Licenční smlouva s koncovým uživatelem SYNC® (EULA)
 • Získali jste zařízení („ZAŘÍZENÍ“), které obsahuje software od sesterské společnosti skupiny Microsoft Corporation („MS“) licencovaný společností Ford Motor Company a jejími pobočkami. Tyto nainstalované softwarové produkty společnosti MS, související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („MS SOFTWARE“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. MS SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE může tvořit rozhraní nebo komunikační jednotku, případně může být později aktualizován, aby byl kompatibilní a mohl komunikovat s dalším softwarem nebo systémy společnosti FORD MOTOR COMPANY. Tyto další softwary a systémy společnosti FORD MOTOR COMPANY, související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („FORD SOFTWARE“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. FORD SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE nebo FORD SOFTWARE může tvořit rozhraní nebo komunikační jednotku, případně může být později aktualizován, aby byl kompatibilní a mohl komunikovat s dalším softwarem nebo systémy poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran. Tento další software a služby třetích stran, stejně jako související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („SOFTWARE TŘETÍCH STRAN“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE, FORD SOFTWARE i SOFTWARE TŘETÍCH STRAN budou dále označovány, souhrnně i jednotlivě, jako „SOFTWARE“.
POKUD NESOUHLASÍTE S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM (DÁLE JEN „SMLOUVA EULA“), NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ ANI NEKOPÍRUJTE SOFTWARE. JAKÉKOLI POUŽITÍ SOFTWARU, ZEJMÉNA JEHO POUŽITÍ NA ZAŘÍZENÍ, SE BUDE POVAŽOVAT ZA VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA (NEBO POTVRZENÍ JAKÉHOKOLI PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU).
UDĚLENÍ LICENCE K SOFTWARU: Touto smlouvou EULA se uděluje následující licence:
 • Tento SOFTWARE můžete používat nainstalovaný na ZAŘÍZENÍ nebo jinak propojený se systémy či službami poskytovanými společností FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovateli softwaru a služeb třetích stran.
Popis dalších práv a omezení
 • Rozpoznávání řeči: Pokud SOFTWARE zahrnuje součásti k rozpoznávání řeči, uvědomte si, že se jedná o čistě statistický proces a že nelze vyloučit výskyt chyb. Společnost FORD MOTOR COMPANY ani dodavatelé nezodpovídají za škody vzniklé vlivem chyb, ke kterým dojde během procesu rozpoznávání řeči.
 • Omezení zpětné analýzy, dekompilace a rozkládání: Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci a rozkládat SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo umožnit druhým, aby prováděli zpětnou analýzu, dekompilaci a rozkládali softwarový produkt, smíte pouze v rozsahu výslovně povoleném platným zákonem bez ohledu na toto omezení.
 • Omezení distribuce, kopírování, úpravy a tvorby odvozených děl: Šířit, kopírovat, provádět úpravy nebo vytvářet odvozená díla na základě SOFTWARU smíte pouze v rozsahu výslovně povoleném platným zákonem bez ohledu na toto omezení.
 • Jediná smlouva EULA: Dokumentace pro koncového uživatele ZAŘÍZENÍ a souvisejících systémů a služeb může obsahovat více verzí této smlouvy EULA, jako například více různých překladů nebo více verzí médií (např. v dokumentaci pro uživatele a v softwaru). V takovém případě vás tato licence opravňuje použít pouze jednu (1) kopii SOFTWARU.
 • Převod SOFTWAROVÉHO PRODUKTU: Veškerá svoje práva v rámci smlouvy EULA jste oprávněni trvale převést výhradně v souvislosti s trvalým prodejem nebo převodem ZAŘÍZENÍ, a to za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWARE (včetně všech komponent, médií a tištěných materiálů, všech aktualizovaných verzí a případně také potvrzení pravosti), a nabyvatel bude souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud SOFTWARE představuje aktualizovanou verzi (tzv. „upgrade“), musí být součástí jakéhokoli převodu i všechny předchozí verze SOFTWARU.
 • Zrušení smlouvy: Bez omezení dalších práv může společnost FORD MOTOR COMPANY nebo MS ukončit tuto smlouvu EULA, jestliže nesplníte její podmínky.
 • Bezpečnostní aktualizace / správa digitálních práv: Vlastníci obsahu využívají k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně autorského práva, technologii WMDRM (Windows Media digital rights management). Části softwaru nainstalované v ZAŘÍZENÍ užívají pro přístup k obsahu zabezpečenému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM daný obsah neochrání, vlastníci takového obsahu mohou požadovat po společnosti Microsoft zrušení práva používat SOFTWARE k přehrávání a kopírování chráněného obsahu technologii WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přiložit seznam zrušených oprávnění. Vlastníci obsahu mohou pro přístup k jejich obsahu požadovat aktualizaci SOFTWARU nainstalovaného v ZAŘÍZENÍ. Pokud aktualizaci odmítnete, bude vám odepřen přístup k obsahu, který tuto aktualizaci vyžaduje.
 • Souhlas s užíváním údajů: Souhlasíte s tím, že společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, dodavatelé softwaru a systémů třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou shromažďovat a využívat technické informace shromážděné jakýmkoli způsobem jako součást služeb souvisejících s podporou produktu v souvislosti se SOFTWAREM nebo souvisejícími službami. Společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou využívat tyto informace výhradně ke zlepšování svých produktů nebo poskytování služeb nebo technologií upravených podle potřeb zákazníků pro vás. Společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou sdělovat tyto informace ostatním, ale nikoli tak, abyste byli identifikováni.
