Ovládání systému SYNC 3 je intuitivní. Pokud si však nebudete s něčím vědět rady, vyhledejte informace v níže uvedených tabulkách.
Informaci o kompatibilitě vašeho mobilního telefonu najdete na místních webových stránkách společnosti Ford nebo Lincoln.

Potíže s mobilním telefonem  
Problém   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Přílišný hluk na pozadí během telefonního hovoru.   Nastavení hlasového ovládání v mobilním telefonu může mít vliv na činnost systému SYNC 3.   Informace o nastavení zvuku naleznete v příručce k zařízení.  
Během hovoru slyším ostatní účastníky, ale oni neslyší mě.   Možná závada telefonu.   Vypněte mobilní telefon, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
Zkontrolujte, zda není mikrofon systému SYNC 3 vypnutý. Hledejte ikonu mikrofonu na obrazovce telefonu.  
Během hovoru neslyším ostatní účastníky a oni neslyší mě.   Systém možná potřebuje restartovat.   Pro restart systému vypněte motor, otevřete a zavřete dveře, poté dveře zamkněte a vyčkejte po dobu 2–3 minut. Zkontrolujte, že je obrazovka systému SYNC 3 černá a osvětlený port USB je vypnutý,  
Systému SYNC 3 se nepodařilo stáhnout telefonní seznam.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.   Prověřte kompatibilitu mobilního telefonu.  
Možná závada telefonu.   Zkontrolujte, že dovolujete systému SYNC 3, aby stáhnul kontakty z telefonu. Vyhledejte informace v příručce k telefonu.  
Je nutné zapnout mobilní telefon a v systému SYNC 3 aktivovat funkci automatického stahování telefonního seznamu.  
Vypněte mobilní telefon, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
Systém oznámí zprávu „Telefonní seznam byl stažen“, ale v telefonním seznamu systému SYNC 3 nejsou žádné kontakty nebo některé kontakty chybí.   Omezení vlastností mobilního telefonu   Zkontrolujte, že dovolujete systému SYNC 3, aby stáhnul kontakty z telefonu. Vyhledejte informace v příručce k telefonu.  
Pokud jsou chybějící kontakty uloženy na kartě SIM, přeneste je do paměti mobilního telefonu.  
Je nutné zapnout mobilní telefon a v systému SYNC 3 aktivovat funkci automatického stahování telefonního seznamu.  
Mám potíže s připojením telefonu k systému SYNC 3.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.   Prověřte kompatibilitu mobilního telefonu.  
Možná závada telefonu.   Vypněte mobilní telefon, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
Zkuste odstranit zařízení ze systému SYNC 3 a systém SYNC ze zařízení a zkuste to znovu.  
V telefonu vždy zkontrolujte bezpečnostní nastavení a nastavení automatického připojování zařízení Bluetooth k systému SYNC 3.  
Aktualizujte firmware mobilního telefonu.  
Vypněte funkci automatického stahování.  
Systém SYNC 3 neumožňuje práci s textovými zprávami.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.   Prověřte kompatibilitu mobilního telefonu.  
Možná závada telefonu.   Vypněte mobilní telefon, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
iPhone  
  • Přejděte do nastavení mobilního telefonu.
  • Přejděte do nabídky Bluetooth.
  • Stiskněte modrý kroužek vpravo od zařízení s názvem vaší značky a modelu vozidla a vstupte do dalšího menu.
  • Zapněte možnost Zobrazit oznámení.
  • Odpojte a znovu připojte iPhone ze systému SYNC 3 a aktivujte tuto aktualizaci nastavení.
Telefon iPhone je nyní nastaven, aby předával příchozí textové zprávy do jednotky SYNC 3.   Stejný postup zopakujte u každého vozidla se systémem SYNC 3, které připojujete. Váš iPhone příchozí textové zprávy pouze předá do systému SYNC 3, a to pokud není odemknutý v aplikaci textových zpráv.   Odpovídání na textové zprávy prostřednictvím systému SYNC 3 není telefonem iPhone podporováno.   Textové zprávy z aplikací WhatsApp a Facebook Messenger nejsou podporovány.  
