Kontrola hladiny chladicí kapaliny
POZOR   POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Ujistěte se, že je hladina mezi značkami MIN a MAX.

Poznámka:   Po zahřání se objem chladicí kapaliny zvětší. Hladina může z tohoto důvodu být i nad značkou MAX.
Pokud je hladina na značce MIN, okamžitě doplňte.
Plnění
POZOR   POZOR:  Doplňujte jen při studeném motoru. Pokud je motor horký, nechte jej 10 minut vychladnout.
POZOR   POZOR:  Nesnímejte plnicí víko za běhu motoru.
POZOR   POZOR:  Nesnímejte plnicí víko, je-li motor horký. Vyčkejte, až motor vychladne.
POZOR   POZOR:  Nezředěná chladicí kapalina je hořlavá a může se vznítit, dojde-li k polití horkého výfuku.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  V případě nouze můžete do chladicího systému doplnit pouze vodu a dojet na servisní stanici. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Delší používání nesprávně naředěné chladicí kapaliny může způsobit poškození motoru v důsledku koroze, přehřátí nebo zmrznutí.

Pomalu odšroubujte víko. Při odšroubovávání víka může pomalu unikat tlak.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedoplňujte nad značku MAX.

Doplňte směs chladicí kapaliny a vody v poměru 50/50 s použitím kapalin odpovídajících specifikaci Ford.   Viz   Technická data