Klimatizace je ve vašem vozidle na přání.
Stisknutím tlačítka klimatizace na dotykové obrazovce přejdete k funkcím regulace klimatizace. V závislosti na výrobní řadě vozidla a balíčku příplatkové výbavy se může obrazovka klimatizace lišit od obrazovek, které jsou zde znázorněny. Obrazovka vozidla nemusí obsahovat všechny tyto funkce.
Poznámka:  Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia.   Viz   Nastavení
Missing Image
Popiska   Údaj   Popis  
A  
AUTO
Stisknutím tlačítka zapnete automatický režim. Pomocí ovládacího prvku teploty nastavte požadovanou teplotu. Systém zvolí potřebné otáčky ventilátoru, rozvod vzduchu a režim klimatizace a vybere venkovní nebo recirkulovaný vzduch. Tím zahřeje nebo ochladí interiér vozidla, aby si vzduch ve vozidle udržel požadovanou teplotu.  
DUAL
Toto tlačítko se rozsvítí, když jsou ovladače pro spolujezdce aktivní. Za účelem vypnutí dvouzónové funkce stiskněte tlačítko Duální režim a teplota pro stranu spolujezdce se nastaví podle teploty pro stranu řidiče.  
B   Vypínač   Stiskem systém vypnete nebo zapnete. Když je klimatizace vypnutá, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.  
C   Teplota pravého předního sedadla:   Upravte teplotu klepnutím na nahoru nebo dolů.  
D   Otáčky ventilátoru   Stiskem tlačítka nahoru či dolů zvýšíte nebo snížíte objem vzduchu cirkulujícího ve vozidle.  
E  
Vzadu
Ve vyskakovacím okně na obrazovce se objeví volby ovládání klimatizace vzadu.  
Stisknutím ikony vypnutí vypnete nebo zapnete ovládání klimatizace vzadu.  
Dotkněte se Ovládání vzadu – tím umožníte cestujícím vzadu nastavit si klimatizaci individuálně. Opětovným dotykem cestujícím vzadu v dalším nastavování klimatizace zabráníte. Ovládání vzadu se automaticky vypne, jakmile použijete dotykovou obrazovku k nastavení klimatizace vzadu.  
Pokud má vaše vozidlo automatické nastavování klimatizace, zvolte Auto, čímž spojíte nastavování klimatizace vzadu s automatickým nastavováním klimatizace u řidiče.  
Upravte teplotu klepnutím na šipky nahoru nebo dolů.  
A/C
Ve vyskakovacím okně na obrazovce se objeví volby klimatizace.  
MAX A/C
Stiskem aktivujete ochlazování vozidla recirkulovaným vzduchem. Dalším stiskem obnovíte normální funkci klimatizace. MAX A/C rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce a pomáhá omezit pronikání zápachů do vozidla. MAX A/C je ekonomičtější a účinnější než normální režim klimatizace.  
A/C
Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu. Klimatizace se aktivuje automaticky při zapnutí funkcí MAX A/C, odmrazování a větrání prostoru pro nohy s odmrazováním.  
Recirkulovaný vzduch   Stiskem zapnete nebo vypnete funkci recirkulace vzduchu, což může zkrátit čas nutný k ochlazení interiéru a rovněž pomáhá snížit pronikání venkovního zápachu do interiéru. Když zvolíte funkci MAX A/C, recirkulace vzduchu se také zapne automaticky. Lze ji aktivovat ručně v libovolném režimu proudění vzduchu s výjimkou odmrazování. K vypnutí funkce může dojít ve všech režimech kromě MAX A/C z důvodu zamezení zamlžování.  
F   Ruční ovládání rozvodu vzduchu   Přístrojová deska   Rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce.  
Podlaha   Rozvádí vzduch přes větrací otvory pro odmlžování okna, podlahové větrací otvory a podlahové větrací otvory u zadních sedadel.  
G  
Odmraz.
Ve vyskakovacím okně na obrazovce se objeví volby odmrazování.  
Nastavte si tyto ovladače individuálně nebo společně s přímým proudem vzduchu do požadované oblasti.  
MAX odmrazování   Pro maximální odmrazení klepněte na tlačítko. Venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla, ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší otáčky a regulátor teploty se vrátí na nejvyšší teplotu. Pomocí tohoto nastavení můžete také odmlžit čelní sklo a případně z něj odstranit tenkou vrstvu ledu. Když zvolíte funkci MAX odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se vrátíte k předchozí volbě proudění vzduchu.  
Odmraz.
Stisknutím odstraníte z čelního skla zamlžení a jemnou námrazu. Dalším stisknutím obnovíte předchozí volbu proudění vzduchu. Když je odmrazování zapnuto, přivádí venkovní vzduch s cílem omezit zamlžování oken a rozvádí vzduch přes větrací otvory odmrazovače čelního skla a větrací otvory pro odmlžování okna. Dalším stiskem obnovíte předchozí volbu proudění vzduchu.   Poznámka: Pokud je zapnuto odmrazování, nelze zapnout recirkulaci vzduchu, jinak by mohlo dojít k zamlžení oken.  
H   Teplota levého předního sedadla   Upravte teplotu klepnutím na nahoru nebo dolů.