Přehrávání kompaktního disku
Poznámka:   V průběhu přehrávání je na displeji zobrazeno číslo disku a čas, který uběhl od zahájení stopy.
Chcete-li během poslechu rádia spustit přehrávání disku CD, stiskněte tlačítko CD.
Přehrávání bude zahájeno okamžitě po vložení disku.
Výběr stopy
 • Jedním stisknutím tlačítka pro vyhledávání vzad se znovu přehraje aktuální skladba. Pokud jej stisknete během tří sekund po zahájení skladby, zvolí se předcházející skladba.
 • Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyhledejte požadovanou skladbu a stisknutím tlačítka OK ji vyberete.
Skladbu můžete zvolit pomocí numerické klávesnice. Zadávejte požadované číslo skladby, dokud nebude celé (např. 1 a potom 2 pro skladbu 12), nebo zadejte číslo a rovnou stiskněte OK.
Rychlé vyhledávání vpřed a vzad
Chcete-li prohledávat skladby na disku směrem dozadu nebo dopředu, stiskněte a přidržte tlačítko pro vyhledávání zpět nebo vpřed.
Náhodné přehrávání
Při přehrávání náhodně vybraných skladeb, známém také jako shuffle (promíchání), se přehrají všechny skladby na CD v náhodném pořadí.
Stiskněte funkční tlačítko 2.
Poznámka:   Při přehrávání CD se skladbami ve formátu MP3 můžete zvolit náhodný výběr skladeb z celého disku CD nebo aktuálního adresáře. Stisknutím tlačítka funkce 2 můžete přepínat mezi uvedenými možnostmi.
Pomocí tlačítka pro vyhledávání nahoru nebo dolů vyberte v případě potřeby další skladbu pro náhodné přehrávání.
Opakování stop kompaktního disku
Stiskněte funkční tlačítko 1.
Poznámka:   Při přehrávání disku CD se skladbami ve formátu MP3 nebo WMA můžete opakovaně přehrávat skladbu nebo všechny skladby v aktuálním adresáři. Stisknutím tlačítka funkce 1 můžete přepínat mezi uvedenými možnostmi.
Prohlížení stop kompaktního disku
Stiskněte funkční tlačítko 3.
Poznámka:   Při přehrávání disku CD se skladbami ve formátu MP3 můžete zvolit náhodný výběr skladeb z celého disku CD nebo aktuálního adresáře. Stisknutím tlačítka funkce 3 můžete přepínat mezi uvedenými možnostmi.
Přehrávání souborů MP3 a WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) nebo WMA (Windows media audio) je standardní technologie a formát pro komprimaci zvukových dat. Umožňuje to efektivnější využití média.
Můžete přehrávat soubory MP3 nahrané na discích CD-ROM, CD-R a CD-RW. Disk musí být nahrán ve formátu ISO 9660 úrovně 1 či 2 nebo Joliet či Romeo v rozšířeném formátu. Rovněž můžete použít disk nahraný systémem několika záznamových bloků (Multi Session).
Formát ISO 9660
Tento formát je nejběžnější mezinárodní normou logického formátu souborů a adresářů na disku CD-ROM.
Existuje několik úrovní specifikace. Ve verzi 1 musí být názvy souboru ve formátu 8.3 (název s nejvýše osmi znaky a přípona s nejvýše třemi znaky – MP3 nebo WMA) a musí být psány velkými písmeny.
Názvy adresářů nesmějí mít více než 8 znaků. Na disku nemůže být více než 8 úrovní adresářů (stromů). Specifikace úrovně 2 dovoluje umístit do názvu souboru až 31 znaků.
Každý adresář může mít až 8 podadresářů.
U Joliet či Romeo v rozšířeném formátu vezměte tato omezení v úvahu při provádění konfigurace softwaru pro zapisování na CD.
Nahrávání v několika záznamových blocích (Multi Session)
Tento způsob nahrávání umožňuje přidávat data metodou vždy jedné uzavřené stopy (Track-At-Once).
Konvenční disky CD začínají v řídicí oblasti CD nazývané vstupní (Lead-in) a končí v oblasti nazývané výstupní (Lead-out). Disk CD nahraný metodou Multi Session má několik záznamových bloků, přičemž každý segment od vstupní k výstupní oblasti se považuje za samostatný záznamový blok.
CD-Extra: Formát, který v 1. záznamovém bloku nahrává zvuk (zvuková CD-data) jako stopy a v 2. záznamovém bloku data jako stopy.
Smíšené CD: V tomto formátu se data nahrávají jako stopa 1 a zvuk (data zvukového CD) jako stopa 2.
Formáty souborů
V případě použití jiných formátů než ISO 9660 úrovně 1 či 2 se nemusejí názvy adresářů či názvy souborů správně zobrazovat.
Nezapomeňte při pojmenování souboru k názvu přidat příponu MP3 nebo WMA.