 • Součásti služeb založených na Internetu: SOFTWARE může obsahovat součásti, které umožňují a usnadňují užívání určitých služeb založených na Internetu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou automaticky zkontrolovat verzi SOFTWARU nebo jeho součástí, které používáte. Mohou také poskytnout upgrady nebo doplňky k SOFTWARU, které lze automaticky stahovat do vašeho ZAŘÍZENÍ.
 • Doplňkové softwarové produkty / služby: Tato EULA se týká aktualizací, doplňků, přidaných součástí nebo součástí služeb založených na Internetu (dále jen „doplňkové součásti“) k SOFTWARU, které můžete získat od společnosti FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran, společnosti MS, Microsoft Corporation, jejich přidružených společností nebo zástupců poskytovatele po dni, kdy získáte svou první kopii SOFTWARU.
Pokud nejsou ostatní podmínky poskytnuty spolu s takovými doplňkovými součástmi a doplňkové součásti vám poskytne společnost FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran, pak vám tento subjekt udělí licenci za stejných podmínek této smlouvy EULA.
Pokud nejsou ostatní podmínky poskytnuty spolu s takovými doplňkovými součástmi a doplňkové součásti vám poskytne společnost MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele, pak vám tento subjekt udělí licenci za stejných podmínek smlouvy EULA kromě toho, že společnost MS, Microsoft Corporation nebo jejich dceřiné společnosti poskytující doplňkové součásti budou pro účely smlouvy EULA poskytovatelem licence vzhledem k takovým doplňkovým součástem.
Společnost FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo pověření zástupci si vyhrazují právo zastavit poskytování internetových služeb, které jsou vám poskytovány, nebo které máte k dispozici používáním SOFTWARU.
 • Odkazy na stránky třetích stran: Prostřednictvím využití SOFTWARU můžete díky MS SOFTWARU odkazovat na stránky třetích stran. Stránky třetí strany nejsou pod kontrolou společnosti MS, společnosti Microsoft Corporation, jejich přidružených společností nebo zástupců poskytovatelů a společnost MS ani společnost Microsoft Corporation nejsou odpovědny za (i) obsah žádné stránky třetí strany, jakékoli odkazy obsažené na stránkách třetí strany nebo jakékoli změny nebo aktualizace stránek třetí strany, (ii) ani webcasting nebo jakoukoli jinou formu přenosu získanou ze stránek jakékoli třetí strany. Společnost MS, Microsoft Corporation, jejich sesterské společnosti nebo pověření agenti umisťují tyto odkazy na stránky třetích stran pouze pro vaši potřebu a umístění odkazu neimplikuje to, že společnost MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele schvalují obsah stránek třetí strany.
 • Závazek odpovědnosti při řízení: Jste si vědomi svého závazku odpovědnosti při řízení a zvýšené opatrnosti při jízdě. Přečtete si a budete dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze ZAŘÍZENÍ, a to zejména ty, které se týkají bezpečnosti a rizik souvisejících s používáním ZAŘÍZENÍ.
AKTUALIZACE A OBNOVOVACÍ DISKY: Pokud společnost FORD MOTOR COMPANY poskytuje SOFTWARE odděleně od ZAŘÍZENÍ na médiu, jako je čip ROM, disk CD ROM, stažením z příslušných webových stránek nebo jiných aplikací, a je označen nápisem „For Upgrade Purposes Only“ (tj. pouze pro aktualizaci verze) nebo „For Recovery Purposes Only“ (tj. pouze pro obnovu verze), můžete do SYSTÉMU nainstalovat pouze jednu (1) novou verzi SOFTWARU jako náhradní kopii SOFTWARU za původně instalovanou a používat ji v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA včetně dalších podmínek souvisejících s aktualizací SOFTWARU.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Veškerá práva vyplývající ze zákonů a dohod o duševním vlastnictví týkající se SOFTWARU (včetně, ale bez omezení na jakákoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové, zvukové a hudební záznamy, text a aplikace, jež jsou součástí softwaru), doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie softwaru, jsou majetkem společnosti MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, jejich přidružených společností nebo dodavatelů. SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Tištěné materiály dodávané se SOFTWAREM není povoleno kopírovat. Všechna práva a duševní vlastnictví SOFTWARU jsou majetkem vlastníka obsahu a můžou být chráněna příslušnými zákony na ochranu autorských práv a zákony a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. Tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva na používání takového obsahu. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou EULA, jsou vyhrazena společnosti MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelům softwaru a služeb třetích stran a jejich přidruženým společnostem nebo dodavatelům. Používání internetových služeb dostupných prostřednictvím SOFTWARU se řídí následujícími podmínkami použití. Jestliže tento SOFTWARE obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout jednu kopii této elektronické dokumentace.
OMEZENÍ VÝVOZU: Berete na vědomí, že tento SOFTWARE podléhá omezením pro export podle platných zákonů a předpisů EU a USA. Souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných mezinárodních a národních zákonů, které se vztahují na SOFTWARE, včetně nařízení správy exportu USA (U.S. Export Administration Regulations) a omezení koncových uživatelů, koncového použití a omezení míst určení vydaných vládami USA a jiných států. Další informace naleznete na stránkách http://www.microsoft.com/exporting/.
OCHRANNÉ ZNÁMKY: Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva ve spojení s ochrannými nebo servisními známkami společnosti FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružených společností nebo dodavatelů.
