POZOR:  Baterie normálně produkuje výbušné plyny, které mohou způsobit zranění osob. Z tohoto důvodu nedovolte v blízkosti baterie zacházení s otevřeným ohněm, jiskřením nebo hořícími materiály. Při práci poblíž akumulátoru si vždy chraňte obličej a používejte ochranné brýle. Vždy zajistěte řádné odvětrávání.
  POZOR:  Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Akumulátory obsahují kyselinu sírovou. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při práci poblíž akumulátoru používejte ochranné brýle, abyste předešli úrazu způsobenému vystříknutím roztoku kyseliny. V případě styku pokožky nebo očí s kyselinou tyto okamžitě nejméně 15 minut oplachujte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití kyseliny vyhledejte okamžitě lékaře.

Příprava vozidla
 Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, nestartujte je roztahováním.
Poznámka:   Pokud byste startovali vozidlo s automatickou převodovkou roztahováním, mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Při startování vozidla používejte pouze 12V adaptér napájení.
Poznámka:   Neodpojujte akumulátor nepojízdného vozidla, jinak může dojít k poškození elektrického systému.
 Zaparkujte pomocné vozidlo v blízkosti kapoty nepojízdného vozidla tak, aby se vozidla vzájemně nedotýkala.
Připojení propojovacích kabelů
  POZOR:  Nepřipojujte konec druhého kabelu k zápornému (-) pólu akumulátoru, který chcete nabít. Jiskra by mohla způsobit výbuch plynů z okolí akumulátoru.
  POZOR:  K ukostření nepoužívejte palivové potrubí, kryty ventilů motoru, ramena stěračů čelního skla, sběrné potrubí sání ani západku zámku kapoty.

Missing Image
Poznámka:   Dolní vozidlo na obrázku je pomocné vozidlo.
 1. Připojte kladný (+) propojovací kabel ke kladnému (+) pólu vybitého akumulátoru.
 1. Připojte opačný konec kladného (+) kabelu ke kladnému (+) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Připojte záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Nakonec připojte záporný (-) kabel k exponované kovové části motoru nepojízdného vozidla, a to dále od akumulátoru a systému vstřikování paliva, případně záporný (-) kabel k ukostřovacímu připojovacímu bodu, je-li k dispozici.
Missing Image
Poznámka:   K ukostření vozidla můžete použít volitelný připojovací bod znázorněný výše.
Startování motoru pomocí cizího zdroje
 1. Nastartujte motor pomocného vozidla a opatrně jej protáčejte ve středních otáčkách, případně mírným sešlápnutím plynového pedálu udržujte otáčky motoru v rozmezí 2 000 až 3 000 ot./min.
 1. Nastartujte motor nepojízdného vozidla.
 1. Než odpojíte propojovací kabely, nechte motory obou vozidel běžet nejméně další tři minuty.
Odpojení propojovacích kabelů
Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí, než v jakém byly připojeny.
Missing Image
 1. Odpojte záporný (-) propojovací kabel od nepojízdného vozidla.
 1. Odpojte propojovací kabel od záporného (-) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Odpojte propojovací kabel od kladného (+) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Odpojte propojovací kabel od kladného (+) pólu akumulátoru nepojízdného vozidla.
 1. Nechte motor běžet na volnoběh nejméně jednu minutu.