Systém automaticky řídí teplotu, množství a rozvádění proudu vzduchu a přizpůsobuje je jízdním a povětrnostním podmínkám. Krátkým stisknutím tlačítka AUTO zapnete automatický režim.
Poznámka:   Po zapnutí režimu AUTO ověřte, že je teplota nastavena na požadovanou úroveň (ideálně 22 °C).
Poznámka:   Při ovládání klimatizace se údaje vztahující se k tomuto systému zobrazí na informačním displeji.   Viz   Informační displeje
Poznámka:   Neprovádějte nastavení, když je interiér vozidla mimořádně horký nebo chladný. Automatická regulace klimatu se nastaví na okamžité podmínky automaticky. Aby systém řádně fungoval, boční a střední průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:   Snímač slunečního záření je umístěno na horní straně přístrojové desky. Nezakrývejte snímač žádnými předměty.
Poznámka:   Snímač vnitřní teploty se nachází za mřížkou umístěnou pod ovládáním rozvodu vzduchu. Mřížku nezakrývejte žádnými předměty.
Poznámka:   Pokud se systém nachází v automatickém režimu a venkovní teplota je nízká, bude proud vzduchu do doby, než se zahřeje motor, směrován na čelní sklo a boční okna.
Ovládací prvek rozvodu vzduchu
Missing Image
AČelní sklo
BÚroveň hlavy
CProstor pro nohy
Rozvod vzduchu se nastavuje stisknutím příslušného tlačítka. Přípustné kombinace nastavení: A, B, C, A a C a B a C.
Ventilátor
Missing Image
Poznámka:   Pokud se ventilátor nachází v automatickém režimu, nerozsvítí se žádná z kontrolek nastavení.
Je-li rychlost ventilátoru ovládána ručně pomocí otočného ovladače, zobrazí se zvolené nastavení ventilátoru na displeji umístěném nad ovládáním rozvodu vzduchu.
Do automatického režimu se můžete vrátit krátkým stisknutím tlačítka AUTO.
Ovládací prvek teploty
Missing Image
Teplotu můžete nastavovat v rozmezí od 16 ºC do 28 ºC v krocích po 0,5 ºC. Pokud se ovladač nachází v poloze LO (teplota pod 16 ℃ (61 °F)), systém se přepne na trvalé chlazení. Pokud v poloze HI (nad 28 ℃ (82 °F)), přepne se na trvalé vytápění. Stálá teplota nebude udržována.
Jednozónový režim
V jednozónovém režimu je teplotní nastavení pro stranu řidiče i stranu spolujezdce navzájem spojeno. Nastavíte-li teplotu otočným regulátorem na straně řidiče, seřídí se nastavení na stejnou hodnotu i pro stranu spolujezdce.
Zapnutí dvouzónového režimu
Dlouhé stisknutí tlačítka AUTO nebo volba teploty pro stranu spolujezdce otočným regulátorem na straně spolujezdce. Teplota pro stranu řidiče zůstane nezměněná. V něm lze nastavit teplotu pro stranu řidiče a stranu spolujezdce nezávisle na sobě. Teplotní nastavení pro každou stranu se zobrazují na displeji. Rozdíl mezi nastavenými teplotami může činit až 4 ºC (8 °F).
Poznámka:   Nastavíte-li rozdíl teplot vyšší než 4 ºC (8 °F), přizpůsobí se teplota na druhé straně tak, aby zůstal zachován rozdíl 4 ºC (8 °F).
Vypnutí dvouzónového režimu
Na tři sekundy stiskněte tlačítko AUTO nebo na straně řidiče přesuňte spínač do polohy HI nebo LO. Teplota na straně spolujezdce se nastaví podle teploty na straně řidiče.
Recirkulovaný vzduch
Missing Image
Stisknutím tlačítka uzavřené cirkulace vzduchu můžete přepínat mezi přívodem vzduchu zvenku a uzavřenou cirkulací vzduchu.
Poznámka:   Je-li systém v automatickém režimu a je-li teplota vnitřního i venkovního vzduchu poměrně vysoká, zvolí systém automaticky uzavřenou cirkulaci vzduchu, aby se maximalizovalo chlazení interiéru. Jakmile je dosaženo zvolené teploty, systém automaticky znovu zvolí přívod vzduchu zvenku.
Rychlé ochlazení interiéru
Missing Image
Stisknutím tlačítka A/C MAX zapnete maximální chlazení. Opětovným stisknutím tlačítka A/C MAC maximální chlazení deaktivujete.
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Missing Image
Stisknutím tlačítka odmrazování MAX zapnete rychlé odmlžení čelní skla.
Do vozidla bude proudit čerstvý vzduch a bude automaticky vybrán režim A/C. V tomto režimu jsou rychlost ventilátoru, ovládání teploty a přívod čerstvého vzduchu řízeny automaticky a nelze je tedy nastavit. Ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost a teplota na hodnotu HI.
Zvolíte-li maximální odmrazování, automaticky se zapne vyhřívání skel. Po přednastavené době se vyhřívání opět vypne.
Po druhém stisknutí tlačítka odmrazování MAX se systém vrátí do předchozího nastavení.
Do automatického režimu se můžete vrátit krátkým stisknutím tlačítka AUTO.
Zapínání a vypínání klimatizace
Missing Image
Chcete-li zapnout nebo vypnout klimatizaci, stiskněte tlačítko A/C. Stav klimatizace indikuje kontrolka ve spínači.
Poznámka:   Klimatizace je funkční pouze v době, kdy je spuštěn motor.
Vypnutí automatické regulace klimatu
Missing Image
Stisknutím tlačítka POWER (Napájení) systém zapnete nebo vypnete. Po vypnutí se automaticky aktivuje cirkulace vnitřního vzduchu. Je však možné ručně zvolit přívod čerstvého vzduchu.