PODPORA PRODUKTU: Společnost MS, mateřská společnost Microsoft Corporation, jejich pobočky ani dodavatelé SOFTWARE nepodporují. Pozorně si přečtěte všechny pokyny společnosti FORD MOTOR COMPANY obsažené v dokumentaci dodané k ZAŘÍZENÍ. Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo budete chtít z jakéhokoli důvodu kontaktovat společnost FORD MOTOR COMPANY, naleznete kontaktní adresu v dokumentaci k ZAŘÍZENÍ.
Vyloučení odpovědnosti za určité škody: KROMĚ PŘÍPADŮ A ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ODMÍTÁ SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY, POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, SPOLEČNOST MS, MICROSOFT CORPORATION A JEJICH SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI JAKOUKOLI ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENĚ NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU. SPOLEČNOST MS, MICROSOFT CORPORATION ANI JEJICH SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÉ ZA PŘEKROČENÍ ROZSAHU STANOVENÉHO ZÁKONEM USA VE VÝŠI DVĚ STĚ PADESÁT DOLARŮ (250,00 am. dolarů).
 • PLATÍ POUZE ZÁRUKY, KTERÉ SE VÝSLOVNĚ VZTAHUJÍ K NOVÉMU VOZIDLU.
Adobe
Obsahuje technologii Adobe® [Flash® Player] nebo [AIR®] od společnosti Adobe Systems Incorporated. Produkt [Licencovaný produkt] obsahuje software [Adobe® Flash® Player] [Adobe® AIR®] na základě licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2009 Adobe Macromedia Software LLC. Všechna práva vyhrazena. Adobe, Flash a AIR jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
Oznámení pro koncové uživatele
Důležité bezpečnostní informace o platformě Microsoft® Windows® Mobile for Automotive
Tento systém Ford SYNC™ zahrnuje software, který je poskytován na základě licence výrobce FORD MOTOR COMPANY přidruženou společností Microsoft Corporation podle zásad licenční smlouvy. Odinstalování, reprodukce, zpětná analýza nebo jiné neoprávněné použití softwaru tohoto systému v rozporu s podmínkami licenční smlouvy je přísně zakázáno a může vést k trestnímu stíhání.
Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je: Než začnete systém Windows Automotive používat, přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní informace uvedené v této příručce pro koncové uživatele („Uživatelská příručka“) a dodržujte je. Pokud nebudou pokyny uvedené v uživatelské příručce dodrženy, může dojít k nehodě nebo jiným vážným následkům.
Uložte uživatelskou příručku ve vozidle: Uživatelská příručka uložená ve vozidle může být zdrojem okamžité pomoci pro uživatele, kteří nemají dostatečné zkušenosti s použitím systému Windows Automotive. Zajistěte, aby si všechny osoby, které přijdou do kontaktu se systémem, před prvním použitím tohoto systému pozorně přečetli pokyny a bezpečnostní informace uvedené v uživatelské příručce.
  POZOR:  Obsluha určitých částí tohoto systému během jízdy může odvést vaši pozornost od řízení, což může vést k nehodě nebo jiným vážným následkům. Během jízdy neměňte nastavení systému ani nezadávejte data ručně. Než začnete provádět tyto činnosti, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je povoleno zastavit. Je to důležité, protože nastavování funkcí nebo změna nastavených hodnot může působit rušivě a může odvést vaší pozornost od řízení, nebo si vyžádat, abyste pustili volant.

Obecné informace o ovládání systému
Hlasové ovládání: Funkce systému Windows Automotive je možné ovládat pouze pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy řidiči umožňují ovládat systém, aniž by musel při jízdě pustit volant.
Delší pohled na obrazovku: Nepoužívejte funkce, které vyžadují, abyste při jízdě sledovali obrazovku. Než začnete používat funkce systému, které by upoutaly vaši pozornost na delší dobu, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je to povoleno. Nebezpečné mohou být i krátkodobé pohledy na obrazovku, které odvedou vaši pozornost od řízení v kritickém okamžiku.
Nastavení hlasitosti: Nezvyšujte hlasitost na příliš vysokou úroveň. Úroveň hlasitosti musí být uzpůsobena tak, abyste slyšeli okolní provoz a nouzové signály. Pokud byste je při jízdě neslyšeli, mohlo by dojít k nehodě.
Použití funkcí rozpoznávání řeči: Software na rozpoznávání řeči představuje čistě statistický proces a nelze tedy vyloučit výskyt chyb. Je vaší odpovědností sledovat funkce rozpoznávání řeči integrované do systému a řešit případné chyby.
Funkce navigačního systému: Funkce navigačního systému integrované do systému nabízí podrobné pokyny, které vás krok za krokem dovedou do cíle. Zajistěte, aby si všechny osoby, které budou systém používat, pozorně přečetly všechny pokyny a bezpečnostní informace.
Nebezpečí rozptýlení pozornosti: Nastavení funkcí navigačního systému je třeba provádět ručně (hlasové příkazy nejsou možné). Provádění nastavení nebo zadávání dat během jízdy může odvést vaší pozornost od řízení, což může vést k nehodě nebo jiným vážným následkům. Než začnete provádět tyto činnosti, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je povoleno zastavit.
Věřte svému úsudku: Všechny navigační funkce jsou poskytovány pouze jako pomůcka. Konečné rozhodnutí je však nutné učinit na základě aktuálních podmínek a dopravní situace. Funkce nenahrazují váš osobní úsudek. Doporučená trasa nemá přednost před místními dopravními omezeními, osobním úsudkem nebo zásadami bezpečné jízdy.
