POZOR:  Úroveň hlasitosti rádia může přesáhnout 85 dB; při zvuku o síle 85 dB může dojít k poškození sluchu. Zákon 11.291/2006.
  POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Missing Image
AVysune disk CD.
BTlačítka se šipkami slouží k procházení možností zobrazených na displeji.
COtvor k vložení disku CD.
DTlačítko OK slouží k potvrzení volby na displeji.
EINFO umožňuje zobrazovat informace uložené na disku CD, jednotce USB a zařízení iPod.
FPomocí tlačítka TA lze zapnout či vypnout přehrávání dopravních hlášení.
GSOUND umožňuje upravovat nastavení středních tónů, nízkých tónů, výšky, stranového i předozadního vyvážení síly zvuku, nastavení ekvalizéru a DSP.
HPomocí číselné klávesnice můžete ukládat oblíbené rádiové stanice. Podržením tohoto tlačítka uložíte naladěnou stanici. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k dříve uložené stanici. V režimu přehrávání disku CD můžete stisknutím čísla zvolit skladbu. V režimu telefonu slouží tlačítka k zadání telefonního čísla.
IToto funkční tlačítko umožňuje ztlumit zvuk rádia nebo pozastavit přehrávání disku CD. Také můžete v závislosti na režimu poslechu vybrat jednu ze čtyř různých funkcí audio systému.
JToto funkční tlačítko umožňuje v závislosti na režimu poslechu vybrat jednu ze tří různých funkcí audio systému.
KVyhledávání umožňuje přejít na vyšší frekvenci daného frekvenčního rozsahu nebo na další skladbu na disku CD, zařízení iPod a audio jednotce kompatibilní se systémem Bluetooth.
LSpínač Zap./Vyp. a regulátor hlasitosti: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete audio systém. Otočením knoflíku upravíte hlasitost.
MVyhledávání umožňuje přejít na nižší frekvenci daného frekvenčního rozsahu nebo na předchozí skladbu na disku CD, zařízení iPod a audio jednotce kompatibilní se systémem Bluetooth.
NToto funkční tlačítko umožňuje v závislosti na režimu poslechu vybrat jednu ze dvou různých funkcí audio systému.
OToto funkční tlačítko umožňuje v závislosti na režimu poslechu vybrat různé funkce audio systému.
PMENU umožňuje přístup k různým funkcím audiosystému.
QPHONE umožňuje přístup k funkcím telefonu systému SYNC. Viz příslušná příručka.
RPomocí tlačítka AUX můžete zobrazit AUX, USB, iPod, audio jednotku kompatibilní s rozhraním Bluetooth, jednotku SYNC a rušit nabídku nebo procházení seznamem. Viz příslušná příručka.
SPomocí tlačítka RADIO můžete volit různý vlnový rozsah rádia a rušit nabídku nebo procházení seznamem.
TPomocí tohoto tlačítka můžete přepínat na poslech CD a rušit nabídku nebo procházení seznamem.
Tlačítko zvuku
Umožňuje nastavit zvuk (např. hloubky, středy a výšky).
 1. Stiskněte tlačítko zvuku.
 1. Požadované nastavení zvolte pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů.
 1. Potřebné seřízení proveďte pomocí tlačítek se šipkami vlevo/vpravo. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
 1. Nová nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Tlačítko frekvenčního pásma
Stisknutím tlačítka RADIO zvolte jedno z dostupných frekvenčních pásem: AM, AM AST, FM, FM AST.
Volič vlnového pásma lze rovněž použít pro návrat k poslechu rádia, pokud jste předtím poslouchali jiný zdroj.
Případně zobrazte stisknutím tlačítka se šipkou vlevo dostupná frekvenční pásma. Přejděte na požadované frekvenční pásmo a stiskněte tlačítko OK.
