Všeobecné informace
POZOR   POZOR:  Nezapínejte programovatelné topení na palivo u čerpacích stanic, v blízkosti zdrojů hořlavých par nebo prachu a v uzavřených prostorách.
POZOR   POZOR:  Pokud je programovatelné topení na palivo zapnuté, nedoplňujte palivo.

Poznámka:   Pokud dojde k poklesu napětí autobaterie, programovatelné topení na palivo se automaticky vypne.
Poznámka:   Jestliže došlo k přerušení napájení programovatelného topení na palivo, všechny symboly na displeji blikají. Topení nebude za těchto okolností fungovat. Nastavte znovu čas hodin.
Poznámka:   V případě závady se programovatelné topení na palivo vypne. Nechte si systém zkontrolovat odborníkem.
Dodržujte následující pokyny:
  • Zapněte programovatelné topení na palivo na přibližně 10 minut nejméně jednou měsíčně v průběhu celého roku. Zabraňuje se tím zadření vodního čerpadla a motoru nezávislého topení.
  • Ujistěte se, že chladicí kapalina ve vašem vozidle obsahuje po celý rok nejméně 10 % nemrznoucí kapaliny, jinak by mohlo dojít ke korozi.
  • Ujistěte se, že je hladina chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádržce mezi značkami MAX a MIN, aby nedošlo k zavzdušnění.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
  • Programovatelný ventilátor je spuštěn poté, co chladicí kapalina dosáhne určité teploty. V tomto režimu nemá okolní teplota žádný vliv.
  • Při trvalém běhu ventilátoru sleduje jednotka okolní teplotu. Pokud je tato teplota nad 5 °C, programovatelné topení na palivo se nezapne.
Programovatelné topení na palivo pracuje nezávisle na topení vozidla ohříváním chladicího okruhu motoru. Je zásobováno z palivové nádrže vozidla. Pro rychlejší ohřev interiéru vozidla jej můžete používat současně s topením vozidla i za jízdy.
Je možné, že když je programovatelné topení na palivo aktivováno, vychází zpod bočních stran vozidla kouř. To je normální.
Princip funkce
Před uvedením do provozu
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Otočením přepínače ventilátoru do jiné polohy než je poloha jedna může dojít ke snížení životnosti nebo dokonce k vybití baterie.

Před aktivací programovatelného topení si připravte následující nastavení:
  • Nastavte ovládací prvek teploty vozidla na maximum.
  • Otočte přepínač ventilátoru do polohy jedna.
  • Před vypnutím zapalování přepněte na vnitřní cirkulaci vzduchu. Vyčkejte nejméně pět sekund, než systém ventilace uzavře vnější vstup vzduchu.
  • Otevřete všechny výdechy vzduchu do kabiny.
Nastavení denního času
Image Shown Without Description
Stiskněte a přidržte tlačítko A na více než tři sekundy, dokud na displeji nebude blikat čas. Pro nastavení času stiskněte během pěti sekund tlačítka B a D. Když příslušné tlačítko přidržíte, čas se bude nastavovat rychleji.
Nastavení doby topení
Image Shown Without Description
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Doporučené nastavení je 30 minut. Delší doby způsobují snížení životnosti akumulátorové baterie nebo dokonce její vybití.

Poznámka:   Dobu topení pro přednastavené časy a režim časově ovládaného topení je možno nastavit od 10 do 120 minut.
Stiskněte a přidržte tlačítko A na více než tři sekundy, dokud na displeji nebude blikat čas. Počkejte pět sekund, až se objeví symbol topení a bude blikat doba topení.
Pro nastavení doby topení stiskněte tlačítka B a D.
Po nastavení doby topení stiskněte tlačítko A. Na displeji se zobrazí denní čas s blikající dvojtečkou.
Vypnutí topení
Stiskněte tlačítko se symbolem topení. Vytápění bude v provozu ještě tři minuty a pak se vypne. Na displeji se pak bude zobrazovat denní čas.
Režim časově ovládaného topení
Image Shown Without Description
Topení lze zapnout pro vytápění na předem nastavenou dobu v libovolném časovém okamžiku. Stiskněte tlačítko C. Na displeji bude svítit zbývající doba topení a symbol topení.
Nepřetržitý provoz vytápění
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Toopení bude pokračovat v práci i po vypnutí zapalování. Pokud není potřeba dále topit, vypněte topení.

Stiskněte a držte tlačítko B. Stiskněte tlačítko C. Topení bude nyní v provozu, dokud tlačítko C nestisknete znovu. Na displeji budou svítit hodiny a symbol topení.
Režim programovatelného topení
Topení se v přednastaveném čase začátku topení automaticky zapne a zůstane zapnuto po naprogramovanou dobu. Na displeji bude svítit zbývající doba topení a symbol topení.
Naprogramovat se dají až tři různé časy spuštění.
Programování přednastavených časů začátku topení
Image Shown Without Description
Opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud se nezobrazí symbol (1, 2 nebo 3) pro požadovaný přednastavený čas začátku topení. Pro nastavení času stiskněte na tlačítka B a D. Když příslušné tlačítko přidržíte, čas se bude nastavovat rychleji.
Po naprogramování přednastavených časů stiskněte tlačítko A. Na displeji se zobrazí denní čas s blikající dvojtečkou.
Aktivace a deaktivace přednastavených časů začátku topení
Image Shown Without Description
Opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud se nezobrazí symbol (1, 2 nebo 3) pro požadovaný přednastavený čas začátku topení. Stiskněte tlačítko C. Na displeji se zobrazí symbol ON. Chcete-li přednastavený čas deaktivovat, znovu stiskněte tlačítko C.