Systém SYNC 3 vám umožňuje používat hlasové příkazy pro ovládání například audiosystému nebo klimatizace. Při používání hlasových příkazů můžete nechat ruce na volantu a očima neustále sledovat silnici.
Ke každé funkci ovládané systémem SYNC 3 máte přístup pomocí různých příkazů.
Missing Image  Chcete-aktivovat hlasové pokyny systému SYNC 3, stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a čekejte na výzvu.
___ je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit jméno interpreta, kontaktu nebo číslo. Kontext a popis příkazu vám napoví, co na místě této proměnné vyslovit.
Některé příkazy fungují pro každou funkci. Jsou to:

Hlasový příkaz   Postup a popis  
Hlavní nabídka
Přechod do hlavní nabídky.  
Zpět
Návrat na předcházející obrazovku.  
Ukončit
Ukončuje relaci hlasového ovládání.  
Seznam příkazů
Vyvolání seznamu možných hlasových příkazů.  
___ - seznam příkazů
Můžete zmínit jakoukoli funkci a systém vám nabídne seznam příkazů, které jsou pro tuto funkci k dispozici. Můžete například vyslovit:  
Telefonní seznam příkazů  
Navigační seznam příkazů (je-li ve výbavě)  
Další
Tento příkaz lze použít k prohlížení dalších či předchozích stránek voleb tehdy, když volba obsahuje více stránek.  
Předchozí stránka
Tento příkaz lze použít k prohlížení předchozích stránek voleb tehdy, když volba obsahuje více stránek.  
Nápověda
Vyvolání seznamu dostupných příkazů, které můžete použít na aktuální stránce.  

Sem patří některé nejoblíbenější příkazy pro každou funkci systému SYNC 3.
Hlasové příkazy k ovládání audiosystému
___ je proměnná, což znamená, že pro hlasové příkazy to může být hodnota radiofrekvence, jméno interpreta, název alba, skladby nebo žánru.
Pro ovládání funkcí multimédií stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a po výzvě vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
AM ___
Naladění konkrétní frekvence FM nebo AM, např. „88,7 FM“ nebo „1 580 AM“.  
FM ___
Bluetooth Audio
Poslech hudby ze zařízení připojeného přes rozhraní Bluetooth.  
USB
Můžete tak poslouchat hudbu ze zařízení připojeného přes zdířku USB.  
Přehrát žánr ___
Pouze u zařízení USB můžete vyslovit jméno interpreta, album, píseň nebo žánr a podle toho poslouchat. Před zpřístupněním této volby musí systém dokončit indexování. Například můžete říct „Přehrát interpreta The Beatles“ nebo „Přehrát skladbu Penny Lane“.  
Přehrát seznam skladeb ___
Play Artist ___
Přehrát album ___
Přehrát podcast ___
Play Song ___
Přehrát audioknihu ___
Procházet ___
Pouze pro zařízení USB. Můžete vyslovit jméno interpreta, album nebo žánr a podle toho vyhledávat. Před zpřístupněním této volby musí systém dokončit indexování. Můžete například vyslovit „Hledat The Beatles“ nebo „Hledat folk“.  

Hlasové příkazy ovládání klimatizace
Můžete ovládat teplotu vzduchu ve vozidle pomocí hlasových příkazů.
___ je proměnná, což znamená, že hlasové příkazy lze použít k nastavení požadované teploty vzduchu vycházejícího z klimatizace.
Pro nastavení teploty vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Nastavit teplotu <60–85> °F
Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15°C–30°C.  
Klimatizace – nápověda

Hlasové příkazy k ovládání telefonu
Párování telefonu
Systém hlasového ovládání umožňuje připojit telefon k systému pomocí Bluetooth.
Pro spárování telefonu stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Spárovat telefon
Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete postup spárování.   Viz   Nastavení.   

Uskutečnění hovoru
___ je proměnná, což znamená, že pro hlasové příkazy to může být kontakt, kterému si přejete volat, nebo čísla, která chcete vytočit.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a vyslovte následující či obdobný příkaz:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Volat ___
Volání konkrétnímu kontaktu z telefonního seznamu, např. „Volat Jana“.  
Volat ___ ___
Volání konkrétnímu kontaktu na konkrétní místo z telefonního seznamu, např. „Volat Jana domů“.  
Vytočit ___
Volání na konkrétní číslo, např. “Volat 867 5309”.  

Ověřte si prosím, že jméno kontaktu vyslovujete přesně tak, jak je uloženo v seznamu kontaktů.
Jakmile jste zadali číslice telefonního čísla, můžete vyslovit tyto příkazy:

Hlasový příkaz   Popis  
<0-9>   Pokud jste prvním příkazem nezadali plné číslo, můžete nyní ve vyslovování čísla pokračovat.  
Vytočit
Vyzve systém SYNC 3, aby zahájil telefonní hovor.  
Odstranit
Vyzve systém SYNC 3, aby vymazal poslední blok vyslovených číslic.  
Vymazat
Vyzve systém SYNC 3, aby vymazal celé číslo.  