Ovládací prvky ladění stanic
Automatické vyhledávání
Vyberte frekvenční pásmo a krátce stiskněte jedno z tlačítek pro vyhledávání. Jednotka se zastaví na první stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
Ruční ladění
 1. Stiskněte funkční tlačítko 2.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo změňte frekvenci ve vlnovém pásmu o malou hodnotu dolů nebo nahoru nebo, chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko se šipkou a podržte jej, dokud nenajdete požadovanou stanici.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé vyhledané stanice, stiskněte tlačítko OK.
Ladění s přehráváním ukázek
Funkce Scan umožňuje poslouchat po dobu několika sekund každou nalezenou stanici.
 1. Funkci aktivujete stisknutím tlačítka funkce 3.
 1. Pomocí tlačítka SEEK prohledejte zvolené frekvenční pásmo směrem nahoru nebo dolů.
 1. Funkci deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka 3 nebo stisknutím tlačítka OK pokračujte v poslechu vyhledané stanice.
Tlačítka pro předvolbu stanice
Tato funkce vám umožňuje ukládat vaše oblíbené stanice, takže je možné je později znovu vyvolat zvolením příslušného frekvenčního pásma a stisknutím jednoho z tlačítek předvolby.
 1. Zvolte požadované frekvenční pásmo.
 1. Vylaďte požadovanou stanici.
 1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby. Objeví se postupová lišta a zpráva. Když se postupová lišta dokončí, stanice je uložena do paměti. Audiojednotka se také na chvíli ztlumí jako potvrzení.
Tento postup je možné zopakovat v každém frekvenčním pásmu a pro každé tlačítko předvolby.
Poznámka:   Pokud cestujete do jiné části země, stanice, které vysílají na alternativních frekvencích a jsou uloženy pod tlačítky předvoleb, mohou být přeladěny na správnou frekvenci pod místním názvem.
Ovládání automatického uložení
Poznámka:   Uloží dostupných 10 stanic s nejsilnějším signálem ve frekvenčním pásmu AM AST nebo FM AST a přepíše dříve uložené stanice. Podobně jako jiná frekvenční pásma můžete také ručně ukládat stanice.
 • Stiskněte a podržte tlačítko funkce 1. Zobrazí se stavový proužek a zpráva.
 • Po dokončení vyhledávání se zvuk obnoví a v předvolbách automatického ukládání se uloží stanice s nejsilnějším signálem.
Ovládání dopravních informací
Pokud chcete přijímat dopravní varování, stiskněte tlačítko TA. Na displeji se objeví značka TA, která signalizuje, že je funkce zapnuta.
Zapnutí a vypnutí dopravních informací
Abyste mohli přijímat dopravní informace, musíte stisknout tlačítko TA. Na displeji se objeví značka TA, která signalizuje, že funkce je zapnuta.
Pokud již máte naladěnu stanici, která vysílá dopravní informace, objeví se na displeji také text „TP“. V opačném případě jednotka vyhledá program s dopravními informacemi.
Při vysílání dopravních informací se automaticky přeruší normální vysílání rádia nebo přehrávání CD a na displeji se objeví nápis Traffic announcement.
Jestliže jste naladili stanici nebo zvolili předvolenou stanici, na které neprobíhá hlášení dopravních zpráv, audiojednotka zůstane na tuto stanici naladěna, pokud funkce TA není vypnuta a potom znovu zapnuta.
Poznámka:   Pokud je funkce dopravních informací zapnuta a vyberete přednastavenou stanici nebo ručně naladíte stanici, která tuto funkci neposkytuje, neuslyšíte žádná hlášení dopravních zpráv.
Poznámka:   Pokud posloucháte stanici, která funkci dopravních informací nepodporuje, a přitom tuto funkci vypnete a znovu zapnete, bude provedeno vyhledávání TP.
Hlasitost dopravního vysílání
Dopravní hlášení přeruší normální vysílání s přednastavenou minimální hlasitostí, která je obvykle vyšší než hlasitost normálního poslechu.
