Vaše vozidlo nemusí být vybaveno náhradním kolem. V tom případě je vybaveno soupravou pro nouzovou opravu pneumatiky, kterou lze použít pro opravu jedné vypuštěné pneumatiky.
Souprava na opravu pneumatiky je umístěna v prohlubni náhradního kola.
Všeobecné informace
  POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky je možné některé pneumatiky utěsnit pouze částečně, případně je není možné utěsnit vůbec. Ztráta tlaku v pneumatice může mít vliv na ovladatelnost vozidla a vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem
  POZOR:  Nepoužívejte soupravu pro nouzovou opravu pneumatik, pokud již byla pneumatika poškozena jízdou na podhuštěné pneumatice.
  POZOR:  Nepoužívejte soupravu na opravu pneumatik na kola pro nouzový dojezd.
  POZOR:  Nesnažte se utěsnit defekt, který se nachází mimo viditelný běhoun pneumatiky.
  POZOR:  Nesnažte se utěsnit defekt na boční stěně pneumatiky.

Souprava na opravu pneumatiky utěsní většinu poškození pneumatiky [s průměrem až do šesti milimetrů] a dočasně obnoví pojízdnost.
Při používání soupravy dodržujte následující pravidla:
 • Jeďte opatrně a neprovádějte žádné náhlé jízdní manévry , zvláště pokud je vozidlo těžce naloženo nebo táhne přívěs.
 • Tato souprava vám umožní provést nouzovou dočasnou opravu a pokračovat v cestě k nejbližšímu prodejci vozidel nebo pneumatik, nebo ujet vzdálenost maximálně 200 kilometrů.
 • Nepřekračujte maximální rychlost 80 km/h.
 • Chraňte soupravu před dětmi.
 • Soupravu používejte pouze v případě, je-li okolní tepota mezi –30 °C a +70 °C.
Použití soupravy na opravu pneumatiky
  POZOR:  Stlačený vzduch se může chovat jako výbušnina nebo raketové palivo.
  POZOR:  Pokud souprava na opravu pneumatiky pracuje, nikdy ji nenechávejte bez dozoru.

  UPOZORNĚNÍ:  Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut.

Poznámka:   Soupravu na opravu pneumatiky používejte pouze pro vozidla, ke kterým byla dodána.
 • Zaparkujte vaše vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a abyste mohli použít soupravu bez ohrožení vaší osoby.
 • I v případě, že stojíte na rovné silnici, zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo zajištěno, že nedojde k pohybu vozidla.
 • Nesnažte se vytáhnout cizí předměty (jako např. hřebíky nebo šrouby), které prorazily pneumatiku.
 • Při používání soupravy nechte běžet motor, ne však tehdy, pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách (např. uvnitř budovy). Za těchto podmínek zapněte kompresor při vypnutém motoru.
 • Lahev s těsnicí hmotou vyměňte za novou dříve, než uplyne její doba použitelnosti (viz horní část lahve).
 • Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik a upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní jízdní podmínky.
Huštění pneumatiky
  POZOR:  Před nahuštěním zkontrolujte boční stěny pneumatiky. Pokud jsou zde nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nenafukujte.
  POZOR:  Při huštění kompresorem nestůjte přímo vedle pneumatiky.
  POZOR:  Sledujte boční stěnu pneumatiky. Pokud se objeví nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout pojistným ventilemI. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice.
  POZOR:  Těsnicí hmota obsahuje přírodní latexovou gumu. Vyvarujte se kontaktu s kůží a oděvem. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.
  POZOR:  Pokud tlak vzduchu v pneumatice nedosáhne 180 kPa (1,8 bar 26 psi) do 10 minut, bude pneumatika zřejmě poškozena natolik, že dočasná oprava není možná. V takovém případě nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