Hlasové příkazy u textové zprávy
Pro přístup k volbám textové zprávy stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Textové zprávy
Přečíst zprávu
Přečíst zprávu ___
Vyslovte číslo zprávy, kterou si chcete poslechnout.  
Odpovědět na zprávu

Hlasové příkazy k ovládání navigace
Nastavení cíle
K nastavení cíle či nalezení bodu zájmu (POI) můžete použít následující příkazy.
___ je proměnná, což znamená, že hlasové příkazy lze u navigace použít k nastavení bodů zájmu (POI) nebo adresy.
Můžete hledat adresu, bod zájmu (POI) nebo prohledávat body zájmu podle kategorie:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Najít adresu
Vstup do funkce hledání adresy.  
Najít ___
Uveďte název kategorie bodů zájmu (POI), kterou byste chtěli v okolí prohledávat, např. „Hledat restaurace“.  
Najít bod zájmu
Můžete vstoupit do funkce hledání bodu zájmu (POI).  
Najít křižovatku
Můžete vstoupit do funkce hledání křižovatky.  
Najít nejbližší ___
Uveďte název kategorie bodů zájmu (POI), kterou byste chtěli v okolí prohledávat, např. „Cíl nejbližší restaurace“.  
Poslední cíle
Umožní vám vidět seznam svých předchozích cílů.  
Cíl – domov
Můžete nechat vyhledat trasu s cílem na své domovské adrese.  

Je-li aktivní navigace po trase, můžete navíc vyslovit tyto příkazy:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Zrušit trasu
Zrušení aktuální trasy.  
Objížďka
Volba náhradní trasy.  
Opakovat pokyn
Zopakování posledního navigačního pokynu.  
Zobrazit trasu
Zobrazí aktivní trasu.  
Kde jsem?
Poskytuje aktuální polohu.  
Přiblížit
Umožní vám přiblížit místo na mapě.  
Oddálit
Umožní vám oddálit místo na mapě.  

Hlasové příkazy k ovládání mobilních aplikací
Následující hlasové příkazy jsou dostupné za všech okolností:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Mobilní aplikace
Systém SYNC 3 vás vyzve k vyslovení názvu aplikace, kterou má v systému SYNC 3 spustit.  
Seznam aplikací
Systém SYNC 3 uvede seznam aktuálně dostupných mobilních aplikací.  
Najít aplikace
Systém SYNC 3 vyhledá a připojí se ke kompatibilním aplikacím, které běží na vašem mobilním zařízení.  

Existují také hlasové pokyny, které můžete použít, pokud jsou aplikace připojené k systému SYNC 3.

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
<Název aplikace>   Kdykoli můžete vyslovit název mobilní aplikace a ji spustit tak v systému SYNC 3.  
<Název aplikace> Nápověda   Systém SYNC 3 uvede hlasové příkazy dostupné pro danou aplikaci, pokud aplikace funguje v systému SYNC 3.  

Příkazy k nastavení hlasového ovládání
Pro přístup k nastavení hlasového ovládání můžete vyslovit následující příkazy:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Nastavení hlasových příkazů
Vstup do nastavení hlasového ovládání.  
Režim standardních dotazů
Nastavení standardních systémových výzev s delšími pokyny.  
Režim pokročilých dotazů
Nastavení pokročilých systémových výzev s kratšími pokyny.  
Zapnout potvrzení hovoru
Systém bude potvrzovat volání.  
Vypnout potvrzení hovoru
Systém nebude potvrzovat volání.  
Zapnout seznamy hlasových příkazů
Systém zobrazí krátký seznam dostupných příkazů.  
Vypnout seznamy hlasových příkazů
Systém nezobrazí seznam příkazů.  

K úpravě hlasitosti hlasových výzev systému můžete použít ovládací prvky hlasitosti. Dokud je výzva aktivní, upravte požadované nastavení snížením nebo zvýšením hlasitosti.
Poznámka:  V závislosti na aktuálním nastavení klimatizace mohou otáčky ventilátoru automaticky klesnout v zájmu snížení provozního hluku ve vozidle při vyslovování hlasových pokynů nebo při telefonování přes systém SYNC. Otáčky ventilátoru se po skončení relace hlasového ovládání automaticky vrátí na běžnou úroveň. Otáčky ventilátoru lze během relace hlasového ovládání nastavit také normálně. Jako obvykle stiskejte tlačítka ventilátoru (nebo otáčejte kolečkem ventilátoru) a zvyšujte či snižujte otáčky podle potřeby.Pokud chcete deaktivovat tuto funkci automatického snižování otáček během relací hlasového ovládání, stiskněte a přidržte zároveň tlačítko klimatizace (AC) a tlačítko vnitřního oběhu vzduchu, poté tlačítka uvolněte a v průběhu 2 sekund zvyšte otáčky ventilátoru. Funkci je možné znovu aktivovat zopakováním výše uvedeného postupu.