POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Poznámka:  Pokud rychlost vašeho vozidla klesne při jízdě do svahu o více než 16 km/h pod nastavenou rychlost, tempomat se deaktivuje.
Abyste systému pomohli udržovat nastavenou rychlost při jízdě ze svahu, podřaďte na nižší rychlostní stupeň.
Missing Image
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí tempomatu
Stiskněte tlačítko tempomatu.
Missing Image  Kontrolka se nachází na informačním displeji.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte tlačítko SET+ nebo SET-.
  1. Uvolněte plynový pedál.
Poznámka:  Kontrolka změní barvu.
Změna nastavené rychlosti
  • Stisknutím tlačítka SET+ nebo SET- se nastavená rychlost mění v malých přírůstcích.
  • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte tlačítko SET+ nebo SET-.
  • Podržte tlačítko SET+ nebo SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
Zrušení nastavené rychlosti
Stiskněte tlačítko CAN nebo lehce sešlápněte brzdový pedál. Nastavená rychlost nebude vymazána.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Stiskněte tlačítko RES.
Vypnutí tempomatu
Poznámka:  Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.
Stiskněte a uvolněte tlačítko tempomatu v době, kdy je systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.