POZOR:  Nepřekračujte 100 km/h. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost vozidla, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Nepokoušejte se s vozidlem tahat přívěs vybavený elektrickými brzdami, pokud vozidlo není vybaveno dodatečně zakoupeným elektronickým ovladačem brzd přívěsu. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt. Potřebujete-li další informace a pomoc, doporučujeme vám obrátit se na autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.
  POZOR:  Protiblokovací brzdový systém neovládá brzdy přívěsu.

Poznámka:  Vozidla s elektronickým řízením stability (ESP) jsou vybavena funkcí řízení stability přívěsu.
Při jízdě s přívěsem:
  • Řiďte se předpisy k jízdě s přívěsem platnými v příslušné zemi.
  • Nepřekračujte rychlost 100 km/h, přestože předpisy v dané zemi povolují za určitých podmínek jízdu vyšší rychlostí.
  • Náklad umísťujte co nejníže a doprostřed nápravy přívěsu. Abyste zajistili nejvyšší stabilitu přívěsu připojeného k nenaloženému vozidlu, náklad umístěte směrem k přední části přívěsu. Při tom je nutné nepřekročit nejvyšší povolené svislé zatížení tažného zařízení.   Viz   Doporučené hmotnosti taženého přívěsu
  • V oblastech s vysokou nadmořskou výškou nad 1.000 m je třeba snížit stanovenou maximální celkovou hmotnost o 10 % na každých dalších 1.000 m.
  • Při sjíždění prudkých svahů podřaďte.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem je velmi závislá na kvalitě přívěsu.