Matice kol
Náhradní pojistné matice a náhradní klíč na pojistné matice můžete dostat při předložení certifikátu s referenčním číslem.
Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.

K výměně letních a zimních pneumatik použijte dílenský hydraulický zvedák.
Poznámka:   Používejte zvedák s minimální nosností 1.800 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.
Zvedák, podpěra kola a držák zvedáku jsou umístěny v kabině.
Poznámka:   Ne všechny konfigurace kabiny jsou k dispozici na všech trzích.
Jednoduchá kabina
Missing Image
 1. Sklopte levé opěradlo dopředu.
 1. Uvolněte popruh a vyjměte nářadí.
Missing Image
 1. Sklopte pravé opěradlo dopředu.
 1. Povolte šroub přidržující zvedák, vytáhněte jej a vyjměte zvedák.
Super Cab
Missing Image
 1. Zatáhněte za uvolňovací popruh.
 1. Demontujte zadní sedadla.
Missing Image
 1. Demontujte kryt.
Missing Image
 1. Odstraňte šroub.
 1. Odstraňte zvedák.
 1. Vyjměte nástroje.
Dvojitá kabina
Missing Image
 1. Zatáhněte za uvolňovací popruh.
 1. Zvedněte sedák sedadla.
 1. Sedák sedadla upevněte pomocí upínacího popruhu.
 1. Odstraňte upevňovací popruh.
 1. Vyjměte zvedák a nástroje
Rezervní kolo
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.

Poznámka:   Pokud náhradní kolo není stejného typu a velikosti jako ostatní kola, jeďte pouze co nejkratší vzdálenost.
Poznámka:   Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
Poznámka:   Při použití některé z nesourodých náhradních pneumatik na kole může dojít ke zhoršení ovladatelnosti, stability, brzdného účinku, pohodlí a hlučnosti vozidla.
Poznámka:   Náhradní kolo je umístěno pod zadní částí vozidla.
Missing Image
 1. Sestavte rukojeť.
Missing Image
 1. Vozidla vybavená systémem selektivní katalytické redukce (AdBlue™): Zasuňte držák zvedáku do vodicího otvoru. Otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud kolo nespočine na zemi a lanko se nepovolí.
Missing Image
 1. Všechna ostatní vozidla: Zasuňte držák zvedáku do vodicího otvoru. Otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud kolo nespočine na zemi a lanko se nepovolí.
Missing Image
 1. Prostrčte konzolu a táhlo skrz otvor v kole.
Zvedací a podpěrné body
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body.

Missing Image
AJen pro nouzové použití.
Missing Image
Demontáž kola vozidla
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Zajistěte diagonálně protilehlé kolo vhodným blokem nebo klínem.
  POZOR:  Nepracujte na vozidle, pokud je zvedák vaší jedinou oporou; vaše vozidlo by mohlo sjet ze zvedáku. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.

Poznámka:   Nepokládejte litá kola čelem na zem.
Missing Image
 1. Sestavte držák zvedáku.
Poznámka:   Sestavte tři držáky, s nimiž zvednete zadní stranu vozidla.
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
Missing Image
 1. Vyšroubujte matice kol a sejměte kolo.
Montáž kola
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Při použití jiných velikostí se může poškodit vozidlo.
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Podrobnosti o kompatibilitě vám sdělí autorizovaný prodejce.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
  POZOR:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.
  POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.

Poznámka:   Matice kol z lehké slitiny je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (maximálně dva týdny).
Poznámka:   Ujistěte se, že jsou styčné plochy kola a náboje zbaveny nečistot.
Poznámka:   Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
Missing Image
 1. Našroubujte všechny pojistné matice a částečně je dotáhněte v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte pojistné matice v pořadí podle obrázku.   Viz   Technická data
 1. Zajistěte správnou orientaci krytky a náboje.
Poznámka:   Pokud má náhradní kolo oproti běžným kolům jiný rozměr nebo jinou konstrukci, nechte jej při nejbližší možné příležitosti vyměnit.
Uložení prázdné pneumatiky
 1. Položte kolo na plocho na zem tak, aby jeho vnější strana směřovala nahoru.
 1. Nakloňte držák a protáhněte jej středem kola.
 1. Zasuňte držák zvedáku úplně do vodicího otvoru a otočte jím ve směru hodinových ručiček.