POZOR:  Úroveň hlasitosti rádia může přesáhnout 85 dB. Při poslechu zvuku silnějšího než přibližně 85 decibelů může dojít k poškození sluchu.
  POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Některé systémy nejsou vybaveny přehrávačem disků CD.
Missing Image
AVysune disk CD.
BPomocí tlačítek se šipkami můžete procházet možnosti zobrazené na obrazovce.
CCD mechanika je štěrbina pro vkládání disku CD.
DTlačítko OK slouží k potvrzení možností zobrazených na displeji.
EINFO umožňuje přístup k informacím o rádiu, disku CD, rozhraní USB a zařízení iPod.
FPomocí tlačítka TA lze zapnout či vypnout přehrávání dopravních hlášení.
GPomocí číselné klávesnice můžete ukládat oblíbené rádiové stanice. Když máte vyladěnu určitou stanici, stiskněte tlačítko a podržte je, dokud se zvuk neobnoví. Stiskem tohoto tlačítka vyvoláte uloženou stanici.
HVyhledávání vpřed: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na rádiovou stanici s vyšší frekvencí nebo na další skladbu na disku CD nebo zařízení USB.
ISpínač Zap./Vyp. a regulátor hlasitosti: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete audio systém. Otočením knoflíku upravíte hlasitost.
JVyhledávání zpět: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na rádiovou stanici s nižší frekvencí nebo na předchozí skladbu na disku CD nebo zařízení USB.
KMENU umožňuje přístup k různým funkcím audiosystému.
LSOUND umožňuje nastavit zvuk (výšky, střední tóny, hloubky a podélné i příčné vyvážení síly zvuku).
MAUX nabízí přístup k funkcím AUX a SYNC a ruší nabídku nebo procházení seznamem.
NRADIO: stisknutím tohoto tlačítka můžete volit různé vlnové rozsahy a rušit nabídku nebo procházení seznamem.
OPomocí tohoto tlačítka můžete přepínat na poslech CD a rušit nabídku nebo procházení seznamem.
Tlačítko zvuku
Umožňuje nastavit zvuk (výšky, střední tóny a hloubky).
 1. Stiskněte tlačítko SOUND.
 1. Požadované nastavení zvolte pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů.
 1. Potřebné seřízení proveďte pomocí tlačítek se šipkami vlevo/vpravo. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
 1. Potvrďte nové nastavení stisknutím tlačítka OK.
Tlačítko vlnových rozsahů
Abyste zvolili některé z dostupných vlnových pásem, stiskněte tlačítko RADIO.
Volič vlnového pásma lze rovněž použít pro návrat k poslechu rádia, pokud jste předtím poslouchali jiný zdroj.
Případně stiskněte tlačítko se šipkou vlevo a zobrazí se dostupná vlnová pásma. Vyhledejte požadované vlnové pásmo a stiskněte tlačítko OK.
Ovládací prvky ladění stanic
Automatické vyhledávání
Vyberte vlnové pásmo a krátce stiskněte jedno z tlačítek pro vyhledávání. Jednotka se zastaví na první stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
Ruční ladění
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte režim rádia a poté ruční ladění.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami doleva a doprava změňte frekvenci ve vlnovém pásmu o malou hodnotu nahoru nebo dolů nebo, chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko se šipkou a podržte jej, dokud nenajdete požadovanou stanici.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé stanice, stiskněte tlačítko OK.
Ladění s přehráváním ukázek
Funkce Scan umožňuje poslouchat po dobu několika sekund každou nalezenou stanici.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte režim RADIO a pak SCAN.
 1. Pomocí tlačítek pro vyhledávání prohledejte zvolené vlnové pásmo směrem nahoru nebo dolů.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé stanice, stiskněte tlačítko OK.
Tlačítka pro předvolbu stanice
Tato funkce umožňuje ukládat oblíbené stanice. Jednotlivé stanice můžete znovu naladit tak, že zvolíte odpovídající pásmo a poté stisknete příslušné tlačítko předvolby.
 1. Zvolte vlnové pásmo.
 1. Vylaďte požadovanou stanici.
 1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby. Objeví se postupová lišta a zpráva. Když se postupová lišta dokončí, stanice je uložena do paměti. Audio jednotka se na chvíli ztlumí jako potvrzení.
Tento postup je možné zopakovat v každém vlnovém pásmu a pro každé tlačítko předvolby.
Poznámka:   Pokud cestujete do jiné části země, stanice, které vysílají na alternativních frekvencích a jsou uloženy pod tlačítky předvoleb, mohou být přeladěny na správnou frekvenci pod místním názvem.
Ovládání automatického uložení
Poznámka:   Uloží až 10 stanic s nejsilnějším signálem, které jsou k dispozici v pásmu AM nebo FM, a přepíše dříve uložené stanice. Tuto funkci lze použít také pro ruční uložení stanic stejným způsobem jako u ostatních vlnových pásem.
 • Stiskněte tlačítko MENU, zvolte režim rádia a poté stiskněte UKLÁDÁNÍ STANIC.
 • Když je vyhledávání u konce, vrátí se zvuk na původní úroveň a v předvolbách automatického ukládání budou uloženy stanice s nejsilnějším signálem.
Ovládání dopravních informací
Mnoho stanic, které vysílají ve vlnovém pásmu FM, má kód TP, který udává, že tyto stanice vysílají dopravní informace.
Zapnutí a vypnutí dopravních informací
Abyste mohli přijímat dopravní informace, musíte stisknout tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC. Na displeji se objeví značka TA, která signalizuje, že funkce je zapnuta.
