Systém se automaticky aktivuje, pokud zastavíte vozidlo s mechanickou převodovkou při sklonu větším než 7 % a vozidlo s mechanickou převodovkou při sklonu větším než 4 %. Systém pracuje, je-li ve vozidle stojícím směrem ze svahu dolů zařazena zpátečka a ve vozidle stojícím směrem do svahu nahoru zařazen jakýkoli rychlostní stupeň pro jízdu vpřed.
Aktivace systému
POZOR   POZOR:  Poté, co jste aktivovali systém, musíte zůstat ve vozidle.
POZOR   POZOR:  U vozidel s automatickou převodovkou se asistent rozjezdu do svahu aktivuje po posunutí volicí páky do polohy pro jízdu vpřed nebo vzad se zpožděním až dvě sekundy. Aby se vozidlo nerozjelo ze svahu, musí být brzdový pedál zcela sešlápnut až dvě sekundy.
POZOR   POZOR:  Systém je aktivní, pokud není výstražná kontrolka systému elektronické stability jízdy (ESP) vypnutá. V kterýkoli okamžik máte odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohled nad systémem a zasáhnutí v případě potřeby.

Systém můžete aktivovat pouze při splnění následujících podmínek:
 • Motor běží.
 • Všechny dveře jsou zcela zavřené.
 • Parkovací brzda je plně uvolněna.
 • Není aktivní žádný nouzový režim.
 • Plynový pedál není sešlápnutý.
 • Vozidlo stojí.
 • Stoupání: řadicí páka musí být v poloze D (automatická převodovka) a nesmí být v poloze zpátečky R (mechanická převodovka).
 • Klesání: řadicí páka musí být v poloze R (zpátečka).
Chcete-li aktivovat systém:
 1. Sešlápněte pedál brzdy a spojky (mechanická převodovka), aby se vozidlo zcela zastavilo. Přidržte pedál brzdy i pedál spojky sešlápnutý (mechanická převodovka).
 1. Pokud snímače zjistí, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
 1. Stáhnete-li nohu z brzdového pedálu, zůstane vozidlo na chvíli stát na svahu bez popojetí. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud se začnete rozjíždět.
 1. Rozjeďte se běžným způsobem. Brzdy se automaticky uvolní.
POZOR   POZOR:  Pokud má motor příliš vysoké otáčky nebo je zjištěna závada v době, kdy je systém aktivní, dojde k deaktivaci systému a rozsvítí se kontrolka systému elektronické stability jízdy (ESP).

Deaktivace systému
Pro deaktivaci systému proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
 • Otevřete dveře.
 • Rozjeďte se do svahu bez opětovného zabrzdění.
 • Po uvolnění brzdového pedálu vyčkejte jednu až dvě sekundy.
 • Pokud je systém aktivní při zařazeném rychlostním stupni pro jízdu vpřed, zařaďte zpátečku.
 • Pokud je systém aktivní při zařazeném neutrálu, uvolněte spojkový pedál (mechanická převodovka).
 • Pokud je systém aktivní při zařazené zpátečce, vyřaďte na neutrál.