón vypne.
V této poloze se výkon nepřenáší na poháněná kola a převodovka je zablokovaná. S volicí pákou převodovky v této poloze lze nastartovat motor.
Zpětný chod (R)
  POZOR:  Při přesouvání řadicí páky převodovky do polohy zpátečky (R) musí vozidlo stát a motor běžet na volnoběh.

Chcete-li vozidlo rozjet dozadu, přesuňte volicí páku do polohy zpětného chodu (R).
Neutrál (N)
  POZOR:  Vozidlo se může při zařazeném neutrálu (N) samovolně rozjet. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu.

V této poloze se výkon nepřenáší na poháněná kola, ale převodovka není zablokovaná. S volicí pákou převodovky v této poloze lze nastartovat motor.
Jízda vpřed (D)
Jízda vpřed (D) je nejčastěji používaná poloha, která se vyznačuje nejlepší spotřebou paliva a plynulostí jízdy. Pokud přesunete volicí páku do polohy jízdy vpřed (D), umožníte vozidlu, aby se rozjelo dopředu a řadilo rychlostní stupně pro jízdu vpřed.
Převodovka volí vhodný rychlostní stupeň podle okolní teploty, stoupání vozovky, zatížení vozidla a požadavků řidiče.
Sportovní režim (S)
Sportovní režim aktivujete přesunutím volicí páky převodovky do sportovní polohy (S). Ve sportovním režimu volí převodovka optimální rychlostní stupeň pro nejlepší výkon. Zvolený rychlostní stupeň je obvykle nižší než v režimu pro jízdu vpřed (D) a řazení probíhá rychleji.
Automatická převodovka SelectShift™
Tato funkce poskytuje možnost podle potřeby přeřazovat na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň.
Pokud otáčky motoru nepřekročí maximální povolený limit, můžete kdykoli zařadit nižší rychlostní stupeň. Převodovka SelectShift při popojíždění nízkou rychlostí zařadí nižší rychlostní stupeň, aby nedošlo k zastavení motoru.
Poznámka:  Pokud udržujete nadměrné otáčky motoru bez přeřazení, může dojít k poškození motoru.
Převodovka SelectShift nepřeřazuje na vyšší rychlostní stupeň, a to ani když se motor přiblíží limitu otáček.
Pro šestirychlostní převodovky – s pákou voliče převodovky v poloze Sport (S):
 • Přesunutím páky dopředu (-) zařadíte nižší rychlostní stupeň.
 • Přesunutím páky dozadu (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
Missing ImagePro desetirychlostní převodovky – s pákou voliče převodovky v poloze Sport (S):
 • Stiskem tlačítka (+) na volicí páce převodovky zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
 • Stiskem tlačítka (-) na volicí páce převodovky zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Missing Image
Chcete-li opustit režim SelectShift, vraťte páku převodovky do polohy pro jízdu vpřed (D).
Pokud vozidlo stojí, můžete zařadit pouze první a druhý rychlostní stupeň. Ruční řazení je sekvenční a není tedy možné při řazení přeskakovat rychlostní stupně.
Výběr progresivního rozsahu – pouze u desetirychlostní převodovky
Výběr progresivního rozsahu poskytuje možnost uzamknout rychlostní stupně z automatického režimu řazení. To vám může poskytnout lepší jízdní výkon, například v případě kluzkých vozovek nebo na strmém svahu.
Se zařazenou polohou pro jízdu vpřed (D) stiskem tlačítka (-) aktivujete PRS. Dostupné a zvolené rychlostní stupně se zobrazují na přístrojovém panelu.
Zobrazí se všechny dostupné rychlostní stupně s aktuálním indikovaným rychlostním stupněm. Opětovným stiskáním tlačítka (-) uzamknete rychlostní stupně počínaje nejvyšším rychlostním stupněm. Například dvakrát stiskněte tlačítko (-) pro zablokování 10. a 9. rychlostního stupně. Na displeji se zobrazí pouze dostupné rychlostní stupně a převodovka bude řadit mezi dostupnými rychlostními stupni. Stiskem tlačítka (+) pro odemknutí rychlostních stupňů umožníte řazení převodovky na vyšší rychlostní stupně. Převodovka bude řadit v rámci vybraného rozsahu rychlostních stupňů.
Páčka zámku brzdy řazení
  POZOR:  Při této akci je však třeba přesunout řadicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.
  POZOR:  Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Poznámka:  Na některých trzích není tato funkce povolena.
Vaše vozidlo má funkci vzájemného blokování brzdy a řazení, která brání přemístění řadicí páky mimo parkovací polohu (P), pokud je zapalování zapnuté a brzdový pedál nedržíte sešlápnutý.
Pokud nemůžete řadicí páku přemístit mimo parkovací polohu (P), když je zapalování zapnuté a brzdový pedál sešlápnutý, je potřeba systém opravit. Je možné, že došlo ke spálení pojistky nebo brzdová světla vozidla nefungují správně.   Viz   Tabulka s technickými údaji pojistek
Pokud není spálená pojistka a brzdová světla fungují správně, můžete volicí páku převodovky přemístit mimo parkovací polohu (P) pomocí následujícího postupu:
Poznámka:  Pokud použijete tento postup, co nejdříve nechte vozidlo prohlédnout u autorizovaného prodejce.
Šestirychlostní mechanická převodovka
Než provedete tento postup, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte zapalování.
Missing Image
 1. Pomocí šroubováku zvedněte kryt ve středové konzole poblíž volicí páky převodovky.
 1. Zatlačte pojistku do drážky a současně přesuňte řadicí páku z parkovací polohy (P) do polohy jiného rychlostního stupně.
Desetirychlostní mechanická převodovka
Než provedete tento postup, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte zapalování.
Missing Image
 1. Zasuňte šroubovák mezi materiál manžety řadicí páky a prstenec obložení (1), aby se uvolnily záchytky držáku z prstence obložení horního panelu.
 1. Zvedněte nahoru manžetu řadicí páky (2).
Missing Image
 1. Na straně volicí páky vyhledejte spodní bílou páčku (3).
 1. Pomocí šroubováku přesuňte spodní bílou páčku (3) směrem k přední straně řadicí páky převodovky.
 1. Při podržení spodní bílé páčky (3) v přední poloze přesuňte řadicí páku z polohy parkování (P) do polohy jiného rychlostního stupně.
Adaptivní učení automatické převodovky
Tato funkce může prodloužit životnost a zajistit rovnoměrnou citlivost řazení po celou dobu životnosti vozidla. U nového vozidla či převodovky lze zaznamenat tuhé řazení, měkké řazení nebo obojí. Tento stav je považován za normální a neovlivňuje funkci ani životnost převodovky. Adaptivní učení v průběhu času plně aktualizuje funkci převodovky.
Pokud vozidlo uvázne v blátě nebo ve sněhu
Poznámka:  Pokud motor není zahřátý na běžnou provozní teplotu, nesnažte se vozidlo rozhoupat, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky.
Poznámka:  Nehoupejte vozidlem déle než 1 minutu, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky, pneumatik nebo přehřátí motoru.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete jej vyprostit popojížděním vpřed a vzad s pravidelným zastavováním mezi jednotlivými přeřazeními. Pedál akcelerátoru sešlapujte zlehka při každém zařazeném rychlostním stupni.