Poznámka:   Menu telefonu můžete opustit stisknutím libovolného tlačítka vstupu CD, RADIO nebo AUX.
Poznámka:   Tlačítka pro vyhledávání vpřed a vyhledávání zpět jsou v případě potřeby dostupná na volantu a na audio jednotce.
Tato kapitola popisuje telefonní funkce audiojednotky.
Je nutné, aby byl přítomen aktivní telefon.
I když je váš mobilní telefon připojen k audiojednotce, můžete jej používat obvyklým způsobem.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla pomocí hlasového ovládání
Telefonní čísla lze vytáčet pomocí hlasového ovládání.   Viz   Příkazy telefonu
Vytáčení čísla pomocí adresáře
Do svého telefonního adresáře můžete přistupovat přes Bluetooth. Záznamy se zobrazí na displeji jednotky.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyhledejte možnost PHONEBOOK.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
Poznámka:   Další možností je zvolit na klávesnici telefonu první písmeno hledané položky. Opakovaně stiskněte číslo, které odpovídá požadovanému písmenu, dokud se toto písmeno nezobrazí.
 1. Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů zvolíte požadované telefonní číslo.
Poznámka:   Telefonním seznamem můžete listovat také tak, že stisknete a podržíte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů.
 1. Pro volání na vybrané číslo stiskněte tlačítko OK.
Vytáčení čísla pomocí klávesnice telefonu
Máte-li audiojednotku s klávesnicí telefonu (klávesy 0 - 9, * a #):
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyhledejte možnost DIAL NUMBER.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
 1. Vytočte číslo pomocí telefonní klávesnice na audiojednotce.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
Poznámka:   Pokud zadáte během zadávání telefonního čísla nesprávnou číslici, pro vymazání poslední číslice stiskněte funkční tlačítko 3. Dlouhé stisknutí vymaže najednou všechny číslice.Znak „+“ můžete zadat stisknutím a podržením tlačítka 0.
Ukončení hovoru
Hovory můžete ukončit následujícími způsoby:
 • stisknutím tlačítka odmítnutí hovoru,
 • stisknutím tlačítka OK,
 • stisknutím funkčního tlačítka 4.
Opakované vytáčení čísla
 1. Stiskněte tlačítko PHONE (Telefon) nebo tlačítko přijetí hovoru.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyhledejte možnost CALL LISTS.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
Poznámka:   Pokud aktivní telefon nenabízí seznam odchozích hovorů, lze znovu vytočit číslo/záznam posledního odchozího hovoru.
 1. Stisknutím tlačítek se šipkami nahoru/dolů zvolíte požadovaný seznam hovorů.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
 1. Stisknutím tlačítek se šipkami nahoru/dolů zvolíte požadované telefonní číslo.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
Opakované vytáčení posledního volaného čísla
 1. Stiskněte tlačítko PHONE (Telefon) nebo tlačítko přijetí hovoru.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyhledejte možnost REDIAL.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
Příjem příchozího hovoru
Přijetí příchozího hovoru
Příchozí hovory je možné přijmout stisknutím tlačítka přijetí hovoru nebo stisknutím tlačítka OK.
Odmítnutí příchozího hovoru
Příchozí hovory lze odmítnout:
 • stisknutím tlačítka odmítnutí hovoru nebo
 • stisknutím tlačítka se šipkou dolů, kterým zvýrazníte možnost REJECT, a následným stisknutím tlačítka OK.
Přijímání druhého příchozího hovoru
Poznámka:   Funkce druhého příchozího hovoru musí být aktivována ve vašem telefonu.
Máte-li příchozí hovor v průběhu aktivního hovoru, zazní pípnutí a budete mít možnost ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.
Přijetí druhého příchozího hovoru
Poznámka:   První příchozí hovor bude odpojen a nahrazen druhým příchozím hovorem.
Druhé příchozí hovory lze přijmout stisknutím tlačítka přijetí hovoru na volantu, stisknutím tlačítka PHONE (Telefon) nebo stisknutím tlačítka OK na audio jednotce.
Odmítnutí druhého příchozího hovoru
Druhé příchozí hovory lze odmítnout:
 • stisknutím tlačítka odmítnutí hovoru,
 • stisknutím tlačítka se šipkou dolů, kterým zvýrazníte možnost REJECT, a následným stisknutím tlačítka OK.
 • stisknutím funkčního tlačítka 4.
Ztlumení mikrofonu
Poznámka:   Během hovoru je možné ztlumit mikrofon. Dokud je ztlumený, objevuje se na displeji potvrzení.
Stiskněte funkční tlačítko 1. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko ještě jednou.
Změna aktivního telefonu
Poznámka:   Předtím, než je možné telefony aktivovat, musejí být připojeny do systému.
Poznámka:   Po připojení telefonu k systému se z něj stane aktivní telefon.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Stiskněte tlačítka se šipkami nahoru/dolů, dokud se nezobrazí SELECT PHONE (výběr telefonu).
 1. Stiskněte tlačítko OK.
 1. Pomocí tlačítek nahoru/dolů procházejte jednotlivými uloženými telefony a vyhledejte připojené telefony.
 1. Stisknutím tlačítka OK zvolte telefon, který má být aktivním telefonem.
Zrušení připojeného telefonu
Připojený mobilní telefon je možno kdykoliv ze systému odstranit, neprobíhá-li právě telefonní hovor.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Stiskněte tlačítka se šipkami nahoru/dolů, dokud se nezobrazí SELECT PHONE (výběr telefonu).
 1. Stiskněte tlačítko OK.
 1. Stisknutím tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů zvýrazněte požadovaný telefon.
 1. Stiskněte funkční tlačítko 1.