Polohy volicí páky
Missing Image
PParkování
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed
SSportovní režim a manuální řazení
S+Ruční řazení nahoru
S-Ruční řazení dolů
POZOR   POZOR:  Před přesouváním volicí páky stlačte brzdový pedál a držte jej stlačený, dokud nebudete připraveni k jízdě.

Poznámka:   Studený motor má vyšší volnoběžné otáčky. Po zařazení převodu je tím zvýšena snaha vozidla se rozjet.
Pro přesun do polohy zpátečky nebo parkování stiskněte tlačítko na volicí páce.
Poloha volicí páky bude zobrazena na informačním displeji.
Parkování
POZOR   POZOR:  Parkování volte, pouze pokud je vozidlo v klidu.
POZOR   POZOR:  Před opuštěním vozidla zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku dejte do polohy pro parkování. Ujistěte se, zda je volicí páka v zajištěné poloze.

Poznámka:   Abyste mohli posunout volicí páku z parkovací polohy, sešlápněte brzdový pedál. Klíč zapalování musí být v poloze II.
Poznámka:   Při otevření dveří řidiče zazní v případě, že není zvolena poloha pro parkování, varovný tón.
Poznámka:   Šetřič baterie varovný zvukový signál po chvíli deaktivuje.
V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola a převodovka je zablokována. Pokud je volicí páka v této poloze, můžete nastartovat motor.
Zpátečka
POZOR   POZOR:  Zpátečku volte pouze v případě, že je vozidlo v klidu a motor běží na volnoběh.

Neutrál
V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola, ale převodovka není zablokována. Pokud je volicí páka v této poloze, můžete nastartovat motor.
Jízda vpřed
Jízdu vpřed volte pro automatické řazení rychlostních stupňů pro jízdu vpřed.
Režim Sport (sportovní)
Poznámka:   Sportovní režim umožňuje plynulejší automatické řazení rychlostních stupňů vpřed.
Poznámka:   Doporučujeme zvolit sportovní režim při tažení těžkých nákladů nebo při jízdě v náročném kopcovitém terénu. Teploty převodovky se sníží a zvýší se účinnost brzdění motorem.
Sportovní režim aktivujete posunutím volicí páky z polohy pro jízdu směrem k řidiči. Aktivace sportovního režimu je signalizována zobrazením symbolu S na přístrojovém panelu.   Viz   Všeobecné informace
Sportovní režim zůstane aktivní, dokud ručně nepřeřadíte nahoru nebo dolů.
Poznámka:   Pokud se volicí páka nachází v poloze S, může být v závislosti na poloze plynového pedálu vzhledem k aktuální rychlosti jízdy vozidla zařazen jiný rychlostní stupeň.
Manuální řazení
Missing Image
Poznámka:   Přeřazení proběhne pouze v případě, že to rychlost vozidla a otáčky motoru umožňují.
Ruční řazení je možné, pouze když se volicí páka nachází v poloze S. Posunutím volicí páky vpřed podřadíte a posunutím volící páky vzad přeřadíte na vyšší rychlostní stupeň.
POZOR   POZOR:  Nedržte volicí páku trvale v poloze – nebo +.

Když vozidlo stojí na místě, lze zvolit pouze 1. a 2. rychlostní stupeň.
Ruční řazení je sekvenční a není tedy možné při řazení přeskakovat rychlostní stupně.
Převodovka zůstane v poloze zvoleného rychlostního stupně. Pokud jsou otáčky motoru příliš nízké nebo motor běží při volnoběžných otáčkách, je podřazeno na 2. rychlostní stupeň. Zvolený rychlostní stupeň je signalizován na přístrojovém panelu.   Viz   Všeobecné informace
Jízdní režimy
Převodovka volí vhodný rychlostní stupeň podle okolní teploty, stoupání vozovky, zatížení vozidla a požadavku řidiče.
Pokyny pro řízení s automatickou převodovkou
Rozjíždění
POZOR   POZOR:  Vozidlo s automatickou převodovkou nelze startovat roztlačováním nebo roztahováním.   Viz   Pomocné startování vozidla

  1. Uvolněte parkovací brzdu.
  1. Uvolněte pedál brzdy a stlačte pedál plynu.
Zastavování
  1. Uvolněte pedál plynu a stlačte pedál brzdy.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Funkce kickdown
S volicí pákou v poloze pro jízdu vpřed plně stiskněte pedál plynu a dojde k zařazení nejvyššího možného převodu pro optimální výkon. Pokud již není kickdown dále potřeba, uvolněte pedál plynu.
Uvolňovací tlačítko nouzové parkovací polohy
Missing Image
Toto tlačítko slouží k uvolnění volicí páky z parkovací polohy v případě elektrické závady nebo vybití autobaterie vozidla.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při otevírání krytu buďte opatrní.

Nadzvedněte kryt středové konzoly vedle volicí páky pomocí vhodného nástroje.
Zatlačte pojistku do drážky a současně uvolněte volicí páku z polohy P.
Poznámka:   Jestliže se opět zvolí poloha P, postup se musí zopakovat.