Pokud posloucháte stanici, která vysílá dopravní informace, objeví se na displeji také nápis TP. V opačném případě jednotka vyhledá program s dopravními informacemi.
Při vysílání dopravních informací se automaticky přeruší normální příjem rádiového vysílání nebo přehrávání disku CD a na displeji se zobrazí dopravní informace.
Jestliže jste zvolili předvolenou stanici, na které neprobíhá hlášení dopravních zpráv, audiojednotka zůstane na tuto stanici naladěna, pokud funkce TA nebo TRAFFIC není vypnuta a potom znovu zapnuta.
Poznámka:   Pokud je funkce dopravních informací zapnuta a vyberete přednastavenou stanici nebo ručně naladíte stanici, která tuto funkci neposkytuje, neuslyšíte žádná hlášení dopravních zpráv.
Poznámka:   Pokud posloucháte stanici, která funkci dopravních informací nepodporuje, a přitom tuto funkci vypnete a znovu zapnete, bude provedeno vyhledávání TP.
Hlasitost dopravního vysílání
Dopravní hlášení přeruší normální vysílání s přednastavenou minimální hlasitostí, která je obvykle vyšší než hlasitost normálního poslechu.
Seřízení přednastavené hlasitosti:
 • Ovládání hlasitosti použijte k úpravě hlasitosti během příjmu vysílání dopravních informací. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
Ukončení dopravního vysílání
Po skončení každého dopravního hlášení se audio jednotka vrátí k předchozím nastavením. Chcete-li dopravní hlášení předčasně vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
Poznámka:   Pokud tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC stisknete kdykoli jindy, vypnou se všechna dopravní hlášení.
Automatické ovládání hlasitosti
Automatické ovládání hlasitosti (pokud je k dispozici) automaticky upravuje úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
 1. Stiskněte tlačítko MENU a poté zvolte možnost AUDIO nebo NASTAVENÍ AUDIO.
 1. Zvolte AVC ÚROVEŇ nebo ADAPT. HLASITOST
 1. Pomocí šipky vlevo nebo vpravo upravte nastavení.
 1. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 1. Stisknutím tlačítka MENU se vraťte do hlavní nabídky.
Vysílání zpráv
Audiojednotka může přerušit běžný příjem a začít vysílat zprávy stanic vlnového pásma FM, systému rádiových dat nebo jiné pokročilé sítě stanic.
Na displeji se během vysílání zpráv zobrazí upozornění na příchozí informace. Když audiojednotka přeruší vysílání kvůli zprávám, nastavená úroveň hlasitosti bude stejná jako u dopravních informací.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Vyberte možnost AUDIO nebo NASTAVENÍ AUDIO.
 1. Přejděte na možnost ZPRÁVY a stisknutím tlačítka OK volbu aktivujte nebo deaktivujte.
 1. Stisknutím tlačítka MENU se vraťte do hlavní nabídky.
Alternativní frekvence
Většina programů, která vysílá na vlnovém pásmu FM, má identifikační kód programu, který je audiojednotka schopna rozpoznat.
Pokud cestujete z jedné vysílací oblasti do jiné a máte zapnutou funkci ladění alternativních frekvencí, tato funkce vyhledá nejsilnější signál dané stanice.
Za určitých podmínek však může ladění alternativní frekvence dočasně přerušit normální příjem.
Pokud tuto funkci zvolíte, bude jednotka neustále vyhodnocovat sílu signálu a pokud bude dostupný silnější signál, přepne jednotka na něj. Zatímco jednotka prohledává seznam alternativních frekvencí, dojde ke ztišení zvuku a v případě potřeby jednotka prohledá ještě jednou celé zvolené vlnové pásmo a vyhledá skutečnou alternativní frekvenci.
Když takovou frekvenci najde, příjem se obnoví, pokud takovou frekvenci nenajde, jednotka se vrátí k původní uložené frekvenci.
Pokud vyberete tuto funkci, na displeji se zobrazí nápis AF.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Vyberte možnost AUDIO nebo NASTAVENÍ AUDIO.
 1. Přejděte na možnost ALTERN. FREKVENCE nebo ALTERN. FREKVENCE a stisknutím tlačítka OK volbu aktivujte nebo deaktivujte.
 1. Stisknutím tlačítka MENU se vraťte do hlavní nabídky.
Režim regionálního vysílání
Režim regionálního vysílání ovládá přepínání alternativních frekvencí mezi místními sítěmi jedné hlavní stanice. Stanice může být vysílána rozsáhlou sítí vysílačů umístěných v různých oblastech. Během dne může být tato velká síť rozdělena na množství menších místních sítí, většinou soustředěných kolem velkých měst. Pokud síť není rozdělena na místní sítě, je v celé síti vysílán stejný program.
Zapnutý režim regionálního vysílání: Tato volba zabraňuje náhodnému přeladění alternativních frekvencí, pokud dostupná regionální vysílání nevysílají stejný program.
Režim regionálního vysílání vypnut: Toto nastavení umožňuje větší pokrytí, pokud regionální sítě vysílají stejný program, ale nebrání náhodnému přepínání alternativních frekvencí, pokud program není stejný.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Vyberte možnost AUDIO nebo NASTAVENÍ AUDIO.
 1. Přejděte na možnost RDS REGIONÁLNÍ a stisknutím tlačítka OK volbu aktivujte nebo deaktivujte.
 1. Stisknutím tlačítka MENU se vraťte do hlavní nabídky.