Hlasové zprávy na mém telefonu nefungují.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.   Aby bylo možné přijímat textové zprávy, musí mobilní telefon podporovat stahování textových zpráv přes rozhraní Bluetooth.  
Omezení mobilního telefonu.   Jelikož je každý mobilní telefon jiný, nahlédněte do uživatelské příručky mobilního telefonu, který párujete se systémem. Mobilní telefony se mohou lišit v závislosti na značce, modelu, poskytovateli služeb a verzi softwaru.  


Problémy se stereofonním zvukem přes rozhraní USB a Bluetooth  
Problém   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Mám potíže s připojením zařízení.   Závada zařízení.   Odpojení zařízení od systému SYNC 3. Zkuste zařízení vypnout, resetujte ho nebo vyjměte baterii a poté zařízení znovu připojte k systému SYNC 3.  
Ujistěte se, že používáte kabel schválený výrobcem.  
Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k zařízení a k portu USB vozidla.  
Zkontrolujte, zda zařízení nevyužívá aplikaci automatické instalace nebo nemá aktivováno bezpečnostní nastavení.  
Zařízení má aktivováno zamykání obrazovky.   Zkontrolujte, že před připojením k systému SYNC 3 je zařízení odemknuto.  
Systém SYNC 3 při nastartování vozidla nerozpozná moje zařízení.   Omezení zařízení.   Za extrémních klimatických podmínek (velmi vysoké či nízké teploty) nenechávejte zařízení ve vozidle.  
Potíže s vysíláním zvuku přes rozhraní Bluetooth.   Tato funkce závisí na telefonu.   Zkontrolujte, zda je zařízení řádně připojeno k systému SYNC 3 a zda jste na zařízení spustili přehrávač médií.  
Zařízení není připojeno.  
Zařízení je v nesprávném stavu.   Zkuste zařízení vypnout, resetujte ho nebo vyjměte baterii a poté zařízení znovu připojte k systému SYNC 3.  
Systém SYNC 3 nerozpoznal hudební soubory uložené v zařízení.   Hudební soubory nemají řádně vyplněné údaje o interpretovi, názvu skladby, albu či žánru.   Ověřte, zda jsou vyplněny všechny údaje o skladbě.  
Soubor je poškozen.   Zkuste poškozený soubor nahradit novým souborem.  
Skladba může být chráněna autorskými právy a její přehrávání proto není možné.   U některých zařízení je nutné přepnout režim připojování přes rozhraní USB z velkokapacitního úložiště na protokol MTP.  
Formát souboru není ze strany systému SYNC 3 podporován.   Konvertujte soubor na podporovaný formát.   Viz   Zábava.   
Zařízení je třeba reindexovat.   Proveďte aktualizaci indexu médií.   Viz   Nastavení.   
Zařízení má aktivováno zamykání obrazovky.   Zkontrolujte, že před připojením k systému SYNC 3 je zařízení odemknuto.  
Při připojování zařízení někdy neslyším žádný zvuk.   Omezení zařízení.   Odpojení zařízení od systému SYNC 3. Zkuste zařízení vypnout, resetujte ho nebo vyjměte baterii a poté zařízení znovu připojte k systému SYNC 3.  
Pokud chcete poslouchat zařízení Apple přes USB, zvolte AirPlay z ovládacího centra zařízení a poté vyberte možnost Dock Connector.  
Pokud chcete poslouchat zařízení Apple přes Bluetooth Stereo, zvolte AirPlay z ovládacího centra zařízení a poté vyberte možnost systém SYNC.  
Systém SYNC 3 nezobrazuje informace o skladbě, tlačítka opakování ani náhodného přehrávání.   Zařízení nebo přehrávač médií nejsou kompatibilní.   Připojte kompatibilní zařízení nebo přehrávač médií.  


Problémy s přístupovým bodem Wi-Fi  
Problém   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Nezdařilo se připojení.   Chybné heslo.   Ověřte heslo.  
Slabý signál.   Zkontrolujte, jestli je signál Wi-Fi slabý.  
Více přístupových bodů v rámci jednoho SSID.   Pro své SSID používejte jedinečné jméno, nepoužívejte výchozí jméno, pokud neobsahuje unikátní identifikátor, např. adresu MAC.  