Missing Image
ANálepka
BLahev s těsnicí hmotou
CHadice lahve s těsnicí hmotou
DDržák lahve
EMěřič tlaku
FNapájecí zástrčka s kabelem
GSpínač kompresoru
HHadice opravné sady
ITlakový pojistný ventil
 1. Vyjměte sadu na opravu pneumatiky z obalu.
 1. Z lahve s těsnicí hmotou sloupněte nálepku A upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby na ni řidič viděl. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
 1. Vyjměte ze sady hadici H s tlakovým pojistným ventilem I a napájecí zástrčku s kabelem F.
 1. Připojte hadici H s tlakovým pojistným ventilem I k lahvi s těsnicí hmotou B.
 1. Lahev s těsnicí hmotou B umístěte do držáku lahve D.
 1. Z poškozené pneumatiky sundejte čepičku ventilku.
 1. Našroubujte hadici lahve s těsnicí hmotou C pevně na ventilek poškozené pneumatiky.
 1. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru G v poloze 0.
 1. Napájecí zástrčku F zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do přídavné elektrické zásuvky.   Viz   Zapalovač
 1. Nastartujte motor.
 1. Přepněte spínač kompresoru G do polohy 1.
 1. Nenafukujte pneumatiku déle než 10 minut na tlak minimálně 180 kPa (1,8 bar 26 psi) a maximálně 350 kPa (3,5 bar 51 psi). Přepněte spínač kompresoru G do polohy 0 a zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice pomocí měřiče tlaku E.
Poznámka:   I pokud nebylo dosaženo tlaku 180 kPa (1,8 bar 26 psi), pneumatiku dále nenafukujte.
Poznámka:   Při čerpání těsnicí hmoty ventilkem pneumatiky může tlak vzrůst až na 600 kPA (6 bar 87 psi), ale asi po 30 sekundách znovu klesne.
 1. Napájecí zástrčku F vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret nebo z přídavné elektrické zásuvky.
 1. Rychle odšroubujte hadici C z ventilku pneumatiky. Čepičku ventilku znovu utáhněte
 1. Lahev s těsnicí hmotou B nechte v držáku lahve D.
 1. Dbejte na to, aby souprava byla bezpečně uložená ve vozidle, ale stále snadno přístupná. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
 1. Okamžitě ujeďte asi 3 km, aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.
  POZOR:  Pokud během jízdy zaznamenáte silné vibrace, neklidné řízení nebo různé zvuky, snižte rychlost a dojeďte opatrně na místo, kde můžete vozidlo bezpečně zastavit. Překontrolujte pneumatiku a tlak vzduchu. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 100 kPa (1 bar 14,7 psi) nebo pokud jsou vidět nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

 1. Po ujetí přibližně 3 kilometrů vozidlo zastavte. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
 1. Připojte soupravu a pomocí měřiče tlaku E zjistěte tlak v pneumatice.
 1. Seřiďte jej na předepsaný tlak.   Viz   Technická data
 1. Poté, co jste nahustili pneumatiku předepsaným tlakem, přepněte spínač kompresoru G do polohy 0, vytáhněte napájecí zástrčku F ze zásuvky, odšroubujte hadici C a utáhněte čepičku ventilku.
 1. Hadice C a H nechte připojené k lahvi s těsnicí hmotou B a sadu bezpečně uskladněte.
 1. Jeďte k nejbližšímu pneuservisu a nechte si poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z ráfku informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu. Po použití lahev s těsnicí hmotou B a hadici C co nejdříve vyměňte.
Poznámka:   Pamatujte si, že souprava pro nouzovou opravu pneumatik zajišťuje pouze dočasnou mobilitu vozidla. Předpisy týkající se oprav pneumatiky pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik se mohou v jednotlivých zemích lišit. Požádejte o radu ve vašem pneuservisu.
  POZOR:  Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna doporučenou hodnotou tlaku.   Viz   Technická data.  Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, tlak vzduchu v pneumatice sledujte.

Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky těsnicí hmoty vraťte vašemu dealerovi nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.