POZOR   POZOR:  Použití jiné než doporučené brzdové kapaliny může vést ke snížení účinku brzd a nesplnění výkonnostních norem Ford.
POZOR   POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.
POZOR   POZOR:  Dosáhne-li hladina značky MIN, nechte systém co nejdříve zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Poznámka:   Udržujte brzdovou kapalinu v čistotě a suchu. V případě znečištění, zasažení vodou, ropnými produkty nebo jinými látkami může dojít k poškození brzdového systému a k jeho možnému selhání.
Poznámka:   Brzdová a spojková soustava jsou zásobovány z téže nádržky.
Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford. Viz   .