Odpojování po úspěšném připojení.   Slabý signál pravděpodobně z důvodu velké vzdálenosti od přístupového bodu, překážky nebo silného rušení.   Umístěte vozidlo do blízkosti přístupového bodu tak, že přední část vozidla bude směřovat směrem k přístupovému bodu, a odstraňte případné překážky. Jiné sítě Wi-Fi, Bluetooth, mikrovlny a bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení.  
Systém SYNC 3 zaznamenal slabý signál, i když se nachází v blízkosti přístupového bodu.   Mezi systémem SYNC 3 a přístupovým bodem možná leží překážka.   Pokud je vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním sklem, zkuste vůz zaparkovat tak, aby čelní sklo nemířilo směrem k přístupovému bodu. Pokud máte pokovená skla oken, avšak nikoli čelního skla, zaparkujte vozidlo tak, aby mířilo směrem k přístupovému bodu. Pokud jsou všechna okna pokovená, otevřete okna ve směru k přístupovému bodu, pokud je to možné.   Zkuste odstranit ostatní překážky, které ovlivňují kvalitu signálu. Otevřete například garážová vrata.  
Přístupový bod není zahrnut do seznamu dostupných sítí.   Přístupový bod byl definován jako skrytá síť.   Nastavte prosím síť jako viditelnou a zkuste to znovu.  
Systém SYNC 3 není při hledání sítí Wi-Fi vidět z telefonu nebo jiných zařízení.   Systém SYNC 3 momentálně neposkytuje přístupový bod.   Systém SYNC 3 momentálně neposkytuje přístupový bod.  
Stahování softwaru trvá příliš dlouho.   Nízká intenzita signálu, příliš velká vzdálenost od přístupového bodu, přístupový bod podporuje vícenásobná připojení, slabé připojení k internetu nebo jiné problémy.   Zkontrolujte kvalitu signálu (v detailech sítě), a pokud je u systému SYNC 3 dobrá či vynikající, proveďte test pomocí jiného vysokorychlostního přístupového bodu, jehož prostředí je předvídatelnější.  
Vypadá to, že se systém SYNC 3 připojil k přístupovému bodu a že intenzita signálu je vynikající, avšak software se neaktualizuje.   Je možné, že nový software není k dispozici. Připojený přístupový bod může být spravován a vyžaduje buď přihlášení, nebo souhlas s provozními podmínkami.   Otestujte připojení k jinému zařízení. Pokud přístupový bod vyžaduje přihlášení, kontaktujte poskytovatele služeb.  


Problémy s AppLink  
Problém   Pravděpodobné příčiny   Možná řešení  
Mobilní aplikace AppLink: Když zvolím položku „Najít mobilní aplikace“, systém SYNC 3 nenajde žádné aplikace.   K systému SYNC 3 jste nepřipojili telefon kompatibilní s aplikací AppLink.   Ujistěte se, že máte k dispozici kompatibilní chytrý telefon s operačním systémem Android 2.3 či vyšším nebo iPhone 3GS se systémem iOS 5.0 či vyšším. Kromě toho se ujistěte, že je váš telefon spárován a připojen k systému SYNC 3, aby mohl nalézt aplikace spolupracující s aplikací AppLink ve vašem zařízení. Uživatelé zařízení iPhone jej musí také připojit k portu USB pomocí USB kabelu Apple.  
Můj telefon je připojen, ale stále nemohu najít žádné aplikace.   Aplikace spolupracující s aplikací AppLink nejsou na vašem mobilním zařízení nainstalovány ani spuštěny.   Ujistěte se, že jste stáhli a nainstalovali nejnovější verzi aplikace z obchodu aplikací vašeho telefonu. Ujistěte se, že je aplikace ve vašem telefonu spuštěna. Některé aplikace vyžadují před použitím společně s aplikací AppLink registraci nebo přihlášení do aplikace v telefonu. Některé z nich mohou mít také nastavení „Ford SYNC“, proto zkontrolujte nabídku nastavení aplikace v telefonu.  
