POZOR   POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Ujistěte se, že je hladina mezi značkami MIN a MAX.

Pokud je hladina na značce MIN, okamžitě doplňte.
Plnění
Demontujte plnicí víko.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedoplňujte nad značku MAX.

Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford.   Viz   Technická data