Bezpečnost trasy: Pokyny se neřiďte v případě, že vám přikazují provést nebezpečný nebo zakázaný manévr, mohly by způsobit nebezpečnou situaci nebo vás zavést do oblasti, kterou považujete za nebezpečnou. Za bezpečný provoz vozidla odpovídá řidič, a proto musí vždy vyhodnotit, zda se může držet navrhovaných navigačních pokynů.
Možné nepřesnosti v mapě: Mapy používané systémem nemusí být přesné a mohou obsahovat chyby, například nesprávně uvedené cesty, neaktuální dopravní podmínky a neodpovídající typy cest. Při jízdě podle navrhované trasy vždy věřte svému úsudku a používejte zdravý rozum.
Pohotovostní služby: Nepoužívejte navigační systém k nalezení pohotovostních služeb. Informujte se u místních orgánů nebo požádejte o pomoc operátora pohotovostních služeb. Databáze map neobsahuje adresy všech pohotovostních služeb (policie, hasičů, nemocnic nebo klinik).
Licenční smlouva s koncovým uživatelem – software TeleNav
Přečtěte si prosím pečlivě licenční podmínky, než začnete používat software TeleNav. Používání softwaru TeleNav je známkou toho, že souhlasíte se smluvními podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nenarušujte obal a software TeleNav nespouštějte ani jinak nepoužívejte.
Společnost TeleNav může smlouvu a zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby kdykoli upravit bez předchozího upozornění nebo po ohlášení. Souhlasíte s tím, že občas navštívíte webové stránky http://www.telenav.com a zkontrolujete, zda nejsou k dispozici aktuální verze smlouvy nebo zásady ochrany osobních údajů.
1. Bezpečné a zákonné používání
Berete na vědomí, že zaměření pozornosti na systém TeleNav v situacích, které jinak vyžadují plnou pozornost, může představovat riziko zranění nebo smrti pro vás a ostatní osoby. Souhlasíte tedy s tím, že při používání softwaru TeleNav budete dodržovat následující pokyny: (a) sledovat všechny dopravní předpisy a řídit bezpečně; (b) spoléhat se při jízdě na svůj vlastní osobní úsudek. Pokud máte pocit, že trasa navrhovaná softwarem TeleNav vyžaduje, abyste provedli nebezpečný nebo nezákonný manévr, dostane vás do nebezpečné situace, nebo vás navede do oblasti, kterou nepovažujete za bezpečnou, pokyny ignorujte; (c) nezadávejte cíle cesty ani jinak nepoužívejte software TeleNav, pokud vozidlo nestojí a není zaparkováno; (d) nepoužívejte softwareTeleNav k nezákonným, neautorizovaným, nepředpokládaným, nebezpečným, rizikovým ani nezákonným účelům nebo způsobem, který je v rozporu s podmínkami této smlouvy; (e) GPS zařízení, zařízení pro bezdrátový přenos a kabely nezbytné pro používání softwaru TeleNav umístěte ve vozidle bezpečně, aby vám nepřekážely při řízení a nebránily v provozu bezpečnostních prvků (jako například airbagu).
Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a ochráníte společnost TeleNav proti jakýmkoli nárokům, které vyplynou z používání softwaru TeleNav během jízdy nebezpečným nebo nevhodným způsobem a nedodržení uvedených pokynů.
2. Informace o účtu
Souhlasíte s tím, že: (a) při registraci softwaru TeleNav o sobě společnosti TeleNav předáte pravdivé, přesné a kompletní informace a (b) budete společnost TeleNav neodkladně informovat o všech změnách, ke kterým v souvislosti s těmito informacemi dojde tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a kompletní.
3. Licence softwaru
Za předpokladu splnění smluvních podmínek této smlouvy vám společnost TeleNav poskytne osobní, nevýlučnou a nepřenosnou licenci (s výjimkou případů výslovně povolených dále ve spojení s trvalým přenosem licence k softwaru TeleNav), bez práva na sublicenci, k přístupu a používání softwaru TeleNav (pouze jako objektový kód). Platnost licence končí ihned po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy. Souhlasíte s tím, že budete software TeleNav používat pouze k soukromým účelům nebo volnočasovým aktivitám a nebudete poskytovat komerční navigační služby pro druhou stranu.
3.1 Omezení licence
Souhlasíte s tím, že nebudete provádět následující činnosti: (a) provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozkládat, překládat, měnit, doplňovat nebo jinak upravovat softwarový produktTeleNav Software nebo jeho části; (b) pokusit se odvodit zdrojový kód, audio knihovnu nebo strukturu softwaru TeleNav bez předchozího výslovného písemného schválení společností TeleNav; (c) odstraňovat či měnit v softwaru TeleNav ochranné známky, obchodní názvy, loga, patenty nebo upozornění o autorských právech společnosti TeleNav nebo jejích dodavatelů, případně jiné upozornění a označení; (d) šířit, sublicencovat ani přidělovat software TeleNav dalším osobám nebo subjektům, s výjimkou případů povolených ve spojení s trvalým přenosem softwaru TeleNav; nebo (e) používat software TeleNav způsobem, který (i) porušuje práva na duševní vlastnictví nebo vlastnická práva, práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, práva na soukromí nebo jiná práva jakékoli další osoby či subjektu, (ii) porušuje zákon, ustanovení, předpis nebo nařízení, včetně, avšak nejen, zákonů a předpisů souvisejících se spamy, soukromím, ochranou spotřebitelů a dětí, obscénnostmi nebo pomluvami, nebo (iii) je škodlivý, ohrožující, hanlivý, útočný, nepoctivý, urážlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, nebo jinak zaujatý; a (f) pronajímat, půjčovat nebo jinak umožňovat neoprávněný přístup třetích stran k softwaru TeleNav Software bez předchozího písemného schválení společností TeleNav.