Můj telefon je připojen, moje aplikace je spuštěna, ale stále nemohu najít žádné aplikace.   Někdy nedojde ke správnému ukončení a opětovnému spuštění připojení k systému SYNC 3, například po vypnutí zapalování.   Ukončení a opětovné spuštění aplikací může pomoci systému SYNC 3 najít aplikaci, pokud ji nemůžete najít ve vozidle. Pokud aplikace v zařízení se systémem Android nabízí volbu „Ukončit“, vyberte tuto volbu a aplikaci restartujte. Pokud aplikace tuto volbu nezahrnuje, zvolte v nabídce nastavení telefonu volbu „Aplikace“, následně vyhledejte příslušnou aplikaci a zvolte položku „Vynutit ukončení“. Nezapomeňte následně aplikaci restartovat, potom v systému SYNC 3 vyberte volbu „Najít mobilní aplikace“.  
U zařízení iPhone s iOS7+ pro vynucení ukončení aplikace dvakrát klepněte na tlačítko domů a potom aplikaci ukončete přetažením. Znovu klepněte na tlačítko domů, načež vyberte aplikaci a restartujte ji. Po několika sekundách by se měla aplikace zobrazit v nabídce mobilních aplikací systému SYNC 3.  
Můj telefon se systémem Android je připojen, moje aplikace jsou spuštěny, restartoval jsem je, ale stále nemohu najít žádné aplikace.   U některých starších verzí zařízení s operačním systémem Android se vyskytuje chyba rozhraní Bluetooth, která může způsobovat situaci, že aplikace, které byly nalezeny při vaší předchozí jízdě s vozidlem, nelze znovu nalézt, pokud jste službu Bluetooth nevypnuli.   Vypněte rozhraní Bluetooth v telefonu a znovu jej zapněte za účelem resetování. Pokud jste ve vozidle, měl by se systém SYNC 3 po stisknutí tlačítka „Telefon“ automaticky znovu připojení k telefonu.  
Můj telefon iPhone je připojen, moje aplikace je spuštěna, restartoval jsem ji, ale stále ji nemohu najít v systému SYNC 3.   Je možné, že bude potřeba resetovat USB připojení k systému SYNC 3.   Odpojte USB kabel od telefonu, chvíli vyčkejte a znovu připojte USB kabel k telefonu. Po několika sekundách by se měla aplikace zobrazit v nabídce mobilních aplikací systému SYNC 3. Pokud tomu tak není, proveďte vynucené ukončení aplikace a restartujte ji.  
Mám telefon se systémem Android. Našel jsem a spustil svoji multimediální aplikaci v systému SYNC 3, avšak nepřehrává se žádný zvuk nebo je hlasitost zvuku velmi nízká.   Hlasitost rozhraní Bluetooth v telefonu může být nízká.   Zvyšte hlasitost rozhraní Bluetooth na zařízení pomocí tlačítek ovládání hlasitosti na zařízení, která jsou nejčastěji umístěna na straně zařízení.  
Mohu vidět pouze některé aplikace AppLink ze svého telefonu uvedené v nabídce mobilních aplikací systému SYNC 3.   Některá zařízení se systémem Android mají omezený počet portů Bluetooth pro připojování aplikací. Pokud máte na svém telefonu více aplikací AppLink, než je počet dostupných portů Bluetooth, neuvidíte v nabídce mobilních aplikací systému SYNC 3 uvedeny všechny své aplikace.   Proveďte vynucené ukončení a odinstalujte aplikace, které nechcete, aby systém SYNC 3 našel. Pokud aplikace obsahuje nastavení „Ford SYNC“, deaktivujte jej v nabídce nastavení aplikace v telefonu.  


Potíže s hlasovým ovládáním  
Problém   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Systém SYNC 3 nerozpoznává mé příkazy.   Používáte špatné hlasové příkazy.   Prostudujte si příkazy hlasového ovládání telefonu a přehrávání médií, které jsou uvedeny na začátku příslušných kapitol.  
Během hlasové komunikace se systémem se na displeji audio jednotky zobrazuje seznam hlasových příkazů.  
Mluvíte příliš brzy nebo v nesprávný okamžik.   Než vydáte příkaz, vyčkejte, až vás systém upozorní.  
