POZOR:  Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.
  POZOR:  Automobilová paliva mohou v případě nesprávného použití či manipulace způsobit vážná až smrtelná poranění.
  POZOR:  Při tankování paliva do neuzemněného kanystru může průtok paliva čerpací pistolí vést ke vzniku statické elektřiny.
  POZOR:  Benzín může obsahovat benzen, což je karcinogenní látka.
  POZOR:  Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu hrdlu se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte. Palivové výpary mohou za určitých okolností představovat velkou hrozbu. Dbejte na to, abyste tyto výpary nevdechovali.
  POZOR:  Palivová soustava může být pod tlakem. Pokud z plnicího hrdla palivové nádrže uslyšíte syčení, nepokračujte v tankování, dokud tento zvuk neustane. Pokud tak neučiníte, palivo může vystříknout z nádrže a vážně vás poranit.

Při manipulaci s automobilovým palivem dodržujte následující pokyny:
  • Před tankováním uhaste cigarety a jiné hořící předměty.
  • Před tankováním vždy vypněte motor i zapalování.
  • Požití automobilových paliv může mít za následek vážnou újmu na zdraví či dokonce smrt. Benzín je velmi jedovatá látka, která může po požití způsobit trvalá zranění nebo smrt. Při požití paliva okamžitě vyhledejte lékaře, a to i v případě, že bezprostředně nepozorujete žádné příznaky. Jedovaté účinky paliva se během několika hodin nemusí vůbec projevit.
  • Nevdechujte palivové výpary. Vdechnutí nadměrného množství palivových výparů může mít za následek zrakové či dýchací potíže. V horších případech nebo při dlouhodobém vdechování výparů může dojít k závažnému onemocnění nebo trvalému poranění.
  • Zamezte vniknutí paliva do očí. Pokud se vám palivo dostane do očí, vyjměte si kontaktní čočky (používáte-li je), po dobu 15 minut si vyplachujte oči čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Návštěvou lékaře můžete zamezit trvalým následkům.
  • Palivo může způsobit poranění i při kontaktu s pokožkou. Pokud palivo zasáhne oděv či pokožku, ihned si sundejte potřísněný oděv a pokožku si řádně umyjte vodou a mýdlem. Opakovaný či dlouhodobý kontakt paliva nebo palivových výparů s pokožkou vede k podráždění pokožky.