Vaše vozidlo nemusí být vybaveno náhradním kolem. Souprava pro nouzovou opravu tedy vystačí pouze k opravě jedné píchlé pneumatiky.
Souprava je umístěna v prohlubni rezervního kola.
Všeobecné informace
  POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky je možné některé pneumatiky utěsnit pouze částečně, případně je není možné utěsnit vůbec. Ztráta tlaku v pneumatice může mít vliv na ovladatelnost vozidla a vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem
  POZOR:  Soupravu nepoužívejte, pokud byla pneumatika již dříve poškozena, například podhuštěná při jízdě.
  POZOR:  Nepoužívejte soupravu na samonosné pneumatiky s možností nouzové jízdy po defektu.
  POZOR:  Nesnažte se utěsnit defekt na boční stěně pneumatiky.

Souprava na opravu pneumatiky utěsní většinu poškození pneumatiky (s průměrem až do šesti milimetrů, 1/4 palce) a dočasně obnoví pojízdnost.
Při používání soupravy dodržujte následující pravidla:
 • Jeďte opatrně a neprovádějte žádné náhlé jízdní manévry, zvláště pokud je vozidlo těžce naloženo nebo táhne přívěs.
 • Tato souprava vám umožní provést nouzovou dočasnou opravu a pokračovat v cestě k nejbližšímu prodejci vozidel nebo pneumatik, nebo ujet vzdálenost maximálně 200 kilometrů.
 • Nepřekračujte maximální rychlost 80 km/h (50 mil/h).
 • Chraňte soupravu před dětmi.
 • Soupravu používejte, pouze pokud se okolní teplota pohybuje v rozsahu -40 °C (-40 °F) a +70 °C (+158 °F).
Použití soupravy
  POZOR:  Stlačený vzduch se může chovat jako výbušnina nebo raketové palivo.
  POZOR:  Pokud je souprava na opravu pneumatiky v provozu, nikdy ji nenechávejte bez dozoru.

  UPOZORNĚNÍ:  Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut.

Poznámka:   Soupravu používejte pouze pro vozidla, ke kterým byla dodána.
 • Zaparkujte vaše vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a abyste mohli použít soupravu bez ohrožení vaší osoby.
 • I v případě, že stojíte na rovné silnici, zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo zajištěno, že nedojde k pohybu vozidla.
 • Nesnažte se vytáhnout cizí předměty (jako např. hřebíky nebo šrouby), které prorazily pneumatiku.
 • Při používání soupravy nechte běžet motor, ne však tehdy, pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách (např. uvnitř budovy). Za těchto podmínek zapněte kompresor při vypnutém motoru.
 • Lahev s těsnicí hmotou vyměňte za novou dříve, než uplyne její doba použitelnosti (viz horní část lahve).
 • Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik. Upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní jízdní podmínky.
Huštění pneumatiky
  POZOR:  Před nahuštěním zkontrolujte boční stěny pneumatiky. Pokud jsou zde nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nenafukujte.
  POZOR:  Při huštění kompresorem nestůjte přímo vedle pneumatiky.
  POZOR:  Sledujte boční stěnu pneumatiky. Pokud se objeví jakékoli praskliny, boule nebo podobné poškození, vypněte kompresor a nechte vzduch uniknout přetlakovým ventilem B. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice.
  POZOR:  Těsnicí hmota obsahuje přírodní latexovou gumu. Vyvarujte se kontaktu s kůží a oděvem. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody. Pokud zaznamenáte jakoukoli nežádoucí reakci, vyhledejte lékaře.
  POZOR:  Pokud tlak vzduchu v pneumatice nedosáhne 180 kPa (1,8 bar 26 psi) do 10 minut, bude pneumatika zřejmě poškozena natolik, že dočasná oprava není možná. V takovém případě nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.
  POZOR:  Našroubováním lahve do držáku se propíchne těsnění na lahvi. Neodšroubovávejte láhev z držáku, protože by unikla těsnicí hmota.