Systém SYNC 3 nerozpozná jméno interpreta nebo název skladby.   Používáte špatné hlasové příkazy.   Prostudujte si příkazy hlasového ovládání přehrávání médií uvedené na začátku kapitoly věnované multimédiím.  
Pravděpodobně jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v zařízení.   Jméno interpreta nebo název skladby vyslovte přesně tak, jak jsou v systému uloženy. Například můžete říct „Play Artist Prince“ nebo „Play song Purple Rain“.  
Vždy vyslovte celý název skladby, například „California remix featuring Jennifer Nettles“.  
Pokud jsou v názvu zkratky, např. ESPN nebo CNN, musíte je hláskovat: „E-S-P-N“, „C-N-N“.  
Název skladby nebo jméno interpreta může obsahovat speciální znaky, které systém SYNC 3 nerozpozná.   Ujistěte se, že jména interpretů, názvy skladeb, alb a seznamů skladeb neobsahují speciální znaky, např. *, - nebo +.  
Systém SYNC 3 nerozpoznává kontakty v telefonním seznamu, případně volá jinému kontaktu.   Pravděpodobně jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v telefonním seznamu.   Ověřte si, že jméno vyslovujete přesně tak, jak je uloženo v telefonu. Pokud je kontakt například uložen jako „Joe Wilson“, vyslovte příkaz „Volat Joe Wilson“ Pokud je jméno kontaktu „Máma“, vyslovte příkaz „Volat Máma“.  
Jméno kontaktu může obsahovat speciální znaky.   Ujistěte se, že jména kontaktů neobsahují speciální znaky, např. *, - ani +.  
Hlasové ovládání systému SYNC 3 má potíže rozeznat cizí jména uložená v mobilním telefonu.   Pravděpodobně jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v telefonním seznamu.   Systém SYNC 3 použije u jmen uložených v mobilním telefonu pravidla fonetické výslovnosti daného jazyka.  
Užitečná rada: Kontakt můžete vybrat ručně. Stiskněte tlačítko TELEFON. Zvolte telefonní seznam a poté kontakt. Stisknutím programovatelného tlačítka ho přehrajte. Systém SYNC 3 vám přečte jméno kontaktu, abyste měli představu o výslovnosti, kterou systém SYNC 3 očekává.  
Hlasové ovládání systému SYNC 3 má potíže rozeznat cizí názvy skladeb, interpretů, alb, žánrů a seznamů skladeb z přehrávače médií nebo flash disku USB.   Cizí jména může být nutné vyslovovat dle výslovnosti aktuálně vybraného jazyka systému SYNC 3.   Systém SYNC 3 použije u jmen uložených v přehrávači médií nebo na flash disku USB pravidla fonetické výslovnosti daného jazyka. Systém je schopen udělat výjimky u velmi známých jmen interpretů (např. U2) tím způsobem, že u nich můžete vždy použít anglickou výslovnost.  
Hlasové výzvy generované systémem a výslovnost některých slov nemusí být v mém jazyce přesná.   Systém SYNC 3 používá technologii hlasových výzev vycházejících z psaného textu.   Systém SYNC 3 používá synteticky generovaný hlas namísto předem namluveného lidského hlasu.  
Systém SYNC 3 nabízí několik nových funkcí hlasového ovládání pro mnoho jazyků. Vytáčení kontaktu přímo z telefonního seznamu bez předchozího nahrání (např. „volat kontakt John Smith“) nebo výběr skladby, interpreta, alba, žánru nebo seznamu skladeb přímo z přehrávače médií (např. „přehrát interpreta Madonna“).  


Osobní profily  
Problém   Možná příčina a řešení  
Nemohu vytvořit profil.   Osobní profily nebyly nastaveny.  
Byl zadán neplatný název profilu.  
Tlačítko paměti nebylo po výzvě vybráno.  
Zapalování vozidla nebylo zapnuto s řazením v parkovací poloze nebo bylo vyřazeno či v parkovací poloze během vytváření profilu.  
Osobní profily jsou vypnuty.  
Nemohu připojit dálkový ovladač.   Tlačítko zámku na dálkovém ovladači nebylo po výzvě vybráno.  
