POZOR   POZOR:  Nemanipulujte s elektricky ovládanými okny, pokud jejich volnému pohybu brání nějaká překážka.

Poznámka:   Stisknete-li spínače několikrát za sebou během krátké doby, může systém přestat na určitou dobu fungovat, aby se zabránilo poškození přehřátím.
Poznámka:   Stisknete-li ve stejný okamžik jak spínač na příslušných dveřích, tak i spínač dotyčného okna na dveřích řidiče, pohyb okna se zastaví.
Pro ovládání elektricky ovládaných oken zapněte zapalování.
Spínače ve dveřích řidiče (dvojitá kabina)
Všechna okna můžete ovládat spínači umístěnými na panelu obložení dveří řidiče.
Missing Image
AOtevřít
BZavřít
Spínače ve dveřích řidiče (jednoduchá kabina nebo kabina Stretch)
Missing Image
AOtevřít
BZavřít
Spínače na dveřích spolujezdce a zadních dveřích
Missing Image
AOtevřít
BZavřít
Automatické otevírání a zavírání oken
Stiskněte nebo nadzvedněte spínač do druhé polohy a uvolněte jej. Pro zastavení pohybu okna je znovu stiskněte nebo nadzvedněte.
Bezpečnostní spínač pro zadní okna
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno systémem globálního otevírání a zavírání, je možné zadní okna a okno na straně spolujezdce ovládat pomocí spínačů ve dveřích řidiče.
Poznámka:   Kontrolkou ve spínači signalizující aktivaci funkce jsou vybavena pouze vozidla se systémem globálního otevírání a zavírání.
Missing Image
Spínačem ve dveřích řidiče lze zablokovat spínače umístěné v zadních dveřích a dveřích spolujezdce.
Po deaktivaci spínačů v zadních dveřích kontrolky v těchto spínačích zhasnou a kontrolka v bezpečnostním spínači ve dveřích řidiče se rozsvítí.
Resetování paměti elektricky ovládaných oken
POZOR   POZOR:  Funkce bránění uskřípnutí je deaktivována, dokud neresetujete paměť.

Po odpojení autobaterie musíte paměť resetovat zvlášť pro každé okno:
  1. Zvedněte spínač, dokud se okno zcela nezavře. Přidržte spínač zvednutý další sekundu nebo několik sekund.
  1. Uvolněte spínač a poté jej opětovně na více než jednu sekundu nadzvedněte do doby, než se ozve zřetelné cvaknutí relé.
  1. Otevřete okno a zkuste je automaticky zavřít.
  1. Pokud se okno nezavřelo automaticky, opakujte tento postup.
Bezpečnostní režim
POZOR   POZOR:  Funkce proti sevření není během provádění tohoto postupu aktivní.

Zjistí-li systém poruchu, přejde do bezpečnostního režimu. Okna se pohnou vždy jen na cca 0,5 s a znovu se zastaví. Zavřete okna po každém zastavení pohybu opětným stlačováním spínače. Kontrolu proveďte okamžitě.
Globální otevírání a zavírání (GO/GZ, je-li součástí výbavy).
Díky funkci globálního otevírání a zavírání můžete elektricky ovládat okna také po dobu jedné minuty od vypnutí zapalování.   Viz   Globální otevírání a zavírání
Poznámka:   Funkce globálního otevírání a zavírání (je-li součástí výbavy) zajišťuje automatické otevírání a zavírání oken vozidla.
Poznámka:   Globální zavírání bude fungovat pouze tehdy, pokud jste pro každé okno nastavili správně paměť. Paměť je určena výchozím nastavením. Obnovit toto nastavení je nutné pouze v případě, že dojde k potížím.
Funkce ochrany před přivřením (pouze vozidla se systémem GO/GZ)
POZOR   POZOR:  Neopatrné zavírání oken může vyřadit ochrannou funkci a způsobit poranění.

Pokud je v dráze zjištěna překážka, elektricky ovládaná okna se během (automatického) zavírání automaticky zastaví a mírně se pootevřou.
Vyřazení funkce bránění uskřípnutí
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud použijete navzdory zjištěné překážce funkci automatického zavření oken potřetí, dojde k deaktivaci funkce ochrany před přivřením. Dejte pozor, aby v dráze zavírání okna nebyly žádné překážky.

Pro překonání této ochranné funkce při odporu, například v zimě, postupujte následovně:
  1. Zavřete okno/střešní okno dvakrát až do bodu odporu a nechte je vrátit zpět.
  1. Třikrát uzavřete okno do bodu odporu. Funkce bránění uskřípnutí se deaktivuje a nemůžete okno zavřít automaticky. Okno nebude brát odpor na vědomí a lze jej tedy ručně zcela dovřít.
  1. Pokud se okno nezavře ani na třetí pokus, nechte jej zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.