Seřízení přednastavené hlasitosti:
 • Ovládání hlasitosti použijte k úpravě hlasitosti během příjmu vysílání dopravních informací. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
Ukončení dopravního vysílání
Po skončení každého dopravního hlášení se audio jednotka vrátí k předchozím nastavením. Chcete-li dopravní hlášení předčasně vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
Poznámka:   Pokud tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC stisknete kdykoli jindy, vypnou se všechna dopravní hlášení.
Automatické ovládání hlasitosti
Automatické ovládání hlasitosti (pokud je k dispozici) automaticky upravuje úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
 1. Stiskněte tlačítko MENU a možnost nabídky NASTAVENÍ AUDIO.
 1. Zvolte VOL. NASTAVITELNÉ.
 1. Upravte nastavení pomocí tlačítka se šipkami vlevo a vpravo.
 1. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 1. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.
Vysílání zpráv
Audiojednotka může přerušit běžný příjem a začít vysílat zprávy stanic frekvenčního pásma FM, systému rádiových dat nebo jiné pokročilé sítě stanic.
Na displeji se během vysílání zpráv zobrazí upozornění na příchozí informace. Když audiojednotka přeruší vysílání kvůli zprávám, nastavená úroveň hlasitosti bude stejná jako u dopravních informací.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte možnost nabídky NASTAVENÍ AUDIO.
 1. Přejděte na ZPRÁVY a pomocí tlačítka OK proveďte zapnutí nebo vypnutí.
 1. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.
Alternativní frekvence
Většina programů, která vysílá na frekvenčním pásmu FM, má identifikační kód programu, který je audiojednotka schopna rozpoznat.
Pokud cestujete z jedné vysílací oblasti do jiné a máte zapnutou funkci ladění alternativních frekvencí, tato funkce vyhledá nejsilnější signál dané stanice.
Za určitých podmínek však může ladění alternativní frekvence dočasně přerušit normální příjem.
Pokud tuto funkci zvolíte, bude jednotka neustále vyhodnocovat sílu signálu a pokud bude dostupný silnější signál, přepne jednotka na něj. Zatímco jednotka prohledává seznam alternativních frekvencí dojde ke ztišení zvuku a v případě potřeby jednotka prohledá ještě jednou celé zvolené frekvenční pásmo a vyhledá skutečnou alternativní frekvenci.
Když takovou frekvenci najde, příjem se obnoví, pokud takovou frekvenci nenajde, jednotka se vrátí k původní uložené frekvenci.
Pokud dojde k výběru alternativní frekvence, na displeji se zobrazí značka AF.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte možnost nabídky NASTAVENÍ AUDIO.
 1. Přejděte na možnost ALTERN. FREKVENCE nebo ALTERN. FREKVENCE a pomocí tlačítka OK ji vypněte nebo zapněte.
 1. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.
Režim regionálního vysílání
Režim regionálního vysílání ovládá přepínání alternativních frekvencí mezi místními sítěmi stanice. Stanice může být vysílána rozsáhlou sítí vysílačů umístěných v různých oblastech. Během dne může být tato velká síť rozdělena na množství místních sítí, většinou kolem velkých měst nebo hlavních oblastí. Pokud síť není rozdělena na místní sítě, je v celé síti vysílán stejný program.
Zapnutý režim regionálního vysílání: Tato volba zabraňuje náhodnému přeladění alternativních frekvencí, pokud dostupná regionální vysílání nevysílají stejný program.
Vypnutý režim regionálního vysílání: Toto nastavení umožňuje větší pokrytí, pokud regionální sítě vysílající stejný program, ale nebrání náhodnému přepínání alternativních frekvencí, pokud program není stejný.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte možnost nabídky NASTAVENÍ AUDIO.
 1. Přejděte na RDS REGIONÁLNÍ a pomocí tlačítka OK jej vypněte nebo zapněte.
 1. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.