POZOR:  Nevyhazujte chladicí kapalinu motoru do domácího odpadu ani ji nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.
  POZOR:  Nenalévejte chladicí kapalinu do nádrže kapaliny do ostřikovače čelního skla. Pokud ostřikovače vystříknou chladicí kapalinu motoru na čelní sklo, výhled řidiče z vozidla bude omezen.

Missing Image
 Ujistěte se, že se hladina chladicí kapaliny v nádržce nachází mezi značkami MINMAX. Pokud je hladina chladicí kapaliny na značce minima či pod ní nebo pokud je nádržka prázdná, neprodleně doplňte chladicí kapalinu.
Koncentrace chladicí kapaliny by měla být v rozmezí 48 až 50 %, což zajistí, že kapalina zamrzne až v rozmezí teplot -29°C–-34°C.
Poznámka:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.
Poznámka:  Po zahřání se objem chladicí kapaliny zvětší. Hladina může stoupnout nad značku MAX.
Poznámka:  Nepoužívejte pelety proti únikům, těsniva chladicího systému nebo aditiva, jelikož mohou poškodit chladicí systém motoru nebo systém vytápění.
Doplňování chladicí kapaliny motoru
  POZOR:  Nesundávejte víčko nádržky chladicí kapaliny, když motor běží nebo je horký.
  POZOR:  Chladicí kapalinu doplňujte, pouze když je motor studený. Pokud je motor horký, nechte jej 10 minut vychladnout.
  POZOR:  Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění pokožky nebo k zasažení očí chladicí kapalinou. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
  POZOR:  Nezředěná chladicí kapalina je hořlavá a může se vznítit, pokud s ní polijete horký výfuk.
  POZOR:  Nesměšujte ve vozidle chladicí kapaliny různé barvy nebo různého typu.

Společnost Ford Motor Company nedoporučuje používat recyklovanou chladicí kapalinu motoru, protože doposud neschválila správný proces recyklace této kapaliny.
Poznámka:  Doplňte směs nemrznoucí kapaliny a vody v poměru 50/50 nebo předem zředěnou chladicí kapalinu se správnou specifikací.
Poznámka:  Používejte chladicí kapaliny, které splňují platné specifikace nebo požadavky. Použití jiných chladicích kapalin může vést k poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo.   Viz   Kapacity a specifikace
Chcete-li doplnit chladicí kapalinu, postupujte následovně:
  1. Odšroubujte POMALU víčko. Při odšroubovávání víka může unikat tlak.
  1. Doplňte chladicí kapalinu motoru po značku MAX. Nepřeplňujte nádržku.
  1. Víčko pro doplnění kapaliny. Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silné cvaknutí.
Poznámka:  V nouzových situacích stačí do chladicí soustavy doplnit vodu bez chladicí kapaliny, abyste mohli dojet do nejbližšího servisu.
Poznámka:  Delší používání nesprávného poměru směsi chladicí kapaliny může vést k poškození motoru, jako např. ke korozi, přehřívání nebo zamrzání.
Poznámka:  Víčko chladicího systému je nutné pravidelně kontrolovat a čistit. Pokud zjistíte, že došlo k poškození těsnicího kroužku, víčko uzávěru vyměňte.