Panel přístrojů nižší třídy
Po zapnutí zapalování se pro ověření funkce systémů krátce rozsvítí následující varovné kontrolky:
 • ABS
 • Airbag
 • Opotřebení brzdových destiček
 • Systém brzd
 • Tempomat
 • Otevřené dveře
 • Motor
 • Asistent rozjezdu do svahu
 • Zapalování
 • Malé množství paliva
 • Tlak oleje
 • Servisní interval
 • Řazení rychlostních stupňů
 • Systém řízení stability (ESP) a kontroly trakce
 • Voda v palivu
Panel přístrojů vyšší třídy
Po zapnutí zapalování se pro ověření funkce systémů krátce rozsvítí následující varovné kontrolky:
 • ABS
 • Airbag
 • Opotřebení brzdových destiček
 • Systém brzd
 • Tempomat
 • Motor
 • Asistent rozjezdu do svahu
 • Zapalování
 • Malé množství paliva
 • Kontrolka zpráv
 • Řazení rychlostních stupňů
 • Systém řízení stability (ESP) a kontroly trakce
 • Systém start/stop
 • Voda v palivu
Jestliže se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, je to známka závady. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka ABS
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Můžete pokračovat v jízdě se standardním brzdným účinkem (bez ABS). Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka airbagu
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka opotřebovaného brzdového obložení
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, když dojde k opotřebení brzdových destiček na předem stanovenou mez. Nechte tuto záležitost při nejbližší příležitosti zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka brzdového systému
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Brzdy používejte opatrně.

Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, je to známka závady. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka tempomatu
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, když nastavíte rychlost pomocí systému tempomatu.   Viz   Používání tempomatu
Směrové světlo
Image Shown Without Description  Během činnosti bliká. Náhlá změna v rychlosti blikání může znamenat vadnou žárovku ve směrovém světle.   Viz   Výměna žárovky
Varovná kontrolka otevřených dveří
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, když nejsou při zapnutém zapalování zavřené dveře, kapota nebo zadní výklopné dveře.
Varovné kontrolky motoru
Kontrolka chybné funkce
Image Shown Without Description 
Varovná kontrolka pohonu
Image Shown Without Description 
Všechna vozidla
Pokud se některá z kontrolek rozsvítí při běžícím motoru, je to známka závady. Motor bude dál pracovat, ale bude mít snížený výkon. Pokud během jízdy bliká, okamžitě snižte rychlost vozidla. Pokud blikání pokračuje, vyhýbejte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
POZOR   POZOR:  Kontrolu proveďte okamžitě.

Pokud obě kontrolky svítí současně, zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné (pokračování v jízdě může mít za následek snížení výkonu a zastavení motoru). Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Pokud motor znovu nastartuje, nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. Pokud se motor znovu nastartovat nepodaří, je nutné před další cestou provést kontrolu vozidla.
Kontrolka přední mlhovky
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhovek.
Kontrolka žhavení
Image Shown Without Description  Viz   Startování vznětového motoru
Kontrolka světlometů
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo obrysových světel.
Kontrolka pomocného zařízení pro rozjezd do svahu
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí při aktivaci systému během jízdy. Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, je to známka toho, že systém byl deaktivován. Opětovnou aktivaci může provést váš opravce. Při závadě se systém vypne a během jízdy se nerozsvítí.
Varovná kontrolka zapalování
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá elektrická zařízení, která nejsou nezbytná. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí, doplňte co nejdříve palivo.
Symbol šipky na palivovém čerpadle označuje, na které straně vozidla je umístěno plnicí hrdlo paliva.
Kontrolka dálkových světel
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Kontrolka zpráv
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po uložení nové zprávy v informačním displeji.   Viz   Informační hlášení
Varovná kontrolka tlaku oleje
POZOR   POZOR:  Pokud varovná kontrolka oleje svítí, nepokračujte v jízdě, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Image Shown Without Description  Pokud kontrolka zůstane svítit po nastartování nebo se rozsvítí během jízdy, je to známka závady. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Kontrolka zadní mlhovky
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhovek.
Kontrolka servisního intervalu
Vozidla se vznětovým motorem
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po uplynutí servisního intervalu nebo když se v oleji nashromáždí nadměrné množství sazí nebo usazenin. Nechte olej v motoru při nejbližší příležitosti vyměnit.
Po provedení servisu váš dealer kontrolku servisního intervalu zhasne.
Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
Image Shown Without Description  Ukazatel se rozsvítí, aby vás informoval, že přeřazením na vyšší rychlostní stupeň docílíte lepší ekonomiky provozu a nižších emisí CO2. Ukazatel se nerozsvítí při silném akceleraci, brzdění nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Varovná kontrolka systému řízení stability (ESP) a kontroly trakce
Poznámka:   Pokud dojde k závadě na systému ESP nebo kontroly trakce, dojde k automatickému vypnutí souvisejících systémů.
Image Shown Without Description  Pokud některý systém pracuje, kontrolka bliká. Pokud nebliká nebo se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Pokud systém ESP vypnete, varovná kontrolka se rozsvítí. Pokud systém opět zapnete nebo vypnete zapalování, kontrolka zhasne.
Kontrolka systému start/stop
Image Shown Without Description  Svítí, je-li motor automaticky vypnut. Blikáním vás bude informovat o tom, že motor je třeba opět spustit. Viz  Using start-stop . 
  Viz   Informační hlášení
Kontrolka vody v palivu
Vozidla se vznětovým motorem
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je v palivovém filtru nadměrné množství vody. Okamžitě vypusťte vodu.   Viz   Vypuštění odlučovače vody v palivovém filtru.  Pokud se kontrolka rozsvítí i po vypuštění vody, znamená to, že je třeba provést servis palivového filtru. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.