4. Zřeknutí se zodpovědnosti
V plném rozsahu v souladu s platnými zákony vlastníci licence a dodavatelé, zástupci nebo zaměstnanci výše uvedených společností nezodpovídají za rozhodnutí, která učiníte, nebo činnosti, které provedete vy nebo jakákoli třetí strana na základě informací přijatých ze softwaru TeleNav. Společnost TeleNav neručí za přesnost mapy nebo jiných dat softwaru TeleNav. Tato data nemusí vždy odpovídat aktuální dopravní situaci (uzavírky cest, práce na silnici, povětrnostní podmínky, nové cesty a jiné měnící se podmínky). Jste odpovědni za veškerá rizika vyplývající z použití softwaru TeleNav. Souhlasíte například (ale bez omezení) s tím, že nebudete spoléhat na software TeleNav při navigaci v kritickým místech, kde na přesnosti navigace závisí vaše bezpečí nebo přežití vás a ostatních cestujících osob, poněvadž mapy a jiné funkce softwaru TeleNav nejsou určeny k podpoře vysoce rizikových aplikací, a to zejména ve vzdálenějších zeměpisných oblastech.
SPOLEČNOST TELENAV VÝSLOVNĚ VYLUČUJE A ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU TELENAV, BYŤ NEPŘÍMÉ, VÝSLOVNÉ NEBO STATUTÁRNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPŮSOBU PRODEJE, ZVYKŮ ČI OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV POUZE, ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU TELENAV. Některé státy nedovolují vyloučení předpokládaných záruk, takže se toto omezení nemusí vztahovat na vás.
5. Omezení zodpovědnosti
SPOLEČNOST TELENAV ANI JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDAJÍ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ, KTERÁ POSKYTUJE LICENCE, V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (VČETNĚ, AVŠAK NEJEN, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NAPŘÍKLAD Z NESCHOPNOSTI POUŽÍT DANÉ ZAŘÍZENÍ, ANI ÚDAJŮ S NIMI POSKYTNUTÝMI, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PŘÍJMŮ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ) VZNIKLÉ PŘI POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT SOFTWARE TELENAV, A TO I TEHDY, KDYŽ BYLO NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNO.
ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TELENAV A JEJÍCH DODAVATELŮ JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE VY SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA SOFTWARE TELENAV, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT (AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK). NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS.
6. Arbitráž a rozhodné právo
Souhlasíte s tím, že jakákoli námitka, nárok nebo spor vyplývající z této smlouvy nebo softwaru TeleNav nebo s nimi související, musí být řešeny v nezávislém arbitrážním řízení s nestranným rozhodcem pod správou americké arbitrážní asociace v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie. Arbitrážní řízení musí probíhat podle pravidel pro komerční arbitráž americké arbitrážní asociace a rozhodnutí o částce učiněné při arbitráži musí být uznáno v rámci řízení před soudem s jurisdikcí. Arbitrážnímu řízení nepředsedá arbitrážní soudce ani rada a rozhodnutí arbitráže je závazné pro všechny strany. Výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.
Tato smlouva a související závazky se řídí a jsou vytvořeny v souladu s právními předpisy státu Kalifornie s vyloučením jejích konfliktů s právními principy. V případě zahájení soudního či arbitrážního řízení společnost TeleNav i vy souhlasíte s předložením dané záležitosti výlučné jurisdikci soudu v okresu Santa Clara ve státě Kalifornia. Tato smlouva se neřídí Konvencí Spojených národů nebo Úmluvami pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží.
7. Postoupení
Nejste oprávněni dále prodávat, postupovat druhé osobě nebo převádět tuto smlouvu ani svá práva nebo povinnosti, pokud tak neučiníte ve spojení s trvalým převodem softwaru TeleNav a nový uživatel softwaru TeleNav výslovně nesouhlasí s tím, že podmínky uvedené v této smlouvě považuje za závazné. Pokud není prodej, postoupení nebo převod této smlouvy výslovně povolen tímto odstavcem, bude platnost této smlouvy ihned ukončena bez odpovědnosti vůči společnosti TeleNav. V tomto případě souhlasíte vy i všechny další strany s tím, že ihned přestanete jakýmkoli způsobem používat software TeleNav. Nehledě na výše uvedené skutečnosti může společnost TeleNav kdykoli postoupit tuto smlouvu druhé straně bez předchozího upozornění v případě, že tato strana podmínky uvedené v této smlouvě považuje za závazné.
8. Různé
8,1
Tato smlouva představuje kompletní smlouvu mezi společností TeleNav a vámi s ohledem na předmět této smlouvy.
8,2
S výjimkou omezených licencí, které jsou výslovně poskytnuta v této smlouvě, si společnost TeleNavzachovává všechna práva, vlastnická práva a nároky na software TeleNav, včetně a bez omezení všech souvisejících práv k duševnímu vlastnictví. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není vám udělena žádná licence nebo právo přímo ani implicitně, vyvozením, překážkou uplatnění žalobního návrhu nebo jinak a společnost TeleNav a její dodavatelé a poskytovatelé jejich licencí si výslovně vyhrazují všechna práva neudělená v této smlouvě.
