POZOR   POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu, na klikaté silnici nebo je-li povrch silnice kluzký.

Zapnutí tempomatu
Missing Image
Poznámka:   Systém je připraven pro nastavení rychlosti.
Nastavení rychlosti
Missing Image
Pro zapamatování a udržování vaší okamžité rychlosti stiskněte. Rozsvítí se kontrolka tempomatu.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Změna nastavené rychlosti
POZOR   POZORVozidla s mechanickou převodovkou: Při jízdě z kopce může rychlost překročit stanovenou hodnotu. Systém nepracuje s brzdami. Aby systém mohl lépe udržet nastavenou rychlost, podřaďte a stiskněte spínač SET-.
POZOR   POZORVozidla s automatickou převodovkou: Při jízdě z kopce převodovka podřadí, aby byla zachována konstantní rychlost jízdy. Z důvodu zajištění stálé rychlosti bude možná také nutné, aby řidič aktivoval brzdy. Aktivací brzd se nastavená rychlost deaktivuje.

Poznámka:   Pokud zrychlíte pomocí pedálu plynu, nastavená rychlost se nezmění. Uvolněním plynového pedálu se obnoví nastavená rychlost v případě, že kontrolka tempomatu stále svítí.
Missing Image
AZrychlit
BZpomalit
Rychlost zvýšíte stisknutím a podržením spínače SET + do doby, než je dosaženo požadované rychlosti. Po uvolnění tlačítka zůstane rychlost zachována.
Rychlost snížíte stisknutím a podržením tlačítka SET - do doby, než je dosaženo požadované rychlosti. Po uvolnění tlačítka zůstane rychlost zachována.
Postupného zvýšení či snížení rychlosti lze dosáhnout krátkým stisknutím tlačítka SET + nebo SET -. Každým stisknutím tlačítka rychlost zvýšíte či snížíte o 1 km/h (0,6 míle/h). Rychlost lze zvýšit či snížit rovněž sešlápnutím plynového či brzdového pedálu.
Zrušení nastavené rychlosti
Missing Image
Stiskněte pedál brzdy nebo spínač CAN RES.
Poznámka:   Systém přestane udržovat rychlost vozidla. Kontrolka tempomatu se nerozsvítí, ale systém si zapamatuje rychlost, která byla dříve nastavena.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Missing Image
Kontrolka tempomatu se rozsvítí a systém se bude snažit upravit rychlost vozidla na dříve nastavenou hodnotu.
Vypnutí tempomatu
Missing Image
Systém přestane udržovat dříve nastavenou rychlost vozidla. Kontrolka tempomatu nebude svítit.
Systém se deaktivuje také v případě splnění některé z těchto podmínek:
  • sešlápnutí brzdového pedálu,
  • zatažení parkovací brzdy,
  • sešlápnutí spojkového pedálu,
  • zařazení neutrálu.