Princip fungování
  POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy, ale zobrazí se varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

 Systém umožňuje nastavit rychlostní omezení pohybu vozidla. Nastavené rychlostní omezení bude tedy maximální rychlostí, jakou se vozidlo může pohybovat. V případě potřeby, např. při předjíždění, lze však nastavené rychlostní omezení překročit.
Použití omezovače rychlosti
Poznámka:  Pokud krátce sešlápnete plynový pedál, například při předjíždění jiného vozidla, systém se dočasně vypne.
Systém se obsluhuje ovládacími prvky na volantu.
Missing Image
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Na informačním displeji se zobrazí výzva k nastavení rychlosti. Dalším stisknutím tlačítka LIM systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET+ nebo SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Nastavená rychlost se uloží a zobrazí se na informačním displeji.
Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí tlačítek SET+ a SET-. Nastavená rychlost se uloží a zobrazí se na informačním displeji.
Stisknutím tlačítka CAN omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Informační displej potvrdí pohotovostní režim systému zobrazením nastaveného omezení rychlosti při jejím překročení.
Stisknutím tlačítka RES funkci omezovače obnovíte. Informační displej potvrdí zapnutí opětovným zobrazením nastavené rychlosti.
Úmyslné překročení nastaveného rychlostního omezení
Systém dočasně vypněte silným sešlápnutím plynového pedálu. Omezovač rychlosti se znovu aktivuje, jakmile rychlost vozidla klesne pod nastavené rychlostní omezení.
Výstrahy systému
Pokud náhodou překročíte nastavenou rychlost, indikátor rychlosti na informačním displeji začne blikat a zazní tón.
V případě úmyslného překročení nastavené rychlosti se na informačním displeji rozsvítí varovná kontrolka.
Použití inteligentního omezovače rychlosti
  POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

Poznámka:  Při přejíždění mezi zeměmi, které používají jiné metrické jednotky (míle za hodinu nebo kilometry za hodinu), může dojít k prodlevě, než systém změní jednotky omezení rychlosti. Během této doby se může zobrazení omezení rychlosti lišit od skutečných dopravních značek omezujících rychlost. SD karta navigace musí být v zásuvce pro paměťové nosiče navigace.
Systém umožňuje automatické omezování rychlosti vozidla podle aktuálního omezení rychlosti detekovaného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek.
Omezovač rychlosti lze pomocí informačního displeje přepínat mezi ručním a inteligentním režimem.   Viz   Všeobecné informace
Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit toleranci rychlosti, tj. přírůstek k detekovanému omezení rychlosti.   Viz   Všeobecné informace
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Na informačním displeji se zobrazí výzva k nastavení rychlosti, případně se na něm jako nastavená rychlost zobrazí zjištěné rychlostní omezení. Systém v pohotovostním režimu neomezuje rychlost vozidla. Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Stisknutím tlačítka RES+ s omezovačem v pohotovostním režimu nastavíte omezovač na detekovaný limit rychlosti.
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla.
  • Požadované rychlostní omezení lze po krocích nastavit pomocí tlačítek RES+ a SET-.
  • Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu.
  • Stisknutím tlačítka RES+ omezovač obnovíte.
Limit rychlosti se automaticky přizpůsobuje limitu rychlosti zjištěnému systémem rozpoznávání dopravních značek. Systém rozpoznávání dopravních značek nereaguje na limity rychlosti, které jsou zobrazeny doplňkovým označením. Pokud není k dispozici žádná informace o omezení rychlosti, omezovač se přepne do pohotovostního režimu.
Úmyslné překročení nastaveného rychlostního omezení
Systém dočasně vypněte silným sešlápnutím plynového pedálu. Omezovač rychlosti se znovu aktivuje, jakmile rychlost vozidla klesne pod nastavené rychlostní omezení.
Výstrahy systému
Pokud je nastavená rychlost automaticky nastavena na nižší hodnotu, než je aktuální rychlost vozidla, indikátor rychlosti na informačním displeji bliká, a pokud stále překračujete nastavenou rychlost, ozve se zvukový výstražný signál.
Pokud náhodou překročíte nastavenou rychlost, indikátor rychlosti na informačním displeji začne blikat a zazní výstražný tón.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji pouze blikat ukazatel nastavené rychlosti.
Pokud systém rozpoznávání dopravních značek detekuje omezení rychlosti mimo provozní rozsah rychlosti, ozve se jeden výstražný tón a systém se přepne do pohotovostního režimu.