Zvolený dálkový ovladač byl již svázán s jiným profilem a jeho přepis byl odmítnut.  
Při přiřazování dálkového ovladače bylo vyvolán profil.  
Zapalování vozidla nebylo zapnuto s řazením v parkovací poloze nebo bylo vyřazeno či v parkovací poloze během přiřazování dálkového ovladače.  
Používá se starý způsob přiřazování.  
Má osobní nastavení se neuložila.   Neuložená nastavení nemají podporu v osobních profilech.  
Je aktivní odlišný osobní profil oproti předpokladu.  
Další uživatel změnil nastavení nesprávného osobního profilu.  
Můj profil se nemůže vyvolat.   Osobní profil nebyl vytvořen.  
Osobní profily jsou vypnuty.  
Požadovaný profil je již aktivní.  
Používané paměťové tlačítko není přiřazeno k profilu.  
Používaný dálkový ovladač není přiřazen k profilu.  
Používá se nesprávný dálkový ovladač.  
Na přiřazeném dálkovém ovladači bylo stisknuto jiné tlačítko než odemknutí nebo dálkové spuštění.  
Osobní profil byl zrušen.  
Mé přednastavené polohy se vyvolaly, můj profil však nikoliv.   Osobní profily jsou vypnuty.  
Můj profil se vyvolal, moje přednastavené polohy však nikoliv.   Vozidlo je v pohybu.  
Přednastavené polohy jsou stejné jako profil Host nebo naposledy aktivní profil.  
Ztratil(a) jsem dálkový ovladač.   Odpojte a znovu přiřaďte dálkový ovladač v nabídce osobních profilů. Může být zapotřebí, abyste navštívili příslušného autorizovaného prodejce.  
Ztratil(a) jsem všechny profily.   Dálkové ovladače byly vymazány a přeprogramovány. Mohlo se tak stát v okamžiku, kdy prodejce přidával nový dálkový ovladač náhradou za ztracený.  
Obnovení továrního nastavení bylo provedeno bez vašeho schválení.  


Obecné pokyny  
Problém   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Jazyk vybraný pro přístrojový panel a displej informačního a zábavního systému se neshoduje s jazykem systému SYNC 3 (telefon, zařízení USB, přenos zvuku přes rozhraní Bluetooth, hlasové ovládání a hlasové výzvy).   Systém SYNC 3 nepodporuje aktuálně vybraný jazyk pro přístrojový panel a displej informačního a zábavního systému.   Systém SYNC 3 podporuje v jednotném modulu pro zobrazování textu, hlasové ovládání a hlasové výzvy pouze čtyři jazyky. Země, kde jste vozidlo zakoupili, vyžaduje použití čtyř nejčastěji používaných jazyků. Pokud zvolený jazyk není dostupný, systém SYNC 3 bude nadále pracovat v aktuálně aktivním jazyce.  
Systém SYNC 3 nabízí několik nových funkcí hlasového ovládání pro mnoho jazyků. Vytáčení kontaktu přímo z telefonního seznamu bez předchozího nahrání (např. „volat kontakt John Smith“) nebo výběr skladby, interpreta, alba, žánru nebo seznamu skladeb přímo z přehrávače médií (např. „přehrát interpreta Madonna“).  


Reset systému SYNC 3  
Systém je vybaven funkcí resetu systému, kterou lze použít, pokud dojde ke ztrátě funkce systému SYNC 3. Tento reset slouží k obnovení funkce a nemá za následek vymazání informací uložených v systému (např. spárovaných zařízení, telefonního seznamu, historie hovorů, textových zpráv a uživatelských nastavení). Chcete-li provést reset systému, stiskněte a podržte současně tlačítko pro vyhledávání vpřed (>>|) a tlačítko vypínače autorádia. Přibližně po 5 sekundách obrazovka zčerná. Vyčkejte 1–2 minuty na dokončení resetu systému. Poté můžete pokračovat v používání systému SYNC 3.  

Pokud potřebujete další pomoc při řešení problémů se systémem SYNC 3, navštivte místní internetové stránky společnosti Ford nebo Lincoln.