Vaše vozidlo je vybaveno systémem selektivní katalytické redukce.Ten pomáhá snižovat množství výfukových plynů tím, že do výfukového systému vstřikuje kapalné aditivum (kapalinu AdBlue®).V případě narušení nebo deaktivace systému selektivní katalytické redukce nelze spustit motor.
Hladinu kapalného aditiva je třeba udržovat, aby systém fungoval správně.
Poznámka:  Čerpadlo systému selektivní katalytické redukce zůstává v chodu i krátce po vypnutí motoru. To je normální.
Pokyny k používání kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue®)
 • Používejte pouze kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue®) certifikované podle normy ISO-22241.
 • Nenalévejte kapalné aditivum do palivové nádrže vozidla. Tím může dojít k poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.
 • Nepřeplňujte palivovou nádrž.
 • Neřeďte kapalné aditivum vodou ani jinými kapalinami.
 • Kanystr kapalného aditiva je určena k jednorázovému použití.
 • Neuchovávejte ji na přímém slunečním světle.
 • Uchovávejte je při teplotách mezi -5°C a 20°C.
 • Neuchovávejte kanystry s kapalným aditivem ve vozidle.
 • Kapalné aditivum je nehořlavé, nejedovaté, bezbarvé a ředitelné vodou.
 • V případě rozlití kapalného aditiva neprodleně odstraňte veškeré jeho zbytky z lakovaných povrchů.
Plnění nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory
Missing Image
Plnicí hrdlo nádrže na kapalné aditivum se nachází vedle plnicího hrdla palivové nádrže a je opatřeno modrým víčkem. Nádrž naplňujte pomocí čerpadla na čerpacích stanicích kapalných aditiv pro vznětové motory nebo z nádoby kapalného aditiva pro vznětové motory.
Naplňte nádržku vozidla minimálním množstvím aditiva AdBlue ® podle tabulky.

Motor   Minimální náplň AdBlue®  
2.0L   5 L  
3.2L   14 L  

Doplňování v chladném ročním období
Kapalné aditivum pro vznětové motory může zamrznout, pokud teplota vzduchu klesne pod -11°C. Vozidlo je vybaveno předehřívacím systémem, který umožňuje použití kapalného aditiva při teplotách pod -11°C.Pokud nádrž na kapalné aditivum přeplníte a aditivum zamrzne, může dojít k poškození, na nějž se nevztahuje záruka.
Plnění nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory pomocí čerpadla na čerpací stanici
  POZOR:  Zabraňte kontaktu kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue) s očima, pokožkou a oděvy. Dojde-li ke kontaktu s očima, okamžitě je opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženou pokožku očistěte mýdlem a vodou. V případě polknutí vypijte velké množství vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
  POZOR:  Kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue) doplňujte v dobře větraných prostorech. Při sejmutí víčka nádrže nebo víčka kanystru kapalného aditiva mohou uniknout čpavkové výpary. Čpavkové výpary dráždí oči, pokožku a sliznice. Vdechnutí čpavkových výparů může způsobit popáleniny očí, krku a nosu a následné slzení nebo těžký kašel.

Postup plnění nádrže na kapalné aditivum se podobá postupu při tankování paliva.
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
Missing Image
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory.
 1. Zcela zasuňte plnicí pistoli kapalného aditiva.
Missing Image
 1. S plnicí pistolí kapalného aditiva manipulujte ve vyznačené oblasti.
Poznámka:  Tryska palivové pistole po naplnění nádrže vypne přívod paliva.
 1. Plnicí pistoli mírně nadzvedněte a poté ji pomalu vyjměte.
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor a dokud víčko nezacvakne.
Pokud do nádrže na kapalné aditivum natankujete nesprávnou kapalinu, nezkoušejte spouštět motor. Použití nesprávné kapaliny by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Plnění nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory z nádoby
  POZOR:  Zabraňte kontaktu kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue) s očima, pokožkou a oděvy. Dojde-li ke kontaktu s očima, okamžitě je opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženou pokožku očistěte mýdlem a vodou. V případě polknutí vypijte velké množství vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
  POZOR:  Kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue) doplňujte v dobře větraných prostorech. Při sejmutí víčka nádrže nebo víčka kanystru kapalného aditiva mohou uniknout čpavkové výpary. Čpavkové výpary dráždí oči, pokožku a sliznice. Vdechnutí čpavkových výparů může způsobit popáleniny očí, krku a nosu a následné slzení nebo těžký kašel.

