Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky brzdovou kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.

Brzdová a spojková soustava jsou zásobovány z téže nádržky.
Ujistěte se, že je hladina brzdové kapaliny mezi značkami MIN a MAX.