8,3
Používáním softwaru TeleNav souhlasíte s tím, že vám společnost TeleNav může obecně zasílat elektronická oznámení včetně upozornění, smluv, právně požadovaných informací a jiných informací souvisejících se softwarem TeleNav (souhrnně označované jako „oznámení“). Společnost může tato oznámení zveřejnit na svých webových stránkách nebo je může stáhnout do vašeho bezdrátového zařízení. Abyste zrušili svůj souhlas se zasíláním elektronických zpráv, musíte přestat software TeleNav používat.
8,4
Společnost TeleNav nebo skutečnost, že není vyžadováno plnění jakéhokoli ustanovení nesmí ovlivnit právo dané strany, ani nesmí vzdání se práva při jakémkoliv porušení nebo nedodržení podle této smlouvy představovat vzdání se práva při jakémkoli následném porušení nebo nedodržení, případně vzdání se práva na samotném ustanovení.
8,5
Nevymahatelná ustanovení budou upravena tak, aby vyjadřovala úmysl smluvních stran, přičemž zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají plně v platnosti a účinnosti.
8,6
Záhlaví v této smlouvě jsou pouze pro účely přehlednosti a pro referenci, nejsou považována za součást této smlouvy a nemají žádný vliv na její výklad nebo interpretaci. Slova jako „včetně“ a „zahrnující“ a jejich variace nejsou pro účely této smlouvy považovány za termíny vyjadřující omezení, ale jsou spíše spojeny s významem „bez omezení“.
9. Doplňující podmínky prodejců
Software TeleNav využívá mapu a další data, která jsou společnosti TeleNav licencována prodejci třetích stran s cílem zajistit vám a ostatním koncovým uživatelům jisté výhody. Tato smlouva zahrnuje podmínky dat uvedených společností pro koncového uživatele (jsou uvedené na konci této smlouvy); uvedené podmínky se tedy vztahují také na používání softwaru TeleNav uživatelem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující doplňující podmínky, které se vztahují k prodejcům třetích stran společnosti TeleNav, které poskytují licence:
Licenční smlouva s koncovým uživatelem NavTeq
PODMÍNKY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE
Obsah („data“) je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Otevřením tohoto balení a instalací, kopírováním nebo využitím uvedených dat jiným způsobem potvrzujete, že podmínky uvedené v této smlouvě považujete za závazné. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tato data instalovat, kopírovat, používat ani převádět. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy a data jste neinstalovali, nekopírovali ani nepoužívali, musíte do třiceti (30) dnů ode dne zakoupení produktu kontaktovat prodejce nebo společnost NAVTEQ North America, LLC („NT“) a zažádat o navrácení nákupní ceny. Kontaktní údaje společnosti NT jsou uvedeny na webových stránkách www.navteq.com.
Data jsou určena k čistě osobním nekomerčním účelům, a nikoli prodeji. Jsou chráněna autorskými právy a podléhají na jedné straně následujícím podmínkám (této „Licenční smlouvy s koncovým uživatelem“) a podmínkám, s kterými jste vyjádřili svůj souhlas, a na straně druhé podmínkám společnosti NAVTEQ North America, LLC („NT“) a jejich poskytovatelů licencí (včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů).
Data určená pro oblasti Kanady zahrnují informace vydané s povolením kanadských úřadů. Patří sem: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®.
Společnost NT vlastní nevýhradní licenci od společnosti United States Postal Service ® na zveřejnění a prodej informací o produktu ZIP+4 ®.
© United States Postal Service ® 2009. Ceny produktu nejsou vytvořeny, kontrolovány ani schváleny společností United States Postal Service ®. Společnost USPS vlastní následující obchodní známky a registrační obchodní známky: United States Postal Service, USPS a ZIP+4.
Data určená pro Mexiko zahrnují určitá data institutu Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
PODMÍNKY
Omezení licence týkající se používání: Tímto souhlasíte, že tato data budete používat k čistě osobním, nekomerčním účelům, na které se vztahuje vaše licence, a ne pro servisní kanceláře, pronájem a podobné účely. Zavazujete se, že nebudete jinak reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně analyzovat žádnou část těchto dat a nebudete je přenášet ani distribuovat v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem mimo rozsah povolený platnými zákony.
Omezení licence týkající se přenosu dat: Omezená licence umožňuje data převést nebo prodat výhradně v souvislosti s trvalým převodem dat a všech souvisejících materiálů, a to za předpokladu, že: (a) si neponecháte žádné kopie; (b) nabyvatel bude souhlasit s podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem; a (c) převedete všechna data ve stejné podobě, jako jste je zakoupili a fyzicky převedete původní média (např. zakoupený disk CD-ROM nebo DVD), veškeré původní obaly, všechny uživatelské příručky a další dokumentace. Sady o více discích mohou být předávány či prodávány pouze jako úplné sady, a nikoli po částech.
Další omezení licence: Bez omezení platnosti předchozího odstavce nesmíte tato data (a) používat v kombinaci s žádnými produkty, systémy ani aplikacemi nainstalovanými nebo jinak spojenými či komunikujícími s vozidly, schopnými navigace, určování polohy, okamžitého určování trajektorie a vysílání vozidel, určenými pro správu vozového parku a podobné účely; nebo (b) v kombinaci či spojení s jakýmikoli zařízeními pro určování polohy a jakýmikoli mobilními či bezdrátově připojenými elektronickými nebo počítačovými zařízeními, včetně a bez omezení na mobilní telefony, kapesní a přenosné počítače, pagery a zařízení PDA, pokud pro tato použití nemáte konkrétní licenci od společnosti NT (v samostatné písemné smlouvě).
