Systém se automaticky aktivuje, pokud zastavíte vozidlo při sklonu větším než 3 %. Systém pracuje, je-li ve vozidle stojícím směrem ze svahu dolů zařazena zpátečka a ve vozidle stojícím směrem do svahu nahoru zařazen jakýkoli rychlostní stupeň pro jízdu vpřed.
Aktivace systému
POZOR   POZOR:  Poté, co jste aktivovali systém, musíte zůstat ve vozidle.
POZOR   POZOR:  Systém je aktivní pouze v případě, že na panelu přístrojů svítí zelená kontrolka. V kterýkoli okamžik máte odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohled nad systémem a zasáhnutí v případě potřeby.

Systém můžete aktivovat pouze při splnění následujících podmínek:
 • Motor běží.
 • Jsou plně zavřené všechny dveře (včetně dveří nákladového prostoru).
 • Parkovací brzda je plně uvolněna.
 • Není aktivní žádný nouzový režim.
Chcete-li aktivovat systém:
 1. Sešlápněte pedál brzdy a spojky, aby se vozidlo zcela zastavilo. Nechte pedály brzdy i spojky sešlápnuté.
 1. Pokud snímače zaznamenají, že je vozidlo ve svahu, dojde k automatickému aktivování systému a na panelu přístrojů se rozsvítí zelená kontrolka.
 1. Stáhnete-li nohu z brzdového pedálu, zůstane vozidlo stát na svahu bez popojetí po dobu cca dvou až tří sekund. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud se začnete rozjíždět.
 1. Rozjeďte se běžným způsobem. Brzdy se automaticky uvolní.
POZOR   POZOR:  Pokud má motor příliš vysoké otáčky nebo je zjištěna závada při aktivované funkci systému, dojde k deaktivaci funkce systému a zelená kontrolka zhasne.

Deaktivace systému
Pro deaktivaci systému proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
 • Otevřete některé dveře (včetně dveří nákladového prostoru).
 • Rozjeďte se do svahu bez opětovného zabrzdění.
 • Vyčkejte dvě až tři sekundy, než se systém deaktivuje automaticky.
 • Pokud je systém aktivní při zařazeném rychlostním stupni pro jízdu vpřed, zařaďte zpátečku.
 • Pokud je systém aktivní při zařazeném neutrálu, uvolněte pedál spojky.
 • Pokud je systém aktivní při zařazené zpátečce, vyřaďte na neutrál.
Zelená kontrolka zhasne.
Vypnutí systému
Na vyžádání může váš prodejce tuto funkci trvale vypnout.