Používejte nádoby, které mají na hubici těsnění.
Vždy se řiďte pokyny od výrobce.
 1. Sejměte víko nádoby kapalného aditiva.
 1. Nasaďte na nádobu hubici a utahujte ji, dokud neucítíte silný odpor.
Missing Image
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory.
 1. Zasuňte hubici do plnicího hrdla nádrže na kapalné aditivum tak, aby těsnění hubice řádně dosedlo na hrdlo.
 1. Doplňte kapalinu do nádrže.
Poznámka:  Jakmile je nádrž plná, kapalina se přestane doplňovat.
 1. Vraťte nádobu do svislé polohy mírně pod plnicím hrdlem nádrže na kapalné aditivum.
 1. Nechejte veškerou zbývající kapalinu v hubici stéct zpět do kanystru.
 1. Vyjměte hubici z plnicího hrdla nádrže na kapalné aditivum.
 1. Sejměte hubici z nádoby na kapalné aditivum pro vznětové motory a znovu nasaďte víčko.
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor a dokud víčko nezacvakne.
Pokud do nádrže na kapalné aditivum natankujete nesprávnou kapalinu, nezkoušejte spouštět motor.Použití nesprávné kapaliny by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Spotřeba kapalného aditiva pro vznětové motory
Spotřeba kapalného aditiva pro vznětové motory souvisí se spotřebou paliva a je ovlivňována mnoha faktory, jako například stylem jízdy, jízdou ve vysokých rychlostech, jízdou s častým zastavováním a opakovaným rozjížděním, používáním klimatizace, namontovaným příslušenstvím, zatížením vozidla a tažením.Spotřeba kapalného aditiva se může pohybovat v rozsahu ,75 L až 4,5 L na 1.000 km.
Spotřeba kapalného aditiva je uváděna pro variantu vozidla, nikoliv pro konkrétní automobil.
Informace o systému selektivní katalytické redukce se zobrazují na informačním displeji.   Viz   Informační displeje
Varovná kontrolka systému selektivní katalytické redukce
Missing Image  Varovná kontrolka se rozsvítí, jestliže systém zjistí, že je v nádrži nízká hladina kapalného aditiva nebo že došlo k závadě systému.
Pokud se varovná kontrolka rozsvítí, na informačním displeji se zobrazí zpráva, zda se jedná o závadu týkající se kapalného aditiva, nebo systému selektivní katalytické redukce.Svítí-li varovná kontrolka za jízdy a hladina kapalného aditiva je dostatečně vysoko, vyskytla se závada systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Informační hlášení systému selektivní katalytické redukce
Hladina kapalného aditiva pro vznětové motory

Zpráva   Činnost  
Nízká hladina AdBlue® Dojezd : XXXX km Doplňte brzy
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než bude nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory prázdná. Co nejdříve doplňte nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory.  
Nízká hladina AdBlue® Dojezd : XXXX mil Doplňte brzy
Nízká hladina AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než bude nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory prázdná. Pokud vypnete zapalování, motor se znovu nenastartuje. Co nejdříve doplňte nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory.  
Nízká hladina AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX mil
Hladina AdBlue® prázdná. Doplňte pro nastart. Motoru
Nádrž kapalné přísady pro úpravu výfukových plynů vznětového motoru je prázdná. Pokud vypnete zapalování, motor se znovu nenastartuje. Doplňte nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory. Nejmenší množství doplňovaného aditiva AdBlue® potřebné k opětovnému spuštění motoru se zobrazuje na informačním displeji.   Viz   Informační displeje.   

Poznámka:  Po doplnění prázdné nádrže na kapalné aditivum pro vznětové motory může určitou dobu trvat, než bude změna množství kapalného aditiva pro vznětové motory zjištěna.
Porucha systému dávkování kapalného aditiva pro vznětové motory

Zpráva   Činnost  
Systém AdBlue® porucha Servis je nutný
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Systém AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než zjištěná závada systému zabrání nastartovat motor. Pokud vypnete zapalování, motor se znovu nenastartuje.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Systém AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX mil
Systém AdBlue® Servis je nutný pro nastartování motoru
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.