  POZOR:  Data mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné informace způsobené časovým odstupem, změnou okolností, použitými zdroji a způsobem sběru souhrnných zeměpisných dat, což může vést k nesprávným výsledkům.

Bez záruky: Tato data jsou vám poskytována „tak, jak jsou“ a souhlasíte s jejich použitím na vlastní riziko. Společnost NT ani její vlastníci licence (a jejich vlastníci licence a dodavatelé) neposkytují žádné záruky ani ujištění jakéhokoli druhu, výslovně uvedené ani předpokládané včetně (bez omezení) obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, efektivity, spolehlivosti, vhodnosti pro určitý účel, užitečnosti, používání nebo výsledků vyplývajících z těchto dat, ani není poskytována žádná záruka na to, že tato data nebo server budou pracovat bez chyb, ani na to, že jejich provoz bude nepřetržitý.
Omezení záruky: SPOLEČNOST NT A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, CO SE TÝČE KVALITY, VÝKONU, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI TÝKAJÍCÍ SE PORUŠENÍ PRÁV A PŘEDPISŮ. Některé státy, území a země nedovolují určité výjimky ze záruky, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Omezení odpovědnosti: SPOLEČNOST NT A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ) VŮČI VÁM NENESOU ODPOVĚDNOST: VE VZTAHU K JAKÝMKOLI TVRZENÍM, NÁROKŮM ČI AKCÍM, BEZ OHLEDU NA POVAHU JEJICH PŘÍČINY TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI ZTRÁT, ZRANĚNÍ ČI ŠKOD, PŘÍMÝCH ČI NEPŘÍMÝCH, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT Z POUŽÍVÁNÍ ČI VLASTNICTVÍ TĚCHTO INFORMACÍ; NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU ZISKU, OBRATU, ZAKÁZEK ČI ÚSPOR NEBO JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT TYTO INFORMACE, JAKÝCHKOLI ZÁVAD V TĚCHTO INFORMACÍCH NEBO PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ UŽ K NIM DOŠLO V DŮSLEDKU SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI SPOLEČNOST NT NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. Některé státy, území a země nedovolují určité výjimky z odpovědnosti či omezení škod, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Kontrola vývozu: Souhlasíte, že nebudete odnikud exportovat žádnou část vám poskytnutých dat ani žádný jejich přímý produkt jinak, než v souladu s platnými zákony, pravidly a ustanoveními pro export pod správou Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv USA (OFAC) a všemi jimi požadovanými licencemi a povoleními. Ministerstvo obchodu a Úřad pro průmysl a bezpečnost USA Ministerstvo obchodu V rozsahu, v jakém zákony, pravidla a ustanovení pro export brání společnosti NT v dodržování povinností uvedených v této smlouvě a v doručování nebo šíření dat, bude toto selhání omluveno a nebude představovat porušení podmínek této smlouvy.
Celá smlouva: Tyto podmínky tvoří celou smlouvu mezi společností NT (a jejími poskytovateli licencí, včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů) a vámi ohledně zde diskutovaného předmětu a v plném rozsahu nahrazují všechny dříve platné ústní nebo písemné dohody týkající se tohoto předmětu.
Oddělitelnost: Vy i společnosti NT souhlasíte s tím, že pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána protiprávní nebo nevynutitelnou, bude oddělena, a zbytek této smlouvy zůstává plně platný a účinný.
Rozhodné právo: Výše uvedené podmínky budou řízeny zákony státu Illinois, a to bez platnosti (i) jeho ustanovení o střetu zákonů a (ii) Úmluvy Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, jejichž působnost je tímto výslovně vyloučena. Souhlasíte, že se se všemi spory, nároky a akcemi vyplývajícími z dat, která vám byla poskytnuta, nebo v souvislosti s nimi podřídíte jurisdikci státu Illinois.
Koncoví uživatelé ve vládních organizacích: Pokud jsou data opatřována vládou USA nebo jejím jménem či jakoukoli jinou entitou s úmyslem aplikovat práva podobná těm obvykle uplatňovaným vládou USA, data jsou chápána jako „komerční položka“ dle definice tohoto termínu v dokumentaci 48 C.F.R. („FAR“) 2.101, jsou licencována v souladu s podmínkami koncového uživatele, za kterých jsou tato data poskytována, a každá dodaná nebo jinak poskytnutá kopie dat bude odpovídajícím způsobem označena následujícím „Upozorněním pro použití“ a musí s ní být nakládáno v souladu s tímto upozorněním:
UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ:
SMLUVNÍ PARTNER (VÝROBCE/DODAVATEL)
NÁZEV:
NAVTEQ
SMLUVNÍ PARTNER (VÝROBCE/DODAVATEL)
ADRESA:
425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.
Tato data představují komerční položku dle definice v normě FAR 2.101
a podléhají podmínkám koncového uživatele, za
kterých jsou tato data poskytována.
© 2011 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena.
Pokud smluvní úředník, vládní agentura nebo jakýkoli federální úředník odmítá použít zde poskytnutý popisek, musí před vyhledáním dalších nebo alternativních práv v datech upozornit společnost NAVTEQ.
Data WiFi hotspotů společnosti JiWire, © 2013 JiWire.
