Varovná hlášení
Pokud se na displeji objeví některá varovná zpráva, pro potvrzení jejího přijetí musíte stisknout tlačítko SET a RESET.
Image Shown Without Description
Některé varovné zprávy jsou doprovázeny rozsvícením kontrolky zpráv nad displejem, a to buď žlutě nebo červeně, podle závažnosti problému.
Dostaví-li se výstražná zpráva doprovázená rozsvícením kontrolky, zůstane kontrolka svítit.

Zprávy   Varovná kontrolka   Význam  
SWITCH IGNITION OFF (VYPNĚTE ZAPALOVÁNÍ)   Červená   Pokud systém vypnul motor, před opuštěním vozidla vypněte zapalování. Viz  Using start-stop .   
ENGINE MALFUNCTION (ZÁVADA MOTORU)   Červená   Závada na motoru nebo souvisejících systémech. Zastavte vozidlo, jakmile to bude možno bezpečně provést, a ihned vypněte motor. Nechte motor zkontrolovat řádně vyškolenými techniky.  
LOW OIL LEVEL (NÍZKÁ HLADINA OLEJE)   Červená   Nízká hladina oleje Zastavte vozidlo, jakmile to bude možno bezpečně provést, a ihned vypněte motor. Doplňte motorový olej.   Viz   Kontrola motorového oleje.   
WATER DETECTED IN FUEL (PŘÍTOMNOST VODY V PALIVU)   Červená   Byla zjištěna voda v palivu.   Viz   Vypuštění odlučovače vody v palivovém filtru.   
SERVICE FUEL FILTER (PROVEĎTE SERVIS PALIVOVÉHO FILTRU)   Červená   Oznamuje uplynutí servisního intervalu palivového filtru. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.  
LOW OUTSIDE TEMPERATURE (NÍZKÁ OKOLNÍ TEPLOTA)   Červená   Okolní teplota je nižší než 0 ºC  
LOW OUTSIDE TEMPERATURE (NÍZKÁ OKOLNÍ TEPLOTA)   Žlutá   Okolní teplota je nižší než +4 ºC  
SERVICE OIL NOW (JE TŘEBA VYMĚNIT OLEJ)   Žlutá   Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškolenými techniky.  
DOOR AJAR CLOSE DOOR (ZAVŘETE POOTEVŘENÉ DVEŘE)   Žlutá   Zkontrolujte, zda jsou plně dovřené všechny dveře.  
DRIVER DOOR OPEN (DVEŘE ŘIDIČE OTEVŘENY)   Žlutá   Dveře řidiče jsou otevřené.  
PASSENGER DOOR OPEN (DVEŘE SPOLUJEZDCE OTEVŘENY)   Žlutá   Dveře spolujezdce jsou otevřené.  
DRIVER SIDE REAR DOOR OPEN (ZADNÍ BOČNÍ DVEŘE NA STRANĚ ŘIDIČE OTEVŘENY)   Žlutá   Zadní dveře na straně řidiče jsou otevřené.  
PASSENGER SIDE REAR DOOR OPEN (ZADNÍ BOČNÍ DVEŘE NA STRANĚ SPOLUJEZDCE OTEVŘENY)   Žlutá   Zadní dveře na straně spolujezdce jsou otevřené.  
LUGGAGE COMP OPEN (OTEVŘENÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR)   Žlutá   Je otevřený nákladový prostor nebo zadní dveře.  
BONNET OPEN (KAPOTA OTEVŘENA)   Žlutá   Kapota je otevřená.  
SERVICE OIL SOON xx DAYS (ZA xx DNÍ JE TŘEBA PROVÉST VÝMĚNU OLEJE)   -   Oznamuje blížící se výměnu oleje.  
*ALARM* RESET TO STOP (ZASTAVENÍ *BUDÍKU*)   -   Zvoní budík.   Viz   Osobní nastavení.   
PRESS A PEDAL (SEŠLÁPNĚTE PEDÁL)   -   Motor je třeba znovu spustit, k čemuž je zapotřebí sešlápnout kterýkoli pedál. Viz  Using start-stop .   
SELECT NEUTRAL (ZAŘAĎTE NEUTRÁL)   -   Aby mohl systém motor znovu nastartovat, vyberte neutrální polohu. Viz  Using start-stop .   
MANUAL START REQUIRED (POŽADOVÁNO RUČNÍ SPUŠTĚNÍ)   -   Systém start/stop nefunguje. Je vyžadováno opakované ruční nastartování.