Před nastartováním vozidla zkontrolujte následující stav:
 • Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
 • Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
 • Zkontrolujte, zda je převodovka v neutrální poloze.
Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Otočte klíček do polohy II.
 1. Počkejte, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne.
 1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
 1. Otočte klíček do polohy III.
Poznámka:   Pokud uvolníte pedál spojky v průběhu spouštění motoru, motor se přestane protáčet a zapalování se vrátí do zapnuté polohy.
Poznámka:   Při teplotách pod -15°C může být nezbytné protáčet motor až 10 sekund.
Poznámka:   O spuštění motoru se můžete pokoušet pouze po omezenou dobu, po jejímž uplynutí se spouštěcí systém dočasně deaktivuje. Pokud překročíte omezení doby, během které se můžete pokoušet o spuštění motoru, může se zobrazit hlášení a po dobu dalších nejméně 15 minut nebude pokusy o spuštění motoru možno opakovat.
Vozidla se spínačem zapalování
Viz  Push Button Ignition Switch . 
Selhání startování
Vozidla s klíčkem zapalování
Pokud se motor nedaří nastartovat, proveďte následující kroky:
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Otočte klíček do polohy III, dokud motor nenastartuje.
Vozidla se spínačem zapalování
Viz  Push Button Ignition Switch . 
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Otočte klíček do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla se spínačem zapalování
Viz  Push Button Ignition Switch . 
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
  POZOR:  Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Otočte klíček do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla se spínačem zapalování
Viz  Push Button Ignition Switch . 
Ochrana před výfukovými plyny
  POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Důležité informace o ventilaci
Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:
 • Otevřete okna alespoň 3 cm.
 • Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.
Kontrolka žhavení
Missing Image  Dokud tato kontrolka svítí, nespouštějte motor (spusťte jej, až zhasne).
Varovné kontrolky motoru
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit filtr pevných částic nebo jiné součásti vozidla. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
Missing Image  Varovná kontrolka pohonu
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Pokud bude kontrolka za jízdy blikat, okamžitě zpomalte.Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
 Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.