Poznámka:   Po uzamčení zadního diferenciálu není systém HDC k dispozici.
Aktivace systému HDC
Systém řízení klesání (HDC) je možné aktivovat při rychlostech do 60 km/h (37 mil/h). Systém HDC aktivujete stisknutím a uvolněním spínače systému HDC. Pro nalezení položky:   Viz   Jedním pohledem
Poznámka:   Jakmile je zapnutý systém řízení klesání (HDC), aktivuje se při rychlostech do 35 km/h (22 mil/h) a deaktivuje při rychlostech nad 40 km/h (25 mil/h). Systém se vypne, jakmile vozidlo překročí rychlost 60 km/h (37 mil/h).
Poznámka:   Systém řízení klesání (HDC) je při vypnutém zapalování vypnutý.
Missing Image  Aktivace systému je signalizována rozsvícením spínače systému řízení klesání (HDC).
Systém řízení klesání (HDC) se dočasně deaktivuje za následujících podmínek:
  • Vysoká teplota brzd. Když dojde k ochlazení brzd, funkce se automaticky obnoví.
  • Kontrolka zapnutí systému ESP svítí a systém je aktivní.
  • Elektronická uzávěrka diferenciálu (ELD) je aktivní.
Funkce systému HDC
Missing Image
Je-li systém HDC aktivován, rychlost jízdy ze svahu lze regulovat ovládacími prvky tempomatu na volantu. Tlačítko SET + rychlost zvýší, tlačítko SET - rychlost sníží.
Rychlost zvýšíte stisknutím a podržením spínače SET + do doby, než je dosaženo požadované rychlosti. Po uvolnění tlačítka zůstane rychlost zachována.
Rychlost snížíte stisknutím a podržením tlačítka SET - do doby, než je dosaženo požadované rychlosti. Po uvolnění tlačítka zůstane rychlost zachována.
Postupného zvýšení či snížení rychlosti lze dosáhnout krátkým stisknutím tlačítka SET + nebo SET -. Každým stisknutím tlačítka rychlost zvýšíte či snížíte o 0,5 km/h (0,3 míle/h). Rychlost lze zvýšit či snížit rovněž sešlápnutím plynového či brzdového pedálu.
Poznámka:   Každý rychlostní stupeň má určenu minimální rychlost.
Poznámka:   Rychlost jízdy ze svahu se zvýší pouze na svahu s dostatečným sklonem. Tím pádem se může stát, že po stisknutí tlačítka + nedojde na mírném svahu ke zvýšení rychlosti.
Poznámka:   Sešlápnutí brzdového pedálu má přednost před ovládáním systémem HDC. Brzdy budou fungovat běžným způsobem. Po uvolnění brzdového pedálu bude systém HDC pokračovat v regulaci jízdy ze svahu.
Poznámka:   Pokud během jízdy ze svahu systém HDC vypnete, jeho účinek poklesne postupně. V případě selhání se systém HDC deaktivuje, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad vozem. Systém HDC po opětovném zapnutí znovu převezme kontrolu (je-li jeho činnost vyžadována), avšak nastaví se rychlost, kterou vozidlo jelo v době uvolnění pedálu.
Poznámka:   Když je systém řízení klesání (HDC) aktivní, může se ozývat z řídicí jednotky brzd v motorovém prostoru zvuk. To je normální.
Poznámka:   Aktivace systému řízení klesání (HDC) je signalizována blikáním kontrolky zapnutí systému ESP.
Systém HDC lze trvale aktivovat i při jízdě v terénu, nicméně jeho činnost se projeví pouze v případě, že jsou splněny rychlostní podmínky.