UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA
Toto zařízení odpovídá části 15 Předpisů FCC. Provozování je podmíněno dvěma následujícími podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí přijímat jakoukoli interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz.
FCC ID: WJLRX-42
IC: 7847A-RX42
Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.
RX-42 - prohlášení o shodě
My, strana odpovědná za shodu, prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že telefonní integrátor RX-42 je ve shodě s ustanoveními následující směrnice Rady: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na:
www.novero.com/declaration_of_conformity
Známka a loga se slovem Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností Ford Motor Company je licencováno. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.