Pokud příponu MP3 nebo WMA přidáte k souboru v jiném formátu než MP3 nebo WMA, nebude přístroj moci soubor správně rozpoznat a vygeneruje tak náhodný zvuk, který by mohl poškodit reproduktory.
U následujících disků zabere spuštění přehrávání více času.
 • Nahraný disk se složitou strukturou adresářů
 • Disk nahraný systémem Multi Session
 • Neukončený disk, na který můžete nahrávat další data.
Přehrávání disku s více bloky
Je-li první stopa prvního záznamového bloku v klasickém formátu zvukového CD, přehrají se data prvního záznamového bloku. Data jiná než zvuková CD-data/informace k souborům MP3 nebo WMA (číslo stopy, čas, apod.) se zobrazí bez zvuku.
Není-li první stopa prvního záznamového bloku v klasickém formátu zvukového CD:
 • Je-li na disku soubor MP3 nebo WMA, systém tento soubor a ostatní data přeskočí. Data zvukového CD nebudou rozpoznána.
 • Není-li na disku žádný soubor MP3 nebo WMA, nebude se přehrávat nic. Data zvukového CD nebudou rozpoznána.
Pořadí přehrávání souborů MP3 a WMA
Na obrázku je znázorněno pořadí přehrávání adresářů a souborů.
Poznámka:   Systém přeskočí složky, které neobsahují soubor MP3 nebo WMA.
Chcete-li určit požadované pořadí přehrávání, vložte před název adresáře nebo souboru číslo (např. 01, 02), a takto pak disk nahrajte. Pořadí se liší v závislosti na zapisovacím softwaru.
Missing Image
ID3 Tag verze 2
Při přehrávání souboru MP3 nebo WMA obsahujícího metadata se stane následující:
 • Při přeskakování části metadat (na začátku stopy) není vydáván žádný zvuk. Doba přeskoku se mění v závislosti na kapacitě metadat. Příklad: Při 64 kB jde asi o 2 sekundy (při použití aplikace RealJukebox).
 • Zobrazovaný uplynulý čas přehrávání při přeskakování části metadat není přesný. Rovněž u souborů MP3 s přenosovou rychlostí jinou než 128 kb/s není čas zobrazovaný při přehrávání přesný.
 • Při vytváření souboru MP3 pomocí softwaru na konverzi MP3 (např. RealJukebox – registrovaná obchodní značka společnosti RealNetworks Inc) dojde k automatickému zapsání vygenerování metadat.
Navigace v souborech MP3 nebo WMA
Skladby ve formátu MP3 lze na disk CD nahrávat několika způsoby. Mohou být všechny umístěny v kořenovém adresáři jako konvenční zvukové CD, nebo mohou být umístěny do adresářů, které mohou reprezentovat např. album, umělce nebo žánr.
Normální sekvence přehrávání CD s více složkami je následující:
 • Nejdříve se přehrají stopy v kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň).
 • Poté se přehrají stopy v adresářích v rámci kořenového adresáře.
 • Poté druhá složka a tak dále.
Přecházení na skladbu:
 1. Pro vstup do seznamu skladeb stiskněte šipky nahoru nebo dolů.
 1. Pomocí tlačítek šipek postupujte v hierarchii na další adresář nebo skladbu (soubor).
 1. Označenou stopu vyberete stisknutím tlačítka OK.
Možnosti displeje při přehrávání souborů MP3 a WMA
Při přehrávání disku se skladbami MP3 se mohou na displeji přehrávače zobrazovat určité informace zakódované v každé zaznamenané stopě. Tyto informace obvykle zahrnují:
 • Název souboru
 • Název adresáře
 • Informace ID3, což může být název alba nebo jméno zpěváka
Na displeji se normálně zobrazuje název souboru, který se přehrává. Požadovanou položku těchto informací zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO.
Poznámka:   Pokud není zvolená informace ID3 k dispozici, objeví se na displeji hlášení NO MP3 nebo hlášení WMA TAG.
Možnosti zobrazení textu CD
Přehrává-li se zvukový disk s CD-textem, může se na displeji zobrazovat omezené množství informací zakódovaných v každé skladbě. Tyto informace obvykle zahrnují:
 • Název disku
 • Jméno zpěváka
 • Název skladby.
Poznámka:   Tato zobrazení na displeji se volí stejným způsobem jako u souborů MP3. Pokud nebyly zadány žádné údaje, zobrazí se na displeji hlášení NO DISC NAME nebo hlášení NO TRACK NAME.
Ukončení přehrávání kompaktního disku
Chcete-li obnovit příjem rádiového vysílání (všechny modely), stiskněte tlačítko RADIO.
Poznámka:   Disk CD nelze vysunout. Disk se zastaví v místě obnovení příjmu rádiového vysílání.
Chcete-li obnovit přehrávání disku CD, stiskněte znovu tlačítko CD.