Gracenote® Copyright
CD a data související s hudbou od společnosti Gracenote, Inc., copyright© 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Na tento produkt a službu se vztahuje jeden nebo více patentŮ registrovaných v USA: Patent #5,987,525, #6,061,680, #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6.240,459, #6,330,593 a další patenty vydané nebo v jednání. Některé služby dodané na základě licence od společnosti Open Globe, Inc. pro patent registrovaný v USA: #6,304,523.
Gracenote a CDDB jsou registrované ochranné známky společnosti Gracenote. Logo a typ loga Gracenote a logo „Powered by Gracenote™“ jsou ochranné známky společnosti Gracenote.
Licenční smlouva s koncovým uživatelem Gracenote® (EULA)
Toto zařízení může obsahovat software společnosti Gracenote, Inc. se sídlem na adrese 2000 Powell Street v Emeryvillu v Kalifornii 94608 („Gracenote“).
Software společnosti Gracenote („software Gracenote“) zařízení umožňuje provádět identifikaci disku nebo hudebních souborů a získávat z online serverů („servery Gracenote“) informace o skladbách, včetně jejich názvů, jmen interpretů, stop, titulů („data Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote můžete používat pouze prostřednictvím funkcí tohoto zařízení určených pro koncové uživatele.
Toto zařízení může obsahovat data patřící poskytovatelům společnosti Gracenote. Pokud tomu tak je, všechna omezení stanovená s ohledem na data společnosti Gracenote se budou vztahovat také k tomuto obsahu a poskytovatelé tohoto obsahu mohou využívat všechny zde přiznané výhody a ochrany vyhrazené pro společnost Gracenote.
Souhlasíte s tím, že budete používat obsah Gracenote („obsah Gracenote“) a data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote pouze pro osobní potřebu a nekomerční účely. Software Gracenote ani data Gracenote nesmíte přidělit, zkopírovat, přenést ani odeslat (vyjma identifikace pomocí tagu obsažené v hudebním souboru) žádné třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT ANI VYUŽÍVAT OBSAH GRACENOTE, DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JE VÝSLOVNĚ POVOLENO V TÉTO SMLOUVĚ.
Souhlasíte s tím, že vaše nevýhradní licence k používání obsahu Gracenote, dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote bude ukončena, pokud tato omezení porušíte. Bude-li vaše licence ukončena, souhlasíte s tím, že přestanete jakýmkoli způsobem používat obsah Gracenote, data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote. Všechna práva k datům Gracenote, softwaru Gracenote, serverům Gracenote a obsahu Gracenote včetně všech vlastnických práv jsou vyhrazena společnosti Gracenote. Za žádných okolností není společnost Gracenote povinna vyplácet vám jakoukoli částku za vámi poskytnuté informace včetně materiálů a hudebních souborů chráněných autorskými právy. Souhlasíte s tím, že společnost Gracenote může svá práva vyplývající z této smlouvy proti vám uplatnit, zvlášť nebo jako celek, přímo pod svým vlastním jménem.
Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor ke sledování dotazů pro statistické účely. Náhodně přiřazený číselný identifikátor je určen k tomu, aby služba Gracenote mohla počítat dotazy, aniž by zjišťovala vaši totožnost. Více informací o službě Gracenote najdete na webových stránkách www.gracenote.com v části Gracenote Privacy Policy (Zásady zachování soukromí společnosti Gracenote).
SOFTWARE GRACENOTE A VŠECHNY POLOŽKY DAT GRACENOTE JSOU VÁM LICENCOVÁNY „TAK JAK JSOU“. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI UJIŠTĚNÍ, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNOSTI DAT GRACENOTE ZÍSKANÝCH ZE SERVERŮ GRACENOTE NEBO OBSAHU GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSTRAŇOVAT DATA ZE SERVERŮ GRACENOTE A MĚNIT KATEGORIE DAT KDYKOLI TO UZNÁ ZA VHODNÉ. NENÍ POSKYTOVÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA NA TO, ŽE OBSAH GRACENOTE NEBO SOFTWARE GRACENOTE A SERVERY GRACENOTE BUDOU PRACOVAT BEZ CHYB, ANI NA TO, ŽE PROVOZ SOFTWARU GRACENOTE A SERVERŮ GRACENOTE BUDE NEPŘETRŽITÝ. SPOLEČNOST GRACENOTE VÁM NENÍ POVINNA POSKYTOVAT NOVÉ, VYLEPŠENÉ NEBO DODATEČNÉ DATOVÉ TYPY, KTERÉ MOŽNÁ BUDE V BUDOUCNU POSKYTOVAT, A MŮŽE KDYKOLI UKONČIT POSKYTOVÁNÍ SVÝCH ONLINE SLUŽEB. SPOLEČNOST GRACENOTE NEUZNÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A K NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE POUŽITÍM SOFTWARU GRACENOTE NEBO KTERÉHOKOLI SERVERU GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NA ZISCÍCH ČI VÝNOSECH.
© Gracenote 2007.
FCC ID: KMHSYNCG2
IC: 1422A-SYNCG2
Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů FCC a normě RSS-210 Industry Canada. Provozování je podmíněno dvěma následujícími podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí přijímat jakoukoli interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz.
  POZOR:  Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení. Označení „IC“ před číslem certifikátu rádiového zařízení značí, že byly splněny technické specifikace normy Industry Canada.

Anténa používaná u tohoto vysílače nesmí být umístěna společně s jinou anténou ani s ní nebo jiným vysílačem nesmí být provozována.