Missing Image
AOchranná čepička
BTlakový pojistný ventil
CHadice
DOranžové víko
EDržák lahve
FMěřič tlaku
GNapájecí zástrčka s kabelem
HSpínač kompresoru
INálepka
JVíko lahve
KLahev s těsnicí hmotou
 1. Otevřete víko soupravy na opravu pneumatiky.
 1. Ze skříňky sloupněte nálepku I upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h (50 mil/h) a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby na ni řidič viděl. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
 1. Vyndejte ze soupravy hadici C a napájecí zástrčku s kabelem G.
 1. Odšroubujte oranžové víko D a víko lahve J.
 1. Našroubujte lahev s těsnicí hmotou K po směru hodinových ručiček do držáku lahve E a plně ji dotáhněte.
 1. Z poškozené pneumatiky sundejte čepičku ventilku.
 1. Sejměte ochrannou čepičku A z hadice C a našroubujte hadici C pevně na ventilek poškozené pneumatiky.
 1. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru H v poloze 0.
 1. Napájecí zástrčku G zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do přídavné elektrické zásuvky. Viz  Cigar Lighter . 
  Viz  Auxiliary Power Points . 
 1. Nastartujte motor.
 1. Přepněte spínač kompresoru H do polohy 1.
 1. Nenafukujte pneumatiku déle než 10 minut na tlak minimálně 180 kPa (1,8 bar 26 psi) a maximálně 350 kPa (3,5 bar 51 psi). Přepněte spínač kompresoru H do polohy 0 a zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice pomocí měřiče tlaku F.
Poznámka:   Při čerpání těsnicí hmoty ventilkem pneumatiky může tlak vzrůst až na 600 kPA (6 bar 87 psi), ale asi po 30 sekundách znovu klesne.
Poznámka:   Po vypnutí kompresoru můžete slyšet vzduch unikající z poškozené pneumatiky. To je normální a lze to ignorovat za předpokladu, že byl dosažen stanovený minimální tlak v pneumatice.
 1. Napájecí zástrčku G vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret nebo z přídavné elektrické zásuvky.
 1. Rychle odšroubujte hadici C z ventilku pneumatiky a znovu nasaďte ochrannou čepičku A. Čepičku ventilku znovu utáhněte
Poznámka:   Z hadice C může při odpojování vytéct nebo vystříknout zbytek těsnicí hmoty. To je normální.
 1. Lahev s těsnicí hmotou K nechte v držáku lahve E.
 1. Dbejte na to, aby souprava, víko lahve a oranžové víko byly bezpečně uložené ve vozidle, ale stále snadno přístupné. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
 1. Okamžitě ujeďte asi tři kilometry, aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.
  POZOR:  Pokud během jízdy zaznamenáte silné vibrace, neklidné řízení nebo různé zvuky, snižte rychlost a dojeďte opatrně na místo, kde můžete vozidlo bezpečně zastavit. Překontrolujte pneumatiku a tlak vzduchu. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 130 kPa (1,3 bar 19 psi) nebo pokud jsou vidět nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

Kontrola tlaku v pneumatikách
 1. Po ujetí přibližně 3 kilometrů vozidlo zastavte. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
 1. Připojte soupravu a pomocí měřiče tlaku F zjistěte tlak v pneumatice.
 1. Pokud je tlak v pneumatice naplněné těsnicí hmotou 130 kPa (1,3 bar 19 psi) nebo vyšší, upravte tlak podle specifikace. Viz   . 
 1. Postup huštění ještě jednou zopakujte pro dohuštění pneumatiky.
 1. Pomocí měřiče tlaku F znovu zkontrolujte tlak v pneumatice. Pokud je tlak v pneumatice příliš vysoký, vyfoukněte pneumatiku na předepsaný tlak pomocí pojistného ventilu B.
 1. Poté, co jste nahustili pneumatiku na předepsaný tlak, přepněte spínač kompresoru H do polohy 0, vytáhněte napájecí zástrčku G ze zásuvky, odšroubujte hadici C, utáhněte čepičku ventilku a nasaďte zpět ochrannou čepičku A.
 1. Nechte lahev s těsnicí hmotou K v držáku lahve E a bezpečně uložte soupravu na její původní místo.
 1. Jeďte k nejbližšímu pneuservisu a nechte si poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z ráfku informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu. Použitou lahev s těsnicí hmotou K a hadici C co nejdříve vyměňte.
Poznámka:   Upozorňujeme, že tato souprava umožňuje pouze jízdu na krátkou vzdálenost. Předpisy týkající se oprav pneumatiky pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik se mohou v jednotlivých zemích lišit. Požádejte o radu ve vašem pneuservisu.
  POZOR:  Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna doporučenou hodnotou tlaku. Viz   .  Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, tlak vzduchu v pneumatice sledujte.

Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky těsnicí hmoty vraťte svému dealerovi nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.