POZOR:  Systém monitorování tlaku v pneumatikách nepředstavuje náhradu pro ruční kontrolu tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně kontrolovat pomocí tlakoměru. Informace naleznete v části Huštění pneumatik v této kapitole. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.

Missing Image
Tlak v pneumatikách (včetně rezervy) je nutné kontrolovat za studena každé dva týdny. Pneumatiky je nutné nahustit na správný tlak.   Viz   Kola a pneumatiky.  Tlaky v pneumatikách jsou rovněž uvedeny na informačním štítku s tlaky pneumatik (nachází se na okraji dveří řidiče nebo sloupku B).
Vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který slouží jako pomůcka řidiče. Pokud je některá z pneumatik značně podhuštěna, rozsvítí se výstražná kontrolka. Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Jízda s podhuštěnými pneumatikami může:
 • způsobit přehřívání pneumatik,
 • způsobit selhání pneumatik,
 • zvýšit spotřebu paliva,
 • zkrátit životnost pneumatik,
 • nepříznivě ovlivnit řízení vozidla a schopnost zastavit.
Systém nenahrazuje správné postupy údržby pneumatik. Správný tlak v pneumatikách je nutné udržovat i tehdy, když nesvítí výstražná kontrolka, která oznamuje podhuštění.
Vozidlo je vybaveno kontrolkou závady systému, která informuje o případném nesprávném fungování systému. Kontrolka závady a kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách jsou sdruženy. Pokud systém zjistí závadu, výstražná kontrolka bude přibližně jednu minutu blikat a poté zůstane svítit. K tomuto chování kontrolky bude docházet vždy, když zapnete zapalování a závada bude stále přítomná. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Pokud kontrolka závady svítí, systém nemůže zjišťovat nebo signalizovat nízký tlak v pneumatikách. K závadě může dojít z různých důvodů, třeba pokud namontujete rezervní pneumatiku nebo kolo, které brání ve správném fungování systému. Pokud na vozidle vyměníte některé pneumatiky nebo kola, vždy zkontrolujte, zda nesvítí výstražná kontrolka závady systému monitorování tlaku v pneumatikách. Ujistěte se, zda náhradní pneumatiky nebo kola umožňují systému nadále fungovat správně.
Výměna pneumatiky se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Missing Image
Poznámka:   Každé silniční kolo a pneumatika jsou vybaveny snímačem tlaku v pneumatice. Tento snímač se nachází uvnitř dutiny pneumatiky. Snímač tlaku je připojen ke dříku ventilu. Snímač tlaku je překrytý pneumatikou a není vidět, dokud pneumatiku nesejmete. Při výměně pneumatiky postupujte opatrně, abyste nepoškodili snímač. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.
Servis pneumatik by měl provádět autorizovaný prodejce.
Seznámení se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Systém měří tlak ve čtyřech silničních pneumatikách a odesílá odečty tlaku do vozidla. Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách se rozsvítí v případě výrazného poklesu tlaku v některé z pneumatik. Pokud výstražná kontrolka svítí, odpovídající pneumatiky je nutné nahustit na správný tlak.
Když je namontována rezervní pneumatika
Pokud je kolo a pneumatiku nutné vyměnit za rezervní kolo, systém bude po výměně i nadále oznamovat závadu. Resetujte systém, aby snímač rezervního kola mohl pracovat správně.
Další informace naleznete v postupu Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách v této části.
Pokud si myslíte, že systém nefunguje správně
Hlavní funkcí systému je varování na nízký tlak v pneumatikách. Také vás dokáže varovat v případě, že již není schopný fungovat správně. Informace týkající se systému naleznete v následující tabulce:

Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách   Pravděpodobná příčina   Požadovaná akce  
Svítící výstražná kontrolka   Podhuštěné pneumatiky   1. Nahustěte pneumatiky na správný tlak. Informace naleznete v části Huštění pneumatik v této kapitole.  
2. Po nahuštění pneumatiky na správný tlak:   Viz   Kola a pneumatiky.  Tlaky v pneumatikách jsou rovněž uvedeny na informačním štítku s tlaky pneumatik (nachází se na okraji dveří řidiče nebo sloupku B).  
Používá se náhradní pneumatika   Resetujte systém, aby snímač rezervního kola mohl pracovat správně. Přečtěte si postup Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách v této části.  
Závada systému monitorování tlaku v pneumatikách   Pokud jsou pneumatiky správně nahuštěny a náhradní pneumatika se nepoužívá, avšak kontrolka dále svítí, co nejdříve požádejte autorizovaného prodejce, aby vozidlo zkontroloval.  
Blikající výstražná kontrolka   Používá se náhradní pneumatika   Resetujte systém, aby snímač rezervního kola mohl pracovat správně. Přečtěte si postup Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách v této části.  
Závada systému monitorování tlaku v pneumatikách   Pokud jsou pneumatiky správně nahuštěny a náhradní pneumatika se nepoužívá, avšak kontrolka dále svítí, co nejdříve požádejte autorizovaného prodejce, aby vozidlo zkontroloval.  

Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Přehled
Resetování systému je nutné provést po každé výměně nebo nahuštění pneumatiky.
Aby byla zachována schopnost vozidla převážet náklad, musí být na každé nápravě v pneumatikách jiný tlak. Systém ve vozidle byl vyvinut tak, aby rozsvítil výstražnou kontrolku při poklesu tlaku v předních nebo zadních pneumatikách.
Pneumatiky je navíc třeba pravidelně vzájemně prohazovat pro dosažení rovnoměrného opotřebení a prodloužení jejich životnosti; systém přitom musí vědět, kdy byly pneumatiky prohozeny a tedy jaké pneumatiky jsou na přední nebo zadní nápravě. Na základě těchto informací bude moci správně vyhodnocovat a upozorňovat na pokles tlaku v pneumatikách.
Postup resetování systému
 1. Zapněte zapalování.
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje přejděte k nastavením systému monitorování tlaku v pneumatikách.
 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK, než se zobrazí potvrzení.
Pokud je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.
Jak teplota ovlivňuje tlak v pneumatikách
Při jízdě běžným způsobem se může tlak v pneumatikách zvýšit oproti studeným pneumatikám až o 0,3 baru (4 psi). Pokud je vozidlo přes noc v klidu a teploty jsou výrazně nižší než ve dne, může tlak v pneumatikách klesnout až o 0,2 baru (3 psi) při poklesu okolní teploty o 17 °C (30 °F). Tuto hodnotu tlaku systém vyhodnotí jako výrazně nižší oproti správné hodnotě a rozsvítí se výstražná kontrolka.
Huštění pneumatik
Při huštění pneumatik nemusí systém zaznamenat změnu okamžitě.
Pokud výstražná kontrolka svítí:
 1. Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
 1. Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
 1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak.
 1. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.